(15.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych si tedy dovolila odůvodnit svoje pozměňovací návrhy, respektive ten první není jenom můj pozměňovací návrh, ale také kolegy Ferjenčíka a Bartoška. To z toho důvodu, že na rozpočtovém výboru jsme předložili v podstatě tři podobné pozměňovacími návrhy, neprošly, takže jsme to sloučili do pozměňovacího návrhu jednoho. Podstatou toho pozměňovacího návrhu je, že se zrušuje plánované zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek, tedy ponecháváme tisíc korun, rušíme tedy to navýšení na 2 tisíce korun, a to platí i pro obce a jiné subjekty, které měly stanovenou maximální částku, kterou musí při mnohonásobném vkladu do katastru platit, kde se ta částka zvyšovala na 20 tisíc z deseti. Tak to se také vyjímá. Nemůžeme se zvýšením správního poplatku za vklad do katastru souhlasit, neboť hlavní argument pro navýšení je nutnost započítání inflace od poslední korekce poplatku za vklad do katastru nemovitostí. I z laického pohledu je zřejmé, že za několik posledních let nedosáhla inflace celkové výše sto procent, tak jak je poplatek navyšován.

Vláda také argumentuje navýšením nákladů spojených s řízením o vkladu, ale toto navýšení není nijak vyčísleno. Je tedy možné pouze spekulovat o pravé podstatě a účelu předložené novely... Pardon, kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, já vím, že je vám to k smíchu, ale mně to je spíš k pláči, ale doufám, že aspoň podpoříte ten pozměňovací návrh. Děkuji.

Dále se také neočekává nárůst komfortu spojeného se zvýšením poplatku na dvojnásobek atd. Samozřejmě digitalizace by měla spíše vést k úspoře nákladů než k jejímu navýšení na katastr nemovitostí, tak jak bylo zde argumentováno.

Proto tedy, z těchto důvodů, navrhujeme předmětnou změnu, tedy navýšení poplatku, z novely vyjmout. A zároveň, pokud se chcete podívat na konkrétní znění tohoto pozměňovacího návrhu, tak ho najdete pod sněmovním dokumentem číslo 3430. Tímto se tedy k tomu společnému pozměňovacího návrhu přihlašuji.

Druhý pozměňovací návrh se týká technického zdanění, respektive vyloučení rezerv na životní pojištění z vládního návrhu zákona. Vládní návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro stanovení základu daně z příjmů vede k extrémnímu, jednorázovému dopadu na rezervy pojišťoven na životní pojištění klientů, jimiž jsou zejména občané České republiky, často i vyššího věku, kteří dlouhodobě spoří v systému životního pojištění, a to v důvěře v jeho stabilitu a bezpečnost. Dále vede ke zdanění budoucích zisků pojišťoven, a tím až k ohrožení budoucích výplat dávek klientů u životního pojištění, tedy například dávek pro případ zhoršení zdravotního stavu, invalidity či úmrtí. Tímto pozměňovacím návrhem se odstraňují nejzávažnější dopady vad vládního návrhu zákona, a to až ohrožení výplat dávek ze životního pojištění klientů, zdanění větší části budoucích zisků pojišťoven předem a dvojí zdanění vybraných položek.

Předkladatelé vládního návrhu odůvodňují svůj záměr, a hlavním důvodem, proč se tak děje, myslím ty důvody, které jsem zmiňovala výše, je záměna a koncepční nesouměřitelnost. Myslím, že to tady bylo již několikrát zmiňováno, a to nesouměřitelnost účetních rezerv podle českých právních předpisů upravujících účetnictví a rezerv podle pravidel směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. listopadu 2009, takzvaná Solvency II. V zájmu kompromisu je rezignováno na odstranění všech technických nedostatků vládního zákona a dále pak navrhováno, aby ke zdanění rozdílu při přechodu na novou metodiku zdanění došlo již hned za první zdaňovací období po účinnosti zákona.

Pozměňovací návrh v § 6 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů přináší změnu v uznatelnosti technických rezerv v pojišťovnictví v základu daně poplatníka u neživotního pojištění. V tomto směru je nutné provést i úpravu navazujících ustanovení zákona o daních z příjmů. Podle dosavadní úpravy byla pro pojišťovny a zajišťovny jako výdaj snižující základ daně z příjmů uznatelná tvorba technické rezervy, s výjimkou jiných technických rezerv podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to ve výši, ve které byla podle těchto předpisů zaúčtována, a to jak pro účely životního, tak pro účely neživotního pojištění.

Podle našeho pozměňovacího návrhu již nebudou pro oblast neživotního pojištění v základu daně uznatelné technické rezervy podle právních předpisů upravujících účetnictví, ale technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví. Technické rezervy jsou upraveny v § 52 a následujících zákona o pojišťovnictví, přičemž tato úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu, tedy z takzvané Solvency II. Rezervy v oblasti životního pojištění tak podle pozměňovacího návrhu budou i nadále daňově uznatelné ve výši dle předpisů upravujících účetnictví, to je, zde nedochází k žádné změně oproti stávajícímu stavu.

Tímto se tedy přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 3431 a k tomuto pozměňovacího návrhu.

A pak zde máme třetí pozměňovací návrh, který podrobným (podobným?) způsobem, kompromisním způsobem tedy odstraňuje a zmírňuje určité vady, které jsem zmínila již při čtení toho předcházejícího pozměňovacího návrhu. Lze tedy konstatovat, kromě jiných důvodů, že tímto pozměňovacím návrhem se nejzávažnější dopady těchto vad zmírňují, a to ponecháním účetní rezervy na nezasloužené pojistné jako daňově uznatelné. Za druhé, ponecháním účetní rezervy na závazky České kanceláře pojistitelů jako daňově uznatelné a dále zpřesněním definice pro časové rozlišení počátečních výdajů. A za další, vyloučením dvojího zdanění zahraničních stálých provozoven při využití metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohla bych asi dále podrobněji rozebírat tento pozměňovací návrh, nicméně tak neučiním a odvolám se na sněmovní dokument číslo 3432. Tímto se přihlašuji k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Václava Votavu a připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se nejprve přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému. První pozměňovací návrh byl vložen pod číslem 3414, týká se zdanění výher, a druhý pozměňovací návrh byl vložen do systému pod číslem 3415 a týká se sazeb daně z hazardních her. Já bych teď v krátkosti jednotlivé pozměňovací návrhy odůvodnil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP