185. Rudolf II. Janovi z Lobkovic, že ho z úřadu hejtmanství kraje Podbrdského na ten čas propustiti nemůže, poněvadž osob stavu panského v témž kraji k úřadu takovému se nedostává.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1588, 1. května. - Konc. v arch. míst. král. Česk. K. 26. sub n. 2/2.

Rudolf etc. Urozený věrný náš milý! Ponížené omluvě tvé, za kterými by příčinami ouřad hejtmanství kraje Podbrdského na sebe přijíti nemohl, poddaně nás prosíce, aby z toho propuštěn a jiná osoba k tomu obrána a volena, byla, z psaní tvého tomu všemu jsme vyrozuměti ráčili. I ač bychom na takovou poníženou prosbu tvou rádi tebe v tom milostivě ušetřiti ráčili, než sám o tom dobrú vědomost máš, že dosti málo osob stavu panského v tom kraji Podbrdském, z nichž by k témuž ouřadu mimo předešlé jednoho i druhá léta, kteříž za hejtmany voleni byli, obrati mohli; za obyvatelé jsou. A kdyby pak i urozený Ladislav starší z Lobkovic na Zbiroze, president náš komory české, věrný milý, jakožto jeden obyvatel také toho kraje za hejtmana volen a v to potažen byl, tehdy se nikoli to pro naší vlastní a pilné věci při komoře naší vyřizování, jakž sám to znáti muožeš, trefiti nemuože. A poněvadž pak při tom ouřadě hejtmanském žádné hmotné práce ani tebe tu ustavičně potřebí není, tak že pro všelijaké pohodlí své jinam svuoj odjezd dobře jmíti můžeš, v čem tebe druhý hejtman, tovaryš tvuoj, pokudžby toho některé potřeby nastaly, oznámíce tobě o tom skrze psaní, kdyby co tak pilného bylo, dobře zastati a přijmouce k sobě některú osobu buďto stavu panského neb rytířského opatřiti i v tom tobě polehčení učiniti může, protož milostivě žádati ráčíme, aby již tohoto roku podlé volení našeho a tebe listem naším císařským vyhlášení za hejtmana v tom kraji vytrval, na čemž milostivú vuoli naši císařskú naplníš. Dán na hradě našem Pražském v pátek po sv. Stanislavu léta etc. 88.
Přihlásit/registrovat se do ISP