(11.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Souhlasem s tímto naším návrhem naplníte vlastní programové prohlášení vlády, ve kterém slibujete, že vláda podnikne další kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. Já čekám, že mi paní ministryně řekne, že není možné posunout tuto hranici kvůli směrnici Rady Evropy (?). Ale tím, že budeme říkat, že to nejde, se dostaneme do takového začarovaného kruhu, že se to nikdy nestane. Ono je někdy jednodušší říkat, že to nejde, ale kdo chce, hledá způsoby a nehledá důvody. My hledáme způsoby, a proto jsme si vyhledali například příklad Slovinska z roku 2013, které úspěšně na evropské úrovni projednalo zvýšení DPH z 25 tisíc na 50 tisíc eur. Mimochodem v rozhodnutí Rady Evropy (?) je uvedeno, že Komise ve svém návrhu plánuje stanovit pravou hodnotu pro osvobození DPH do výše 100 tisíc eur, a proto rada se žádostí Slovinska souhlasila. Dokonce v článku 395 stávající směrnice se říká: "Rada může na návrh Komise jednomyslně povolit kterémukoliv členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od této směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru daně nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem." A já nevidím důvod, když si to dokázalo vyjednat Slovinsko, proč by se to nemělo povést České republice. Z mého pohledu je to jenom otázka vůle, chuti a vyjednávacích schopností našich reprezentantů. Mám k tomu připraveno i doprovodné usnesení, které přečtu v podrobné rozpravě. (V sále je velký hluk!)

Dalším návrhem, který předkládám za klub ODS, je prodloužení lhůty pro podání kontrolního hlášení z pěti na patnáct dnů. Poslední dobou vidíme, že stát se k podnikatelům chová mnohdy macešsky, a některé lhůty, které pro ně chystá, jsou opravdu šibeniční. A právě lhůta pěti dnů pro podání opravného kontrolního hlášení je takovou šibeniční lhůtou zejména pro ty nejmenší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud vedete jiné debaty, než je otázka změny daní, tak zásadně v předsálí. A každý, kdo se chce přihlásit do této rozpravy, jistě slovo dostane. Ale opravdu bych byl rád, aby tady byl klid, aby ten, kdo má udělené slovo, to mohl také využít v důstojném prostředí. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Velice děkuji, pane předsedající.

Lhůta pěti dnů je opravdu krátká lhůta a může v běžných situacích, jako je třeba dovolená podnikatele nebo nečekané onemocnění jeho či jeho účetní, vést ke komplikacím, kdy se takový podnikatel snadno dostane do rozporu se zákonem. Zejména u živnostníků a malých podniků, které mají omezenou pracovní kapacitu a naplnění všech uložených administrativních úkonů, nemají zastupitelnost, mají třeba jenom jednu účetní, je stávající lhůta pěti dnů naprosto nepřiměřená. Proto navrhuji zvýšení této lhůty z pěti na patnáct dnů. Cílem kontrolního hlášení by totiž nemělo být trestání za administrativní pochybení nedodržením kratičkých lhůt. Nadměrný restriktivní přístup státu k daňovým subjektům, jejichž hlavní činností není výkon administrativních činností pro stát, ale vytváření zejména přidané hodnoty v rámci národního hospodářství, vede ke snižování kvality a úrovně podnikatelského prostředí. A mým cílem je aspoň toto nerovné postavení podnikatele a státu v této lhůtě narovnat.

Další návrh, pod označením 3343, je návrh, který mění podání přiznání daně z nemovitosti. Dodnes máme povinnost, nebo občané mají povinnost při změně vlastnictví nejen státu hlásit změnu vlastnictví do katastru nemovitostí, nejen dávat přiznání daně z nabytí nemovitosti, ale musí podávat nové přiznání k dani z nemovitosti. (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Opravdu kolegy nechci jmenovat, ale byl bych velmi rád, kdybyste nechali kolegu Munzara domluvit jeho řeč. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Přesto, že stát má dostatek informací ve svých registrech, přesto nutí občana, aby toto daňové přiznání podával, i pod hrozbou pokut. Ve většině případů by ale stát dokázal vyměřit daň bez toho, aby musel občan dávat toto další daňové přiznání. Já proto pozměňovacím návrhem navrhuji model, který povede k významné redukci této povinnosti, a tedy ke snížení administrativní náročnosti na straně daňového subjektu a občanů. Fungovalo by to na dobrovolném principu, že ten, kdo chce mít jistotu, by si přiznání podal sám, kdo by nechtěl a neměl například žádnou výjimečnou situaci, tak by mu daň vyměřil stát z údajů, které má k dispozici. V tomhle případě chci poděkovat paní ministryni financí a Ministerstvu financí, že mně na základě mé iniciativy poskytly právní podporu a pomáhaly legislativně připravit tento návrh, aby byl věcně správně. Já tedy nevím, jaké bude nakonec konečné stanovisko ministryně financí, ale věřím, že toto můžeme společně prosadit, abychom snížili daňovou byrokracii pro běžné občany.

Další návrh, poslední, který mám, který je pod označením 3344, je zrušení části daňového balíčku, který navyšuje správní poplatky typu návrhu na vklad na dvojnásobek. Protože původním návrhem se opět prodražuje pořízení vlastního bydlení a jedná se de facto o skryté zdanění, a navíc vláda argumentuje pouze inflací při předložení tohoto návrhu, ale my jsme v podkladech ani nedostali vyčíslení skutečných nákladů na tyto úkony, tak bez toho je to jen další zdražování, bez toho, aniž bychom se třeba shodli na prvním návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Proto navrhuji toto zrušení.

Tyto všechny mé návrhy, které jsem zde přečetl, vedou a jsou motivovány cílem snížit daňovou zátěž občanů a snížit byrokratickou a administrativní zátěž občanů a daňových subjektů. Věřím, že je podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Je tady jedna faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Připraví se Leo Luzar. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, když pořád poslouchám z úst pravice, ODS, o tom, jak je daň z nabytí nemovitosti nehorázná, amorální, přátelé, v roce 2013, já myslím, že to tady paní ministryně včera říkala, jste tuto daň sami, tehdy to byla daň z převodu nemovitostí, zvýšili ze 3 na 4 %. Proč jste ji nezrušili tehdy? Vždyť jste snad na to měli sílu, abyste ji zrušili? A dnes to kritizujete? Není to pokrytecké? Je to pokrytecké.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě mám dvě faktické poznámky, jedna je od kolegy Munzara, poté Patrik Nacher. Nyní tedy pan kolega Munzar s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jsem tady svůj pozměňovací návrh obhajoval velice stručně, protože včera jsme si tu debatu užili, ale můžeme v tom zase pokračovat, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Vy pořád ve své argumentaci zapomínáte, že jste tady v roce 2016 provedli v této dani velice zásadní změnu, a to takovou, že jste převedli daňové břemeno z toho, kdo získává finanční prostředky z prodeje nemovitosti, na toho, kdo kupuje, což je velmi zásadní změna. Protože ten, který prodává, získává peníze z prodeje, kdežto ten, kdo kupuje, si musí vydělat na cenu nemovitosti, nebo alespoň na spoluúčast, musí si vydělat na správní poplatky, které navrhujete zdvojnásobit, a musí si vydělat na daň, kde je jeho povinnost od roku 2016. To je velmi zásadní rozdíl. Minimálně od roku 2015 navrhuje ODS zrušení této daně. A jsme v jiné ekonomické situaci než před několika lety. To za prvé. A za druhé si musíte uvědomit, že skutečně dneska ceny nemovitostí tak narostly, že 4 % jsou pro mnohé i ze střední třídy neúnosná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera, připraví se ještě jednou kolega Votava. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP