(9.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Další důvod, a ten si myslím, že je velmi smutný. První, druhá vlna EET i plánovaná třetí, čtvrtá vlna vůbec nezasahuje signifikantně do oblastí, kde dochází k největším daňovým únikům a optimalizacím. Já si vypůjčím slovo, které použil v nepříliš korektní verzi pan prezident Zeman - to je čučkaření. K daňovým únikům a optimalizacím dochází v úplně jiných odvětvích a úplně jinými způsoby. Namátkou si třeba připomeňme 270 milionů za zjevně nerealizovanou reklamu Agrofertu na Čapím hnízdě. Tak tady dochází k daňovým únikům.

Další bod je zcela jasný. My jsme tady hovořili, a zaznívalo to od řady politických stran, že bojujeme proti byrokracii, že bychom chtěli uvolnit ruce živnostníkům. Třetí a čtvrtá vlna EET žádnou úlevu živnostníkům nepřináší. Ani v první, ani v druhé vlně nedošlo k nějakému zvýhodnění, že byste třeba nemuseli dávat daňové přiznání nebo že byste byli nějakým způsobem motivováni k tomu, abyste EET používali. Rozhodně to ani živnostníkům ve třetí a čtvrté vlně nepomůže. Je to jenom další buzerace a v podstatě prostředí pro to, kde mohou vydělat ti, kteří zařízení pro EET poskytují.

My dnes budeme hlasovat proti EET, tedy v souladu s návrhem na zamítnutí, který přišel ze Senátu. A protože jsme přesvědčeni, že se v návrhu ministerstvo snaží uzurpovat další a další pravomoci do budoucna, které ani nejsou v tom návrhu zákona definovány, tak pokud bude Senát přehlasován, obrátíme se na Ústavní soud. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Otevírám bod

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci
tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/8/ - zamítnutý Senátem

Jak už řekl pan předseda Faltýnek, bod byl přerušen po závěrečných slovech. V podstatě se očekává pouze hlasování. (Ze sálu se hlásí o slovo jeden z poslanců.) Pouze s přednostním právem v tuto chvíli, pane kolego.

Připomínám, že usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 205/9. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, pan senátor se omluvil a žádný jiný pan senátor také nepožádal o přítomnost.

Takže bychom přistoupili k hlasování podle § 97 odstavec 3 - (Gong. Poslanci za ANO vznášejí námitku, že v sále nejsou všichni poslanci.) - gonguji již opakovaně, pane předsedo - zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Poprosím, aby bylo příslušným způsobem upraveno kvorum i na informační tabuli. Děkuji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 205/8."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno je 189 poslanců, pro 104, proti 84. Tento návrh byl přijat. (Potlesk z řad poslanců vládní koalice a KSČM.)

 

Pan předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů až do konce jednacího dne.

 

Končím tento bod. Otevírám bod číslo 214, kterým je

214.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr dopravy - ten už je přítomen - a zpravodaj garančního hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Martin Kolovratník. Ten je na cestě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 326/5, který byl doručen dne 8. srpna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 326/6.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. (Ano.) Pan ministr má zájem. (Silný hluk v sále.) Poprosím všechny, kteří mají něco k jednání, aby si záležitost vyřídili v předsálí. Poprosím o klid v sále, zejména v blízkosti řečnického pultu. Děkuji, pane kolego.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je provést implementaci relevantních předpisů Evropské unie, a to především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, do vnitrostátního právního řádu. Dále nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, a v neposlední řadě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách.

Nad rámec implementace shora uvedených předpisů Evropské unie je rovněž navrhováno odstranění několika nedostatků stávající právní úpravy, která je obsažena jednak v zákoně o dráhách, dále v zákoně o veřejných službách. I tyto změny jsou pak relevantní z hlediska právních předpisů Evropské unie. Jak vidíte, Ministerstvo dopravy vychází především z toho, že implementuje evropské směrnice, evropské předpisy.

V rámci projednávání návrhu zákona v garančním hospodářském výboru a následně ve druhém čtení byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž velká většina věcně přesahuje rámec vládou schváleného návrhu zákona i samotnou potřebu implementace předpisů Evropské unie. K devíti z nich zastává Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko, k pěti z nich neutrální stanovisko a ke zbývajícím pak stanovisko nesouhlasné. Za nejvíce problematický je z hlediska Ministerstva dopravy nutno označit pozměňovací návrh zasahující do vymezení veřejně nepřístupné vlečky a pozměňovací návrh zasahující do úpravy mobility osob pověřených hlavními funkcemi.

Zákon o dráhách rozlišuje vlečky na veřejně přístupné a vlečky veřejně nepřístupné. Již stávající vymezení těchto dvou kategorií vleček je z pohledu limitů práva Evropské unie nevhodné, přičemž vládní návrh zákona se tento nevyhovující stav snaží napravit. Přijetí pozměňovacího návrhu by však stávající nevyhovující stav ještě více prohloubilo, neboť se navrhuje vymezit veřejně nepřístupnou vlečku jako vlečku využívanou v podstatě jakýmikoli osobami, a to k jakýmkoli potřebám. Právo Evropské unie však vyjímá ze své působnosti pouze vlečky sloužící výhradně jejich vlastníkům pro vlastní nákladní dopravu. Ministerstvo dopravy zastává konzistentně názor, že vlečky paušálně z působnosti pravidel Evropské unie vyjmout nelze, a trvá na vymezení veřejně nepřístupné vlečky v Ministerstvem dopravy navrhované podobě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP