(17.50 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Dalším bodem je

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 485/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede předseda vlády Andrej Babiš... pověřený... v zastoupení pana docenta Ing. Karla Havlíčka, místopředsedy vlády a ministra průmyslu. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jenom krátce seznámil, co je cílem předkládaného návrhu.

Navrhované úpravy zákona spočívají zejména v tom, že jsme najeli na nový systém ohodnocení vědy, výzkumu a inovací. Jmenuje se Metodika n 2017+. S ohledem na to, že se jiným způsobem ohodnotí tzv. institucionální podpora, tak bylo třeba stávající tzv. stotřicítku přizpůsobit i pro oblast školství, protože oblast Akademie věd a oblast podniková už je tímto způsobem hodnocena. Čili do určité míry se jedná o technický krok, který byl dostatečně detailně projednán se všemi zástupci zainteresovaných stran, zejména tedy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s klíčovými univerzitami atd. Současně tam zavádíme tzv. nový institut projekty sdílených činností, což do určité míry kopíruje právě to, aby se to mohlo hodnotit na základě této metodiky.

Současně ve změně ještě zavádíme poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu a experimentálního vývoje a současně ve změně způsobu zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí. Jedná se o technické záležitosti, čili technickou novelu, která reaguje na vysoce aktuální potřebnost změn související také s implementací tzv. Inovační strategie České republiky 2030.

Tento návrh zákona nemá vliv na chorobnost mužů a žen, nevytváří korupční prostředí, nemá dopad na státní rozpočet a náklady na nové projekty tzv. sdílených činností budou hrazeny ze stávajících výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace stejně jako doposud, a jsou tedy součástí schválených výdajových limitů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 485/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Karel Rais, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane místopředsedo. V podstatě bych chtěl potvrdit to, co tady říkal pan ministr, že se jedná o metodiku, která vlastně bude implementována zejména do prostředí vysokých škol a která byla poměrně mimořádně dlouho detailně diskutována a v podstatě školy ji akceptují.

Výbor pro vědu, vzdělání a kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze, 26. června se sešel a projednal tady tento vládní návrh, kterým se mění zákon č. 130 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, což je sněmovní tisk 485. Po odůvodnění ředitele odboru pana Jana Marka z Úřadu vlády, zpravodajské zprávě poslance Františka Váchy, kterého zastupuji, protože musel mimo Sněmovnu, a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 485, schválit v předloženém znění;

II. pověřuje místopředsedu výboru poslance Raise, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu - což jsem učinil;

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Váchu, aby toto usnesení předložil na schůzi Poslanecké sněmovny - což činím místo něho;

IV. zplnomocňuje zpravodaje výboru poslance Váchu, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl případné legislativně technické úpravy.

Tak to je taková ta klasická záležitost, co tady říká každý. My jsme to na výboru projednávali dost detailně. Neměli jsme žádné námitky, akorát jsme dali doprovodné usnesení výboru, které v podstatě spočívá v tom, že peníze, které jsou orientované ve státním rozpočtu na tzv. institucionální financování v oblasti výzkumu, aby se menší část soutěžila a větší byla přidělena těm investicím. Aby prostě měli vědci víc klidu na práci. O tom je tady to druhé doprovodné usnesení k vládnímu zákonu, to, co tady jsem říkal předtím, kdy doporučujeme Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby po projednání státního rozpočtu na rok 2020 byl zohledněn požadavek na zvýšení podílu výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací z celkových výdajů na výzkum, vývoj, inovace.

A místopředsedovi Raisovi, abych toto doprovodné usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zpravodaji Váchovi, aby toto usnesení předložil na schůzi Poslanecké sněmovny, což tímto činím.

Čili jde nám o to, aby měli vědci víc klidu a aby mohli tedy dělat výzkum. Nemění se objem, jenom vlastně by se přerozděloval. To je smysl toho doprovodného usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen zase opět pan poslanec Karel Rais. Já upozorňuji, že v 18.00 budeme probírat pevně zařazený bod. Takže prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Tak já nebudu už dlouho povídat. V podstatě navážu na to zase, co říkal pan ministr. Dal jsem tedy pozměňovací návrh, který umožňuje systémovou podporu určitých aktivit v oblasti inovací, inovačních služeb a rozvoje podnikání, tak aby v podstatě orgány státní správy měly prostor. Takovým konkrétním příkladem je chystaná systémová podpora v rámci nového programu Country for Future a pak podpora inkubačních aktivit, které jsou realizovány agenturou CzechInvest. Považuji za důležité říct, že půjde vlastně o trochu změnu charakteru veřejných soutěží, kdy konkrétního příjemce podpory, resp. konkrétní projekt k podpoře bude vybírán na základě stanovených požadavků mimo standardní otevřenou veřejnou soutěž ve smyslu zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany... Ne, děkuji. Takže nejsou.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Rais. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Takže já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, o kterém jsem před chvilkou hovořil, který je uveden v informačním systému pod číslem 3297. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného nevidím, končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Jelikož je 17.58, pokud není námitka k mému postupu, vyhlásím dvouminutovou přestávku do 18.00, kdy budeme pokračovat pevně zařazeným bodem.

 

(Jednání přerušeno v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP