280. Rudolf II. Hendrychu Kurcbachovi z Trachmburku a Humprechtovi Černínovi z Chuděnic, aby relací povolení císařského v příčině odprodání gruntů a všelikého zboží od panství Příbramského městu Příbrami do desk zemských vepsati dali. - Za tímto rozkazem položili jsme, jakožto věc k sobě náležitou, výňatky listin z dalších nařízení císařských od 2. května do 30. listopadu 1584 v příčině vepsání do desk odprodání gruntů a všelikého zboží od statků královských, a sice od panství Příbramského, Karlšperského, Krupeckého a zboží někdy Novému městu Pražskému náležitého.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1584, 2. května až 30. listopadu. - Kvat. rel. žlutý od 1582-89, č. 47., fol. D etc. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí. Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, k dědičnému prodaji opatrným purgmistru a konšeluom i vší obci města našeho horního Příbramě, věrným našim milým, nížepsaných vísek okolo města ležících a s lesy a horami Baštiny řečené se stejkajících, zejména vsi Bohutína, v níž jest osedlých vosm a ti platí ročně tři kopy čtyrycet a čtyry groše puol čtvrtá peníze, se dvěma mlejny, jeden Kočku a druhý Bláhový, tu pod Bohutínem ležícími, item, vsi Kozičína, kdež jest lidí osedlých devět, platí ročně dvě kopě padesáte grošuov půl čtvrtá peníze, item, vsi Brodu, kdež jest lidí usedlých pět, platí ročně dvě kopě devatenácte grošův, item, vsi Zdaboře, která se vnově staví, v níž jest lidí osedlých čtyři a platí ročně dvě kopě, roboty ženní vosm dní, vsi Voseči, kdež jest lidí osedlých pět, platí ročně tři kopy dvaceti grošuov, item, vsi Vorlova pusté, tu platí lidé cizí na horách osedlí z luk a z dědinek dvě kopě dvaceti čtyry groše, item, vsi pusté Žežice s dědinkami, loučkami a porostlinami sedlskými, jichž sedláci na tento čas v držení a užívání jsou a jakž jim při postupování to vyměřeno bude, s plným panstvím, se vší zvolí, s lidmi osedlými i neosedlými a z těch gruntův sběhlými, povoliti ráčili a touto relací naší povolujem; však lesy Baštiny, potoky nám náležité všecky, zvláště potok Bohutinský, tolikéž i Václava hajného v Bohutíně s bratřími jeho a s gruntem jich sobě vymiňovati ráčíme, proto aby též lesy Baštiny i také dotčené potoky opatrovali, v čemž jim purkmistr a konšelé města Příbramě skutečně nápomocni býti a při spolusousedech svých to opatřovati mají, aby všech těch lesuov a potokuov provozováním myslivosti a lovením v potocích prázdni byli; nicméně kdybychom na lesích Příbramských nějakou zvěř honiti dáti aneb v potocích lapati poručiti ráčili, tehdy oni Příbramští všickni, poněvadž pastev na týchž lesích užívají, povinni budou toho i s poddanými svými nápomocni býti. A za takové vísky a pustotiny předešle ku panství našemu Příbramskému náležité dali jsou nám a do ouřadu našeho rentmistrského vyčtli devět set kop grošuov Českých. Dále pak jest necháno týmž Příbramským pod plat komorní dědičný devět mlejncuov okolo města Příbramě ležících a víska Lazec, v niž čtyři poddaní jsou, což prvé majestátem k městu Příbrami připojeno jest, a toliko plat na tom nám zanechán byl, kteréhož se ročně schází vosm kop třiceti jeden groš vše českých. Item, jest jim také zanechán dvuor Příbramský za městem ležící a v něm vosm krav, tří telat, čtyry klisny a jedno hříbě s dědinami a lukami k témuž dvoru připojenými a náležitými toliko po silnici hořejší, která od Dubna k Milínu běží, item s pivovarem, který se vnově staví, a s sladovnou. Item, též jim nechávati ráčíme čtyř rybníkův na díle potrhaných u samého města ležících, jeden slove Podměstský, druhý nad ním Stržený, třetí Kaňka, a čtvrtý Štičí, tak jakž to v svém okrlšku jest; z čehož dotčení Příbramští každého roku při svatém Havle šedesáte kop grošův českých platu stálého komorního do komory naší české dávati mají, jakž pak proti postoupení jim toho takový plat komorní na sobě dostatečně zjistiti povinni jsou; s tou při tom vejminkou, že nadepsané vísky a gruntové již víceji nemají býti a nejsou zápisné etc. Dán na hradě našem Pražském v středu po svatých Filipu a Jakubu, apoštolích Páně, léta etc. osmdesátého čtvrtého.

V příčině dalšího odprodání gruntů a všelikého zboží od panství královských nařízeno vepsání do desk dne 2. května: "Alžbětě Muchkové z Plotišť, vsi Narysyrova ku panství Příbramskému náležející, v níž jest sedm lidí osedlých a platí platu ročního dvě kopy sedmnácte grošů, roboty ženné dvaceti dva dni, s dědinami, lukami, porostlinami sedlskými a s šenkem piva i jiným k též vsi příslušenstvím, se vší zvolí a s plným panstvím" etc. prodané za 237 kop 30 gr. č.

"Jindřichovi Vojířovi z Vočedělic v Modřejovicích, vrchnosti a dědictví na dvoře jeho v Modřejovicích, na kterémž jest platu ročního jedna kopa gr. č., item, desíti osob osedlých ve vsi Kamenným, kteříž platí ročně čtyry kopy půl třímecítma groše, roboty ženné třiceti dva dni a při též vsi potůčku a krčmy, item, vsi Zavřice, v níž jest vosm osedlých a platí ročně dvě kopy dvaceti pět grošův čest, roboty ženné čtrnácte dní, s dědinami, lukami, porostlinami sedlskými a jiným vším a všelijakým příslušenstvím", prodané za 950 kop gr. č.

"Šebestianovi Vratislavovi z Mitrovic na Vosovci, dvou člověkův osedlých v Vosovci, kteříž ročně platí tři groše puol druhého peníze vše českých, slepic deset a vajec padesáte, s grunty, dědinami, lukami a jiným vším příslušenstvím" etc. prodaných za 50 kop gr. č.

"Anně Vratislavové z Šenfeldu na Litni, čtyř člověkův osedlých ve vsi Skřipli k panství Příbramskému náležejících, kteříž platí ročně pět gr. půl šestá peníze, slepic 18 a vajec půl druhé kopy, s grunty, dědinami, lukami a jiným příslušenstvím" etc. prodaných za 100 kop gr. č.

"Mandaleně Chrastské z Ausuší, vosmi lidí osedlých ve vsi Tisový, kteříž platí ročně dvě kopy třiceti jeden groš půl čtvrtá peníze českých, a pěti lidí ve vsi Lazu, ti platí ročně dvě kopy dvaceti pět gr. č., k panství našemu Příbramskému náležejících, s dědinami, lukami, porostlinami sedlskými i jiným vším a všelijakým příslušenstvím, se vší zvolí, s plným panstvím, s lidmi osedlými i neosedlými i s potokem, což ho v těch gruntech jest, skrze dvůr jednoho poddaného ve vsi Lazu běžícím" etc. prodaných za 450 kop gr. č.

"Janovi Vrabskému na Drahenicích, vsi Pořičí hořejšího a dolejšího, vsi Chrastu, vsi Namnice a jednoho mana v Rastelích, kterýž platu žádného neplatí, což vše ku panství našemu Příbramskému náleží, s dědinami, lukami, porostlinami sedlskými, s platy, robotami, s krčmou a potokem při vsi Poříčí ležícím, s lidmi osedlými i neosedlými" etc. prodaných za 1300 kop gr. č.

Dne 7. května t. r. "Alšovi Dejmovi z Stříteže na Čimelicích, vosmi lidí osedlých ve vsi Krsicích, kteříž platí ročně devět kop devatenácte grošův půl pátá peníze českých, s lesem řečeným Biskupi na ten čas smejčeným a půl víru, kterej slove Koňský, ktýmž lidem přináležejícím; item, mana v Neřestcích, kterýž žádného platu neplatí, s dědinami, lukami a porostlinami sedlskými etc... S tím při tom doložením, jakož jsou dotčení komisaři naši témuž Alšovi Dejmovi taky tři člověky ve vsi Dědovicích, na kterýchž jedna kopa padesáte čtyry groše česká platu stálýho jest, za jedno sto kop grošův českých prodali, však poněvadž na tento čas k odbytí těch tří člověku pro vlastní naše jich užívání povoliti jsme moci neráčili, než aby dotčený Aleš Dejm tím jist bejti mohl, že mimo ten trh s ním již zavřenej žádnému jinému ty tři člověky odbýti se nemají, tak jsme jeho Alše Dejma i dědice a budoucí jeho v tom opatřiti ráčili, kdybychom koli my, neb dědicové naši a budoucí králové Čeští, těch tří člověkův ve vsi Dědovicích odbýti chtěli, že jich jemu Alšovi Dejmovi neb jeho dědicům za těch jedno sto kop grošův českých k dědictví nechati a ve dcky zemské vložiti dáti máme, žádnému jinému jich neodbejvajíc; pakli bychom my, neb dědicové naši a budoucí králové Čeští, skrze nepaměť komu jinému těch lidí odbyli" etc... prodaných za 850 kop gr. č.

Dne 8. května t. r. Kryštofovi Loubskému z Lub na Rencích, ves celou Horosedly s lidmi osedlými i neosedlými a z těch gruntův zběhlými, s vdovami, sirotky, s jich spravedlivostmi, s krčmami, mlejny, slepicemi, ves Rastely, což tu jest, s krčmou, robotami, ves Plíškovice, což tu jest, též s krčmou vejsadní, ve vsi Stražišti což tu jest, s lesem Moučno řečeným, s podacím kostelním v též vsi Stražišti, s krčmou, mlejnem a spravedlností, kterouž k říčce skrz též grunty tekoucí jmíti ráčíme, s sadem, s platy, robotami, s dědinami, lukami, lesy, porostlinami, vodotočinami, s jiným vším etc." ... prodaných za 3000 kop gr. č.

Dne 14. května t. r. Janovi Prechlovi z Rotnburku, ouředníku panství Karlšperského, jeho dědicům a budoucím, dědiny od panství Karlšperského ves Bohdašice řečenou s dvory kmetcími, s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntuov zběhlými, s vdovami, sirotky a jich spravedlnostmi, s dědinami, lukami, pastvištěmi, lesy, které k obci té vsi náležejí, porostlinami, s mlejnem, potůčkem, s kurmi, vejci, krčmou vejsadní i vším etc..." s povolením stavův království Českého prodané za 400 kop gr. č.

"Purkmistru a konšeluom i vší obci města hor zlatých Perkreichensteina dědiny od panství Karlšperského: ves Plavěčin, ves Jidrce i s mlejnem, ves Nicovo, ves Milovo, ves Červená, ves Dvory Lidlovské, huti sklenářské Svojše a Foglsan, ves Cimruky Menší kromě cla, ves Cimruky Větší, ves Pilnec, ves Opolenec, ves Touškovy, dva dvory u sv. Mikuláše, ves Zlibek, ves Dvorce s dvory kmetcími, s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, vdovami a sirotky a jich spravedlivostmi, s dědinami, lukami, pastvištěmi, porostlinami, vodotočinami, potoky, rybníky, vejci, ospy, robotami, s pivovarem, sladovnou a spilkou tu v městě Perkreichenštejně, i se vším přináležejícím k tomu nádobím, s podacím kostelním, s krčmami vejsadnimi i se vším etc..." prodaných se svolením stavův království Českého za 4.450 kop gr. č.

"Purkmistru a konšelům i vší obci města Sušice dědiny od panství Karlšperského: ves Dobršín, ves Chmelna, ves Kačice, ves Podmokly, ves Humpolec, ves Platory s dvory kmetcími, s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými, vdovami a sirotky a jich spravedlivostmi, s dědinami, lukami, pastvištěmi, porostlinami, lesy, říčkou, potoky, rybníky, vodotočinami, kurmi, vejci, ospy, robotami, krčmami vejsadnimi i se vším etc..." prodaných se svolením stavův království Českého za 6.700 kop gr. č.

Dne 12. června t. r. "Petrovi Boubínskému z Oujezda a na Střele, dědiny od panství Karlšperského, ves Štěchovice řečenou s dvory kmetcími, s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch gruntův zběhlými, s vdovami a sirotky a jich spravedlnostmi, též i s vrchností na Janovi svobodníku a gruntu jeho, kterýž v již dotčené vsi Štěchovicích jest, s dědinami, lukami, pastvištěmi, lesy, porostlinami, s mlejny, vodotočinami, vospy obilnejmi, kurmi, vejci, s krčmami vejsadními i se vším a všelijakým k též vsi a dědinám příslušenstvím, se vší zvolí a s plným panstvím, i s tou vší spravedlností k říčce skrz ty grunty tekoucí a k provozování myslivosti na týchž gruntech Štěchovských za půl třetího tisíce kop gr. č." se svolením stavův českých.

Dne 14. června t. r. "Janovi staršímu Horčicovi z Prostého a na Bratronicích, od panství Karlšperského tři lidi poddané osedlé ve vsi Soběčicích, kteříž jsou platili ročně k záduší do Ničova jednu kopu dvaceti grošův českých, ale takový plat jest na jiných lidech k témuž záduší v dotčené vsi Ničově ukázán, a tak oznámení tři lidé poddaní takovým platem k témuž záduší na časy budoucí a věčné povinni nejsou a nebudou, než tomu, kdož jich v držení jest neb bude, s dvory kmetcími, s platy všelijakými, povinnostmi, robotami, užitky, se vší zvolí a plným panstvím, za dvě stě dvaceti pět kop gr. č." s povolením stavův království Českého.

Dne 25. června t. r. "Jindřichovi Jiřímu Zejdlicovi z Šenfeldu na Volovici, ves Těchnic celou, ve vsi Kameným další dva člověky poddané, ve vsi Těchařovicích dva, ve vsi Živoucích dva, ve vsi Kozobodech dva, ve vsi Lašovkách dva, s dvory kmetcími, s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch gruntův zběhlými, s vdovami a sirotky a spravedlnostmi jich, kteřížkoli k těm gruntům náležejí s dědinami, lukami, s kusem lesu panského, porostlinami, s podacím kostelním ve vsi Technici, s krčmami i se vším a všelijakým k tomu příslušenstvím, tak jakž jest to od někdy Jiřího hraběte z Gutnstejna Anně Černínové zastaveno bylo" prodané za 600 kop gr. č.

Dne 18. června t. r. "Robotnému Janovi Malochmelenskému, k zámku Karlšperku náležitý dvůr se všemi platy a povinnostmi, i se vším příslušenstvím k dědictví a svobodství" prodaný za 200 kop gr. č.

Dne 30. června t. r. "Karlovi Kokořovcovi z Kokořova na Šťáhlavech, ves Hořejší Mokropsy s nápravníkem a podacím kostelním a ves Dolejší Mokropsy s dvorem poplužním, s poplužím a s mlejnem, kderýž se pod plat drží a s dvory kmetcími" etc. prodané za 3000 kop gr. č.

Dne 4. července t. r. "Ferdinandovi Lokšanovi z Lokšanů na Březnici, tři lidi osedlé ve vsi Vostrově, s dvory kmetcími, s dědinami, lukami, robotami, kurmi, vejci, platy a jinými povinnostmi" prodané za 259 kop 54 gr. a 2 pen. č.

"Zigmundovi Páteckýmu z Vostrova dvuor Chrast řečený, s dědinami, lukami, porostlinami, rybníčky a se vším a všelijakým k témuž dvoru příslušenstvím," prodaný za 200 kop gr. č.

Dne 14. července t. r. "Hynkovi Rausndorfovi z Špremberku a na Hrobčicích, lesu slove Dlouhý vrch s potokem Bystřickým, počínajíce se od louky Faltina a Šenbriera z Bihanky stezkou nahoru až do louky Martina Ticze k cestě Bihanské a touž cestou až ku potoku, který slove Nová strouha podle té strouhy až do potoku Bystřického a dolu zase až do louky Faltina a Šenbriera ležící v těch mezech a hranicech, jakž mu to vše patrnými hranicemi a mezníky vyměřeno a vykázáno jest, se vším plným panstvím."

Dne 16. července t. r. "Martinovi Mamingarovi z Loku, hejtmanu panství Brandýského, tvrz a dvůr poplužní s poplužím Šestajovice řečený, jakž to vše v svém položení jest, s dědinami ornými i neornými k témuž dvoru náležitými, štěpnicí, s zahradou, s lukami pod tvrzí pospolně ležícími, též ves celou Šestajovice, v nichž jest osedlých deset, s dvory kmetcími, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, s vdovami a sirotky i jich spravedlnostmi, kteřížkoli k těm gruntům náležejí s platy stálými i běžnými, s kurmi, vejci, robotami, s dědinami, lukami, lesy, háji, pastvinami, rybníčky, vodotočinami, s krčmou vejsadní as jiným vším a všelijakým k též tvrzi, dvoru poplužnímu a vsi příslušenstvím," prodaný za 3000 kop gr. č.

Dne 18. července t. r. purkmistru a konšeluom, starším obecním i vší obci Nového města našeho Pražského, vrchnost a panství na statcích, tvrzech a vesnicích a dvořích prvé k obci jich přináležejících jmenovitě, na tvrzi, dvoru a vsi Malešicích řečené, z kteréhožto dvoru a vsi poctivým Mistruom do kolleje Rejnské platu komorního se platí pět kop grošův českých rozdílně, totiž při svatém Jiří půl třetí kopy grošův českých a při svatém Havle tolikéž; item, k špitálům svaté Alžběty a svatého Bartoloměje na vsi řečené Herynku s pěti lidmi osedlými, na vsi Hodkovičkách s dvorem pustým poplužním a platem v Modřanech na lidech, s dílem řeky Vltavy, ostrovy a rybníčkem Tůně řečeným, ve vsi Chomutovicích na třech dvorcích kmetcích s kovárnou, ve vsi Kačkovicích na jednom dvoru kmetcím s člověkem, ve vsi Černěticích na dvoru kmetcím s člověkem, ve vsi Krči na tvrzi pusté, dvoru pustým, s mlejnem; item, k záduší kostela svatého Jindřicha na vsi Chabřích Hořejších; item, k záduší kostela svatého Petra na Poříčí, na vsi řečená Veliká s dvorem poplužním a třími lukami; item, k záduší svatého Štěpána Velikého ve vsi Modleticích na dvoru kmetcím s krčmou a člověkem kmetcím, ve vsi Dobrovici na dvoru kmetcím s člověkem kmetcím s rybníkem při též vsi; item, k záduší kostela svatého Vojtěcha v Smradacích a to jmenovitě opatrným starším osadním i vší osadě dotčeného záduší svatého Vojtěcha, vše v Novém městě Pražským, na vsi Koryčanech, na vsi Oujezdci, ve vsi Dědibabech, na dvou dvořích kmetcích a chalupy ve vsi Kbele na platu, kterýž jim každého roku vychází, v Hovorčovicích na dvoru; item, na platu, kterýž jim ve vsi Dřínově na lidech cizích z pustého rybníka vychází a to s dvory kmetcími, ospy, vejci, kurmi, slepicemi, s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch gruntův zběhlými, s vdovami, sirotky a spravedlnostmi jich, kteřížkoli k těm gruntům náležejí, s dědinami, lukami, lesy, háji, vodotočinami, potoky, rybníky, porostlinami, vrbinami, s poddacím kostelním ve Vsi Veliké, s krčmami, vinicemi, i se vším a všelijakým od starodávna k týmž tvrzím, vesnicím, dvoruom a statkům příslušenstvím," prodané za 2000 zl. r.

Dne 10. srpna t. r. "Rychtáři a vší obci vsi Vrchoslavě, jinak Rozntalu, v kraji Litoměřickém, kderáž k panství Krupeckému náležela a opatrným purkmistru a konšeluom i na místě vší obce města Krupky k dědictví prodána, kus lesu řečeného Pleling," prodaný za 95 kop gr. č.

"Purkmistru a konšelům i na místě vší obce města Krupky, vsi Cinvaldu, vsi Foitsdorfu, vsi Hořejší Krupky, jinač Obergraupen, vsi Vrchoslavě, jinak Rozntalu, vsi Bihanku a platu, kderýž z domův svých městských a dědičných kusuov rolí, luk, zahrad a vinic, též z kopanin předešlé vrchnosti své platili a platu řeznického, při tom také cla předešlým pánuom náležejícího s podacím kostelním fary v městě Krupce i ročního platu, kderýž jsou dávali z města Krupky, v kraji Litoměřickým ležících (však clo hraničné vymiňujíc, s domy, dvory kmetcími, s krčmami, s platy, dědinami dědičnými, s vobcemi k týmž vesnicím přináležejícími, s porostlinami, potoky a vším příslušenstvím, jakž jsou toho od starodávna předešlí držitelově panství Krupeckého v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, se vší zvolí, s plným panstvím, krom mlejnuov, kteříž pod vsí Foitsdorfem leží a k horám našim přináleží a na ten čas Julius Andres, druhého Hans Helmik a třetího Jiřík Menda v držení jest, s svobodným tokem na též mlejny, s platem a všelijakými povinnostmi. Však co se far a kosteluov dotýče, ty mají od dotčených Krupeckých při starobylém spůsobu a zvyklostech zuostaveni býti" etc.

"Purkmistru a konšeluom i na místě vší obce města Krupky, lesu řečeného Bernhaus, počínajícího se od mezí a gruntův Jana Hory vnově od nás koupených v těch mezech, kdež z potoka Malce voda zbyteční z nové strouhy vypadá, po vodě nahoru až k Šlezingarově puchýrně, tu kdež slove v Hungerkastu a odtud až k obcem Krupéckým, Vrchoslavským, jinak Rozntalským, a Přidlovským, jinak Judendorfským, z druhé strany též kusu lesu, tolikéž gruntuov dotčeného Jana Hory vnově koupených a obci vsi Bihanky se dotejkajících, též kousku leštiny podle vsi Bihanku z jedné strany podle gruntuov Kašpara Pfendenzaka a odtud ke mlýnu Bystrskému a zase až k gruntuom jmenované vsi Bihanky, tak jakž jim ten každý kus obzvláště patrnými hranicemi a mezníky obmezován a vykázán jest, s potůčkem nahoře dotčeným, kderýž se začíná nade vsí Cinvaldem a vede se na mlejny a puchýrny města Krupky přes cestu Cvitrovu skrze naše lesy a přichází až k Šlezingarově puchýrně a odtud až pod město Krupku, k svobodnému téhož potůčku s oběma břehy užívání a opatrování v lesích a gruntech našich, aneb komuž by ti lesové potomně prodáni býti mohli, se vším příslušenstvím, plným panstvím a všelijakou zvolí, nic sobě tu dále dědicuom a budoucím našim, ani žádnému jinému, nepozůstavujíc, však tak, že jmenovanému Janovi Horovi zbytek takové vody, což jí přes strouhu přepadá, v těch místech, kdež od starodávna shražována bývala, pustiti mají" prodané za 825 kup gr. č.

Dne 6. září t. r. "Hendrychovi Kaučovi z Kauce na Třmících, statek jeho manský neb lenní k panství Krupeckému náležející, řečený Dubec, kderýž jest léta etc. sedmdesátého devátého od Jiříka a Jana bratří Dubických z Zabrovan koupil, s dvory kmetcími, platy, dědinami, lukami, viničkami, desátkem z týchž viniček, porostlinami, chrastinami, robotami, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými, se vší zvolí, s plným panstvím" z manství propuštěn a k dědictví za 400 kop gr. m. prodán.

Dne 10. září t. r. "Purkmistru a konšeluom i na místě vší obce města Litoměřic nad Labem, díl lesu řečeného Telnici v kraji Litoměřickým ležícího, kterýž k panství Krupeckému náležel, s gruntem a s vším příslušenstvím, s potokem Telnice řečeným, nahoře s celým a dole mezi jinými grunty ležícím s jedním břehem a polovicí vody, s kopaninami, porostlinami k témuž lesu prodanému přináležejícími v přítomnosti jich vyslaných vykázanými a vymezenými, s platy z téhož gruntu vycházejícími, s chalupou při témž lese a potoku Telnici, s cestami svobodnými k užívání, jakž jsou od starodávna byly, když jedno panství bylo i se vším plným panstvím a zvolí; též obzvláště kusu lesu, jenž Srnice slově, ležícího mezi lesy Otty Khelble po jedné a druhé straně podle kusu lesu, kderýž ke vsi Habartici, jinak Ebrštorfu, připojen s potokem, pokudž v tom kusu lesu teče, s cestami od starodávna, jakž i jiným sousedům k svobodnému užívání, se vší zvolí, plným panstvím" etc.

Dne 14. listopadu t. r. "Melicharovi z Prajtnbachu, radě dvorské a kuchmistru, ves Habartici, jinak Ebrštorf, a ves Štreckenwald v kraji Litoměřickém ležící, kderéž k panství Krupeckému náležely, s domy, dvory kmetcími, krčmami, platy, dědinami, lukami, s lesem slove Pretwald, kusem lesu v Telnici a druhým kusem lesu v Srnici, též vrch a les slove Khytanc" etc. za 3500 kop gr. č. "Však s tím doložením a vejminkou, jestli by Melichar z Praitnpachu, dědicové a budoucí jeho, nahoře jmenované vesnice s jich příslušenstvím podle své příležitosti dále jakžkoli odbýti chtěli, aby jich žádnému cizozemci, než osedlému obyvateli tohoto království Českého, kterýž by králuom Českým a sic žádnému jinému poddaností zavázán byl, neodbývali".

Dne 30. listopadu t. r. "Volfovi, Bernartovi, Kryštofovi, bratřím vlastním Elsnicuom z Elsnic i Karlovi, bratru jich let nemajícímu, dědicuom a budoucím jejich, dědiny zápisné a komorní v kraji Slánském ležící, zejména ves Vrbičany s dvorem poplužním a poplužím, s dvory kmetcími" etc. za 1750 kop gr. č.
Přihlásit/registrovat se do ISP