Neautorizováno !


(18.30 hodin)
(pokračuje Holík)

Dále navrhuji zvýšit o 200 milionů ve specifickém ukazateli ochrana životního prostředí. Odůvodňuji to tím, že člověk svou činností vytváří obrovské množství hlavně plastového odpadu. My tento plastový odpad nebo jeho sběr máme ucházejícně zvládnutý, ale neumíme tento odpad třídit podle jednotlivých polymerů a nemáme linky na zpracování. Takže z tohoto důvodu bych chtěl tyto peníze použít právě na rozšíření třídíren a recyklačních linek.

Dámy a pánové, my žijeme všichni v jednom společném domě. Ten dům se jmenuje Země a my se k němu nechováme tak, jak bychom měli. A pokud chceme přežít, musíme pro to něco udělat. Naše hnutí SPD je pro ochranu přírody a krajiny a není nám lhostejné, v jaké zemi žijeme. Z tohoto důvodu vás žádám o podporu svého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Radek Zlesák, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych se přihlásil ke společnému pozměňovacímu návrhu poslance Radka Zlesáka, Antonína Staňka, Iva Pojezného, Lenky Kozlové, Miroslavy Rutové, Pavla Žáčka a Tomáše Martínka k tomuto tisku, který je v systému uveden pod číslem sněmovního dokumentu 3652. Tento pozměňovací návrh navyšuje podporu činnosti v oblasti mládeže o 20 milionů korun v kapitole 333 MŠMT.

Zatímco v oblasti sportu je podpora infrastruktury i vlastní pravidelné činnosti násobná, stále se navyšuje a to je velmi dobře, tak oblast mládeže zůstává, bohužel, opomenuta. Investiční program MŠMT rozděluje ročně pouhých 25 milionů korun pro veškeré investice všech organizací v rámci celé České republiky. Přitom pro svoji činnost organizace, jako je Junák, Tomíci a mnoho dalších s celkovou členskou základnou přesahující 200 tisíc osob, potřebují stovky kluboven, táborových základen i objektů pro víkendové akce. Jejich rekonstrukce se v tomto systému protahují na desetiletí. Některé organizace stále ještě nedokázaly opravit zdevastované majetky, které na ně Sněmovna převedla z bývalého majetku SSM.

V koncepci podpory mládeže na období 2014 až 2020, kterou schválila vláda České republiky dne 12. května 2014 usnesením 342/2014, je jedním z cílů podporovat rozvoj organizací pracujících neformálním a zájmovým vzděláváním s důrazem na kvalitu vzdělávání. Podpora práce s mládeží přitom meziročně klesala až do roku 2012, kdy se tento trend podařilo zastavit a obrátit. Podpora v roce 2014 byla i tak o cca třetinu nižší než v roce 2007. Od roku 2008 se každoročně zvyšuje počet žadatelů, kteří žádají o finanční podporu v dotačních a rozvojových programech MŠMT, odboru mládeže. U některých organizací je meziroční nárůst členské základny o 10 %, což znamená tisíce nových dětí, které přicházejí do zmiňovaných mimoškolních aktivit. Proto prosím o vaši podporu tohoto našeho společného pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Další v pořadí je paní poslankyně Langšádlová. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já si dovolím předložit tři pozměňovací návrhy, a to jako čísla sněmovních tisků (dokumentů) 3825, 3824 a 3820. Krátce je uvedu.

První pozměňovací návrh se týká navýšení rozpočtu Správy státních hmotných rezerv. Víte, že okolo toho byla velmi bouřlivá diskuse i na našem hospodářském výboru. Jde o to, že úřad státních hmotných rezerv, Správa státních hmotných rezerv, má v plánu odprodat kovy v hodnotě více jak 2 miliardy korun, aniž by tyto prostředky šly zpátky na nákup a aniž by vlastně Ministerstvo průmyslu a obchodu specifikovalo, čím tyto odprodávané kovy nahradí.

Další problém, na kterých bych chtěla upozornit, je to, že naše státní hmotné rezervy oproti jiným státům mají naprosto nedostatečné zásoby léků. Podle informací, které v tuto chvíli jsou dostupné, jsou v našich státních hmotných rezervách k dispozici jenom antivirotika Tamiflu a oproti jiným státům, například Polsku, nejsou k dispozici další nezbytně nutné léky. Já si myslím, že tohle je velmi závažná situace a stát má zkrátka povinnost zajišťovat civilní připravenost na krizové stavy, a k tomu patří i to chovat se velmi zodpovědně v oblasti hospodaření správy státních hmotných rezerv.

Další návrh, který si dovoluji předložit, se týká zvýšení finančních prostředků na výdaje v oblasti zabezpečení úkolů Úřadu vlády, a to zejména v oblasti, která se týká adaptace na digitální společnost. Všichni víme, že v tuhle chvíli procházíme velkou změnou, například nástupu průmyslové revoluce 4.0, a že to jsou otázky, na které se musíme připravit my jako lidé, jako občané, naše firmy, náš stát, obce, města. A je potřeba zdůraznit, že Česká republika v této oblasti značně zaostává, z hlediska indexu digitální ekonomiky a společnosti je ze všech členských zemí Evropské unie na sedmnáctém místě, což není příliš dobré. Chtěla bych zdůraznit, že přestože vlastně přechod na digitální společnost může ovlivnit stát pouze z jedné třetiny, a tudíž velké břímě bude ležet i na firmách, tak je to velice důležité, protože ty firmy, které vlastně posílily tuto oblast ekonomiky a společnost, tak ekonomicky rostou výrazně rychleji a má to samozřejmě vliv nejenom na hospodářský růst, ale i například na růst platů, což je v zájmu České republiky.

A poslední pozměňovací návrh, který si dovolím předložit, se týká finančních prostředků na výdaje regionálního školství, a to zejména na aktivity, které se týkají občanského vzdělávání, výchovy ke kritickému myšlení, a to jako nástroje, který je naprosto nezbytný pro naši demokratickou budoucnost.

Děkuji vám za pozornost a těším se na podporu svých návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, já mockrát děkuji, prostřednictvím vaším, pana poslance Faltýnka, abych mluvil déle, protože mě rád poslouchá. Já samozřejmě jsem povinen splnit přání, ale jenom limitně, protože přece jenom po vyčerpání své slovní zásoby budu muset skončit. Já si dovolím představit pár pozměňovacích návrhů v této relativně pozdní době.

První má číslo 3847, a velmi stručně, jedná se o posílení mladých lékařů. My tady debatujeme o tom, že lékaři z České republiky odcházejí. Odcházejí z mnoha důvodů absolventi lékařských fakult. Jeden je ten, že v zahraničí se samozřejmě dostanou jednodušším způsobem k atestaci, u nás dva roky žádné pracoviště zatím akreditaci nemá, ale také se jim jednoduše dostává přístupu k vědě. Agentura pro zdravotnický výzkum vytvořila prostor pro mladé výzkumníky do pětatřiceti let, tak aby mohli podávat granty, poměrně levné granty. Bohužel neměla navýšený rozpočet na tyto granty. A já se snažím toto samozřejmě drobné opomenutí řešit svým pozměňovacím návrhem a přesunutím financí do kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Já rozumím tomu, že ne všechny ty pozměňovací návrhy musí projít. Minimálně tímto způsobem chci na tento problém upozornit a třeba v příštím roce, pokud by náhodou ty pozměňovací návrhy neprošly, se to objeví ve státním rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP