(12.30 hodin)

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh H1.3, je to problematika, nebo řeší problematiku úhrady nákladů činnosti odborného lesního hospodáře. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 144 přihlášeno 174 poslanců, pro 38, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Tureček: Další pozměňovací návrh H1.5, zakazuje úmyslnou těžbou snižovat zakmenění pod sedm desetin s výjimkou lesů zvláštního určení. Stanovisko výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 145 přihlášeno 174 poslanců, pro 28, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Tureček: Jsme u pozměňovacího návrhu H1.4, který řeší problematiku účinnosti zákona, této novely, a sice den po vyjití ve Sbírce zákonů. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 146 přihlášeno 175 poslanců, pro 165, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu se stává nehlasovatelný pozměňovací návrh A10. Vzhledem k tomu, že byl stažen pozměňovací návrh H1.2, nebudeme o něm tedy hlasovat. Takže já mohu konstatovat, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přejít k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Já jsem teď dostal informaci, že ta avizovaná žádost o pauzu z klubu Pirátů na pět minut se ruší, takže pauza nebude. Pane zpravodaji, můžeme tedy přikročit k hlasování o zákonu. Pardon? (Hlásí se poslanec Kalousek.) Prosím, s přednostním právem. Tak pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, my jsme v poněkud obtížné situaci, protože tím, že náš pozměňovací návrh G7 nebyl hlasován společně a něco z něj prošlo a něco neprošlo, tak prostě z koně máme velblouda. Ale přestože to takto dopadlo, tak zákon pokládáme za natolik důležitý, že ho podpoříme, ale budeme se samozřejmě příslušné změny snažit iniciovat v Senátu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy konstatuji, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 408, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 147 přihlášeno 175 poslanců, pro 168, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

217.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 191/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel poslanec Petr Dolínek a zpravodaj garančního výboru za hospodářský výbor poslanec Milan Feranec. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 191/3, který byl doručen dne 23. července 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 191/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemáte zájem, takže otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se ještě rozhlédnu po sále, zdali má někdo zájem. Nemá nikdo zájem. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. (O slovo se hlásí ministr dopravy.) A vy jste se hlásil? Tak to se omlouvám, rozpravu nechám ještě otevřenou, ministr ji stejně znova otvírá. Takže pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Pane předsedající, děkuji za slovo. Já velmi stručně jenom stanovisko Ministerstva dopravy. My jako Ministerstvo dopravy obecně podporujeme snahy umožnit bezobslužný provoz na dráze speciální, neboť obdobný režim je zavedený v jiných zemích, např. ve Francii, ve Velké Británii. Jeho zavedení v České republice se v budoucnosti jeví jako účelné.

Pokud jde o samotný text, tak stanovisko Ministerstva dopravy je takové, že souhlasí s poslaneckým návrhem, tak jak byl předložen. (V sále je opět velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid! Pane ministře, promiňte. Já vás poprosím o klid v sále, abychom vůbec slyšeli, co pan ministr říká. Tak prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Pokud jde o pozměňovací návrh hospodářského výboru, ten se nám nejeví jako legislativně úplně správný, a podporujeme tedy ten návrh, který byl předložen jako původní text.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan ministr. Já se tedy znova podívám, jestli se někdo hlásí do rozpravy. (Zpravodaj s ministrem spolu hovoří u zapnutého mikrofonu.) Prosím vás, když tak si tam vypněte ten mikrofon, protože slyšíme vaši interní diskusi.

Takže pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zdali má zájem pan navrhovatel. Nemáte zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj, závěrečné slovo - nemáte zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu, a já tedy prosím zpravodaje garančního výboru poslance Milana Ferance, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Návrh procedury schválené hospodářským výborem je velmi jednoduchý. Legislativně technické úpravy - návrhy nebyly podány, takže hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Dolínka a o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Budeme hlasovat o návrhu procedury. Slyším žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já zagonguji, abych svolal poslance do sálu. Tak ještě zagonguji. (Poslanci přicházejí do sálu.) Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh procedury? Kdo je proti?

hlasování číslo 148 přihlášeno 144 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP