Neautorizováno !


(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Třešňáka a připraví se pan poslanec Navrkal.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážení kolegové. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 3878, který podávám společně s poslanci Richterovou, Vymazalem a panem poslancem Bartošem. Krátce se ho pokusím zdůvodnit, byť skutečně pouze krátce díky hlasové indispozici.

Díky tomu, že vláda v návrhu státního rozpočtu snížila podporu programu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky, bude chybět vlastně asi 35 mil. korun právě na provoz adiktologických služeb v ČR, a tím dojde nepřímo i k ohrožení obyvatelstva, a to z toho důvodu, že finance budou chybět nejen na služby, ale především i na zdravotnický materiál, jakým jsou sterilní injekční stříkačky či kontejnery na bezpečnou likvidaci stříkaček použitých. V důsledku toho by pak utrpěla i kvalita ochrany zdraví většinové populace před infekčními nemocemi, jako žloutenka či HIV.

To, co jsem nyní uvedl, však fakticky představuje pouze prostředky na zajištění stávajícího chodu, nikoliv na další případný rozvoj služeb, nebo dokonce naplnění všech potřeb vyplývajících z akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Naopak cílem našeho pozměňovacího návrhu je vrátit prostředky na dostatečnou úroveň, aby mohla být zajištěna nezbytná péče v rámci tohoto programu a rizika pro všechny obyvatele České republiky dále nerostla. Konkrétně tedy počítáme s přivedením zmíněných 35 mil. korun z položky 96 státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu a budu rád, pokud posléze v třetím čtení tento pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Navrkala a připraví se pan poslanec Ferjenčík do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je nahraný jako dokument číslo 3828, a rád bych ho krátce zdůvodnil.

Česká republika se zavázala přispívat 0,33 % hrubého národního důchodu na rozvojovou spolupráci a s dosažením tohoto cíle počítá do roku 2030. Naplňování závazků nicméně dlouhodobě vázne, v minulém roce jsme přispívali jen 0,14 % a vzhledem k plánovaným škrtům by se situace měla ještě zhoršit. Abychom se takového vývoje vyvarovali, navrhuji držet se střednědobého výhledu vlády dle usnesení číslo 435/2018, který pro rok 2020 počítal se zachováním výše výdajů na letošní úrovni.

Kromě toho bych rád připomenul, že rozvojová spolupráce má smysl. Pomáhá potřebným v místech humanitárních krizí či válečných konfliktů a přispívá k budování podmínek k důstojnému životu příjmu v rozvojových zemích, takže významnou měrou eliminuje důvody pro nucenou migraci. Je také plně v souladu s humanistickou a lidskoprávní tradicí české zahraniční politiky. Navíc je dobré si uvědomit, že rozvojová pomoc není přínosná jen v daném místě. Posilování stability v sousedních regionech Evropy je investicí do naší vlastní bezpečnosti a otevírá také ekonomické příležitosti českým firmám. Vzhledem k těmto skutečnostem tedy považuji snahu o seškrtání výdajů ve výši 44 mil. korun za nesmyslnou a v přímém rozporu s dlouhodobými zájmy České republiky. Můj pozměňovací návrh toto pouze napravuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka do podrobné rozpravy, připraví se pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy, které předkládám za klub, některé za sebe, a dvě doprovodná usnesení.

Nejprve obecně, jak my jsme jako klub Pirátů přistoupili k těm pozměňovacím návrhům ke státnímu rozpočtu. My jsme navrhli vládě velký úsporný balíček v rozsahu 12,7 mld. korun a díky tomuto úspornému balíčku je možné reálně potom pokrýt finančně ty pozměňovací návrhy, kde naopak výdaje navrhujeme zvýšit. Takže snažíme se, aby zhruba odpovídaly úspory, které navrhujeme dosáhnout v tom rozpočtu, zvýšeným výdajům, které navrhujeme v oblasti priorit.

Takže dovolte mi, abych odůvodnil především ten úsporný balíček, to je 12,7 mld. korun. Hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu číslo 3913. Tento návrh navrhuje navýšit rozpočtovou rezervu vlády o tuto částku. Jde to z kapitol částečně omezení slev na jízdné, omezení dotací velkým agrokomplexům, omezení dotací sportovním svazům. Pak jde o mírné snížení rozpočtu Ministerstva obrany, tak aby rostl o 10 %, a ne o 13 %, jako je tomu dnes. Myslím si, že tento nárůst je stále velmi velkorysý a nevidíme důvod, aby výdaje na zbrojení rostly rychleji než výdaje na vzdělávání. A potom navrhujeme úspory v provozu státu. Ostatně kolegyně Valachová už hovořila o tom, že kapitola obsluha státního dluhu je nadsazená. Stejně tak je ve VPS zcela zbytečná kapitola na pokrytí zaměstnanců, které nyní stát nemá a časem je možná mít bude. My navrhujeme tuto půlmiliardu škrtnout a dát do rezervy.

Na co by měla ta rezerva sloužit. Především na financování navýšených výdajů ve vzdělávání. My chceme, aby vláda dodržela sliby, které dala učitelům, a zvýšila jim platy více. Stejně tak chceme, aby bylo respektováno usnesení Poslanecké sněmovny v této věci. Dále chceme, aby se posílily investice do infrastruktury, především tedy do oprav a výstavby železnic. Tam navrhujeme navýšení o 6 mld. korun. Jsou asi ty dva hlavní návrhy.

Potom kolegové předkládají menší pozměňováky.

Já ještě odůvodním svoje osobní pozměňovací návrhy. To je návrh 3916 - posílení financování nestátních škol. Velmi podobný návrh jsem předkládal i vloni spolu s dalšími kolegy z opozice. O co jde? Jde o to, že nestátní školy dostávají navýšení na platy s ročním zpožděním oproti školám státním, a to včetně škol, které třeba vůbec nevybírají školné. Takže největší problém právě s tímto mají například církevní školy, v sociální oblasti nebo ve zdravotní oblasti, církevní gymnázia, ale i nestátní školy, z nichž řada funguje neziskově, jenom aby pokryly náklady na své fungování. Vzhledem k tomu, že poskytují úplně stejnou veřejnou službu jako školy státní, tak nevidíme důvod k této diskriminaci. Proto navrhuji tedy posílit rozpočet Ministerstva školství na dorovnání nestátním školám, tak aby mohly učitelům platit stejně jako školy veřejné.

Dále navrhuji omezit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky a navýšit financování adiktologie. Jde o to, že prezident republiky utrácí 2,4 mil. ročně za právní služby. My máme pochybnosti o tom, že ty služby vůbec dávají smysl, často si je prezident způsobil sám svými neuváženými výroky, tyto náklady. Myslíme si, že by je měl financovat ze svého. Proto navrhuji snížit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na právní služby o 2,2 mil., dát to na adiktologii. Podobně navrhuji snížit rozpočet - toto je tedy pozměňovací návrh číslo 3923, k tomu se také hlásím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP