(16.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pan zpravodaj říká, že nechce zdržovat. Nás jste nezdržoval, pane zpravodaji prostřednictvím pana místopředsedy. Naopak my každou debatu vítáme. Myslím, že budeme debatovat i nad tímto návrhem zákona, proto jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09 vznáším veto na projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 2 a prosil bych o vyjasnění i do budoucnosti, pokud to budou adaptační či implementační normy, zda to vyplývá z jmenovaných závazků a z jmenovaných smluv, nebo ne. V tom případě musí být vždy součástí český překlad úplného znění právních předpisů, které máme adaptovat, implementovat apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Námitku jsem zaslechl, budeme tedy pokračovat v rozpravě podle běžných ustanovení ve třech čteních. A můžeme tedy v rozpravě pokračovat. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já nevím, jestli přesně dodržím tu proceduru, nejsem zas tak zkušený jako kolega Zbyněk Stanjura. Jenom v tom případě, když bylo to veto, tak bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to eviduji jako návrh. Kdo dál ještě v rozpravě? Pan kolega Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Já vám děkuji, jenom velmi krátce. Milé kolegyně a kolegové, já mám za to, že už tady proběhl konsenzus, že skutečně nebudeme zkracovat lhůty u implementačních nebo adaptačních norem z Evropské unie, a to proto, abychom donutili ministerstva nám ty podklady dodávat včas, a ne vždycky na poslední chvíli, abychom tady nestáli jako už mnohokrát předtím u jiných norem, kdy je vyvíjený obrovský tlak a říká se: musíte to schválit, ani to nečtěte pořádně, my máme už jenom dva měsíce, takže projednávání na výborech honem, honem, zkrácené lhůty... A pak z toho vznikají velmi často nedokonalé a nešťastné zákony, které velmi často ve svém znění jdou dokonce i proti původnímu originálu.

Takže já bych u této příležitosti rád připomněl to, že už jsme tady mnohokrát společně napříč politickým spektrem hlasovali právě proti devadesátce, proti zkráceným lhůtám, tak abychom ta ministerstva naučili dodávat nám materiály včas, s překladem a odděleným textem původního nařízení nebo směrnice a toho, co se tam přilepilo potom na těch ministerstvech, tak aby to bylo i srozumitelné a mohli jsme to lépe na výborech a ostatních orgánech Poslanecké sněmovny projednat a prodiskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak samozřejmě to, co řekl kolega Stanjura, jestli tam chybí ten český text, tak to musí být předmětem jednání ve výboru velmi detailně, protože v tom případě nejsou splněny podmínky legislativních pravidel pro předkládání návrhu do Poslanecké sněmovny a pravděpodobně to budeme muset vzít ještě na jednání organizačního výboru.

Nechci protahovat debatu, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není. Pan zpravodaj? Nemá zájem.

 

Budeme tedy pokračovat, a to návrhem na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů. O tom rozhodneme v následujícím hlasování. Já jsem zagongoval, znovu vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Ještě než se ustálí počet přihlášených, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to je omluva pana poslance Miroslava Kalouska od 16.45 do 19 hodin z pracovních důvodů a od 17 hodin do konce jednacího dne u pana poslance Martina Kolovratníka.

 

O návrhu na zkrácení lhůty ve výborech o 30 dnů rozhodneme v hlasování číslo 212, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 147 pro 62, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy projednávat přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 213, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro hospodářský výbor jako garanční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 213 z přítomných 148 pro 148, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo jiný návrh přikázání? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu a lhůta k projednání zůstává ze zákona 60 dnů. Končím tím bod číslo 32. Děkuji zpravodaji a děkuji místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi.

 

Než budeme pokračovat, požádám o předložení dalších tisků podle schváleného pořadu schůze případně si je vyzvednu. (Krátká pauza.) Odpusťte mi krátké přerušení.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 9. Bodem číslo 9 se dostáváme zpátky do programu ve druhém čtení.

9.
Vládní návrh zákona o územně správním členění státu
a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
/sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uváděl místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček, ale obdržel jsem dopis předsedy vlády, kterým pověřuje pro dnešní jednání pro tento tisk ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby tento tisk odůvodnil. Požádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a požádám taky zároveň pana kolegu Baxu, aby jako zpravodaj zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu a usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 395/1 až 3. Prosím tedy, aby se svého úvodního slova pro druhé čtení z pověření předsedy vlády ujal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení stručně uvedl vládní návrh zákona o územně správním členění státu.

Hlavním smyslem tohoto zákona je aktualizovat právní úpravu struktury územně správního členění státu a nahradit stávající, již zastaralý zákon o členění státu pocházející z roku 1960. Základem navrhované úpravy je členění území České republiky na kraje a hlavní město Prahu ve smyslu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. V této souvislosti se navrhuje zrušit staré kraje. Tyto velké kraje, kterých je sedm a které se liší od třinácti samosprávných krajů, již v současné době nejsou pro výkon veřejné správy nijak využívány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP