271. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 12. června a zavřín dne 13. t. m. na hradě Pražském l. 1589.

Zápis desk. v kvat. "Bílej sněmův od 1583 do 1602", č. 2. f. E. 6. etc. v král. česk. arch. zemském.

Artikulové tito na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po sv. Medardu [2. června] léta tisícího pětistého osmdesátého devátého při přítomnosti nejjasnějšího a nejnepřemoženějšího knížete a pána, pana Rudolfa Druhého z boží milosti voleného Římského císaře, Uherského a Českého etc. krále etc., a zavřín téhož léta v outerý po sv. Medardu [1. června] ode všech tří stavův království Českého svoleni a zavříni jsou.

Jakož jest JMt Římský císař, Uherský a Český etc. král etc., pán náš najmilostivější, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta 1589 v pondělí po sv. Medardu, stavům království Českého milostivě to předložiti a v známost uvésti ráčil, kterak majíc JMCská paměť na poníženou žádost stavův, kterouž jsou na JMCskou poníženě vzložili na sněmy obecním, kterýž jest držán byl na hradě Pražském léta pominulého etc. osmdesátého sedmého [Rok 1587, jenž v původním deskovém zápisu i v tištěných artikulích sněmovních uveden, jest mylný, neboť t. r. sněmu nebylo; dotčený sněm odbýván l. 1588.] ten pondělí po obrácení sv. Pavla na víru křesťanskou, aby JMCská to milostivě obmysliti a opatřiti ráčil, aby to starobylé srozuměni a sjednocení mezi královstvím Českým a korunou Polskou mohlo v tom spůsobu, jakž jest mezi předky JJMtmi Římskými císaři a králi Českými, slavných a svatých paměti, a králi Polskými od dávných časův bylo a trvalo, i napotom zůstávati a z toho nedorozuměni, které jest tak mezi některými zeměmi k koruně této příslušejícími a královstvím Polským pošlo, sjíti a upřímná láska, svornost a dobré sousedství zachováno býti mohlo: podle kteréžto stavuov ponížené žádosti jest JMCská to tak prostředkem papežské svatosti vyslaného pana kardinala a legata de latere milostivě a skrze jisté k tomu komisaře, kteříž jak od strany JMCské, jakožto krále Uherského a Českého, a všeho slavného domu. Rakouského z jedné a od JMti krále Polského a velikého knížete Litevského etc. z strany druhé, (...) v městě Bytomě a Bendzině vykonati a na místě postaviti dáti ráčil. Jakž pak toho všeho jednání a na místě postavení, i také kompaktát starobylých obnovení mezi královstvím Českým a královstvím Polským přípisové od JMCské stavuom království tohoto k lepšímu vyrozuměni podaní v sobě šířeji obsahují a zavírají.

Z kteréžto milostivé a otcovské péče, kterouž JMCská v tom ve všem jednání, neohlídajíce se JMCská na žádné své, ani slavného domu svého, některé obzvláštní příčiny, které by v tom byly mohly JMti překážku a rozmýšlení učiniti, a to toliko obmejšlejíc JMt, jakožto monarcha křesťanský, aby tak mnoho krve křesťanské prolíváno nebylo a země křesťanské k zahubení nepřišly, předně pak aby království a země JMti, věrni poddaní, v pokoji bez všelijakých obtížnosti dlouho trvati a zůstávati mohli, míti jest ráčil, všickni tři stavové JMCské poníženě a poddaně z toho děkuji a toho se JMCské věrnejmi službami svými podle svých najvyšších možnosti odsluhovati povinni býti uznávají. A poněvadž z těch smluv a jednání od JMCské stavům podaných tomu jest se vyrozumělo, že k dotvrzení toho společného snešení a narovnání stavové království Českého s zeměmi připojenými nicméně i arciknížetství Rakouského jisté osoby z stavův týchž království a zemí voleny a nařízeny býti mají, kteréž by povinností, neboližto přísahou, na místě všech stavův to dotvrditi měly, což již od krále Polského JMti a království Polského a knížetství Litevského i jiných zemi příslušejících před poslem k tomu naschvále od JMCské vyslaným, panem biskupem Vratislavským, dvacátého čtvrtého dne měsíce máje, to jest v středu po slavnosti seslání Ducha svatého léta tohoto 89. na zámku Lublíně vykonáno jest: a protož všickni tři stavové podle týchž smluv na milostivé JMCské k vykonání toho předložení osoby tyto jsou volili: z stavu panského Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, rytíř tovaryšstva zlatého rouna, JMCské tejná rada a najvyšší purkrabě Pražský, Jiří starší z Lobkovic na Libochovicich, Mělníce a Líčkově, JMCské rada, komorník a najvyšší hofmistr království Českého, Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, JMCské rada, najvyšší sudí království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat a na Košátkách a Buštěhradě, JMCské rada, purkrabě Karlštejnský, Kryštof mladší z Lobkovic na Bílině a Tachově, JMCské rada, komorník a najvyšší khamrmejstr království Českého, Vácslav Berka z Dubé a z Lippého a na Rychmburce, JMCské rada, Wolf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Karel z Biberštejna a na Děvíně, JMCské rada a najvyšší mincmejstr království Českého, Vácslav z Říčan a na Hořovicích, JMCské rada, Jiří z Šternberka a na Zelené Hoře, JMCské rada; z stavu rytířského Michal Španovský z Lisova na Pacově a Vožici, JMCské rada, najvyšší písař království Českého, Burian Trčka z Lippy a na Světlé nad Sázavou, JMCské rada a podkomoří království Českého, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, JMCské rada a purkrabě kraje Hradeckého, Vilím Vostrovec z Kralovic a na Vlašimi, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Vácslav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, JMCské rada a hejtman Menšího města Pražského, Radslav Vchynský ze Vchynic na Doubravské Hoře, Teplici a Zahořanech, JMCské rada, Vácslav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími, Kryštof Želinský z Sebuzína etc., místopísař království Českého, Vilém Vřesovec z Vřesovic a na Touchovicích, Krystof Šlejnic z Šlejnic a na Honšpachu. Kterýmžto tímto sněmem plnou moc dávají, aby všecko to, což k dotvrzení týchž smluv náleží (kdyžbykoliv od JMCské k tomu obesláni a povoláni byli) podle vyslaných z markrabství Moravského, knížetství Slezských, Horních a Dolních Lužic, i jiných osob k tomu náležitých, vykonali.

A při tom JMCská s stavy království Českého na tom jest se snésti ráčil, že smlouvy a kompaktáta nadepsaná in originali při kanceláři české dvorské JMCské v království Českém zuostávati mají, tak když by kdo z obyvatelův království tohoto, aneb z zemí k němu příslušejících přípisu jich potřeboval, s milostivou vuolí a vědomím JMCské, anebo nejvyššího kanclíře království Českého, toho dostávati mohl.

A tak JMCské stavové se k milostivé vochraně ve vší poddanosti poníženě poručena činí, a to JMti na božské milosti z upřímného srdce vinšují a žádají, aby pán Buoh všemohoucí JMCskou v dobrém spůsobu zdraví a šťastném kralování za mnohá a prodloužilá léta stavuom, jakožto JMCské věrným poddaným, k ochraně a k potěšení zachovati a ochraňovati ráčil.

O meze a hranice.

Co se pak všelijakých mezí a hranic království tohoto a zemí k němu připojených porovnání dotýče: stavové tímto sněmem najvyšším ouředníkuom a soudcuom zemským moc dávají, aby ke všem a všelijakým těm hranicím, kdy a kde by toho potřeba ukázala, a JMCská že by buďto přátelským nebo prvním spůsobem o to jednati ráčil, mohli jisté osoby a komisaře od země voliti, mocné listy pod zemskou pečeti jim vydati a cožkoli dále potřebného bude podle JMCské říditi, tak jakoby se to na sněmu obecním dálo. Obzvláštně pak strany hranic Polských a Slezských té ponížené k JMCské jsouce naděje, že to bez prótahův milostivě na místě a konci postaviti ráčí.

Relatorové stavu panského:

Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, JMCské tejná rada, rytíř slavného tovaryšstva zlatého růna a nejvyšší purkrabě Pražský.

Jiří starší z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, JMCské rada, komorník a nejvyšší hofmistr království Českého.

Jan starší z Waldštejna a na Sedčicích, nejvyšší komorník království Českého.

Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, nejvyšší sudí království Českého.

Adam z Hradce na Hradci a Hluboké, JMCské rada, komorník a nejvyšší kanclíř království Českého.

Joachym Novohradský z Kolovrat na Košátkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský.

Jan starší z Lobkovic na Zbiroze a Točníku, JMCské rada a koruny České německých lén hejtman.

Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské, jakožto krále Českého, dvoru v království Českém hofmistr.

Jiří mladší z Lobkovic na Duchcově, JMCské rada a nad apelacími president.

Jan Šlejnic z Šlejnic, JMCské rada a Horních Lužic landfojt.

Jaroslav Libštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejné, JMCské rada a Dolních Lužic landfojt.

Krystof mladší z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rada, komorník a nejvyšší khomormejstr králov. Českého.

Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetíně, JMCské rada.

Wolf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada.

Václav Berka z Dubé a z Lippého a na Rychmburce, JMCské rada.

Adam starší z Šternberka a na Sedlci, JMCské rada a hejtman Nového města Pražského.

Jan z Pernštejna na Litomyšli a Plumlově, JMCské rada.

Karel z Bibrštejna a na Děvíně, JMCské rada, nejvyšší mincmejstr království Českého.

Ladislav z Lobkovic na Zbiroze a Mostském hradě, JMCské rada.

Václav z Říčan a na Hořovicích, JMCské rada.

Jan Jetřich starší z Žerotína a na Černikovicích, JMCské rada.

Bohuslav Joachym Hasistejnský z Lobkovic na Mladém Boleslavi a Kosmonosích, JMCské rada.

Jiří z Šternberka a na Zelené Hoře, JMCské rada.

Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte, JMCské rada nad apelacími.

Voldřich Felix z Lobkovic a na Kosti.

Jan Bezdružický z Kolovrat na Bystrém a Záběhlicích.

Jiří hrabě z Gutnštejna a na Ryžmberce.

Fridrich Šlik z Holejče hrabě z Pasaunu a z Lokte a na Plané.

Heřman Říčanský z Říčan a na Kosové Hoře.

Jaroslav Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští.

Jindřich starší purkrabě z Donína a na Benátkách.

Jaroslav mladší Libštejnský z Kolovrat na Hrádku Starosedlským.

Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští.

Adam z Újezdce a z Kunic a na Rysmburce.

Václav Ludvikovský Bezdružický z Kolovrat a na Buštěhradě.

Bohuslav Křinecký z Ronova na Dětenicích a Vlčicích.

Jan Václav z Lobkovic a na Dolním Jiřetíně, JMti arciknížete Arnošta Rakouského komorník.

Aleš Berka z Dubé, z Lippého a na Bělé.

Mikuláš Trčka z Lippy na Novém Želivě.

Ferdinand Švihovský z Ryžmberka a Švihova, na klášteře sv. Prokopa.

Zikmund Kafunk z Chlumu a na Oujezdcích.

Bohuchval Berka z Dubé a z Lippého na Lukovci.

Václav Rychnovský z Rychnova a na Koclířové.

Jaroslav z Wartmberka na Skále a Svijanech.

Hertvík Zejdlic z Šenfeldu a na Zvoleňovsi, JMCské rada a vrchní hejtman všech panství JMti v království Českém.

Václav Záruba z Hustiřan a na Zumberce.

Bohuslav Záruba z Hustiřan a na Plese.

Karel Záruba z Hustiřan a na Radimi.

Z stavu rytířského:

Michal Španovský z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyšší písař království Českého.

Burian Trčka z Lípy na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého.

Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého.

Jan Dlúhoveský z Dlouhé vsi a na Zavlekomě.

Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, JíMti císařové, jakožto králové České, měst v království Českém podkomoří a hejtman hradu Pražského.

Václav Bechyně z Lažan a na Dlouhý Lhotě.

Krystof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích.

Vilém Vostrovec z Kralovic a na Vlašimi, JMCské rada a prokurátor v království Českém.

Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada.

Radslav Vchynský ze Vchynic na Teplici, Malhosticích a Zahořanech, JMCské rada.

Florian Gothart Žďárský ze Žďáru a na Červeném Oujezdci, JMCské rada.

Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, JMCské rada.

Petr Baubínský z Oujezda a na Střele, hejtman kraje Prachenského.

Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími.

Jan Koc z Dobrše a na Bystřici.

Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně.

Jiřík Mošaur z Waldova a na Dobřejovicích, purkrabě hradu Pražského.

Krystof Loubský z Lub a na Řenčích.

Jiřík Kapoun z Smiřic.

Dětleb Koc z Dobrše a na Ulišovech.

Šebestian Vřesovec z Vřesovic a na Tauchovicích.

Jan Markvart z Hrádku na Nekmiři a Bělý.

Jan Vamberský z Rohatec.

Vilém starší z Malovic a na Valečově.

Pavel Korka z Korkyně na Suchým Dole a Vostrově.

Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, hejtman kraje Hradeckého.

Jan Kapoun z Svojkova a na Bartoušově.

Václav Griespek z Griespachu a na Nectinách.

Václav Pětipeský z Chyš a z Egrberku na Blahoticích.

Albrecht Pětipeský z Chyš a z Egrberku na Byšicích.

Adam Hrzan z Harasova a na Skalce.

Bernart Velemyský z Velemyšlovsi a na Tejnci nad Sázavou.

Bořek starší Nepoliský z Zachraštan a na Koutech.

Jan Hysrle z Choduov na Kundraticích a Cholupicích a Popovicích.

Jetřich Vřesovec z Vřesovic a na Klumíně.

Adam Zapský z Zap a na Dubči.

Václav Hochauzar z Hochauzu a na Pšovlcích.

Jiřík Hochauzar z Hochauzu na Albrechticích a Velemyšlovsi.

Heřman z Bubna a na Hořejním Jelením.

Mikuláš z Bubna na Liticích.

Ferdinand Renšperger z Renšperku a z Držkovic a na Petrovicích.

Pavel Mitrovský z Nemyšle a na Struhách.

Jan Rut z Dírného a na Dírném.

Albrecht Valovský z Ousuší na Hamru, Vostrově a Valu.

Václav Robmhap z Suché a na Sedči.

Adam Kapoun z Smiřic etc.

Šebestian Lažanský z Bukové.

Spitihněv Malovec z Chejnova a z Vintrberka na Velkým Zdíkově.

Václav Kordule z Sloupna a na Vřešťově.

Erazim Gynter z Moren a v Mirovicích.

Jan Zygkund (sic) Knobloch z Knoblochshofu.

Abraham Hroch z Mezilešic a na Letňanech.

Matiáš Hostounský z Kosmačova a na Vesci.

Václav z Kaliště a Otrsfeldu a na Mlejně Tirným.

Samuel Nejepinský z Nejepína a na Šerlinku.

Pražané všech tří měst Pražských, Horníci i jiní poslové z měst království Českého přiznali se na místě svém i na místě jiných souseduov svých, od kderýchž k tomu vysláni byli.
Přihlásit/registrovat se do ISP