Neautorizováno !


(15.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Já si vážím toho, co odvedla na věci paní kolegyně Válková. Myslím, že se pokusila ten návrh zákona vylepšit. Ale přesto se domnívám, že by bylo lépe, aby se ministerstvo a vláda jako celek znovu nad tím zamyslely. Já prostě nesouhlasím vnitřně s tou úplnou centralizací, ke které má dojít tím, že všechno se má rozhodovat na Ministerstvu spravedlnosti ve Vyšehradské. Tuto centralizaci pokládám za nešťastnou. Těch různých typů znalců, znaleckých ústavů, znaleckých kanceláří je příliš velké množství. A pak samozřejmě snaha rozhodovat to všechno z jednoho místa, nevytvořit tam alespoň minimální konkurenci - a dobře, možná se dneska vedou polemiky o tom, jestli ten který předseda soudu nejmenuje příliš benevolentně, ten který předseda soudu naopak není příliš přísný ve jmenování znalce nebo znalecké kanceláře. Ale ten fakt, že to pak všechno zcentralizujeme na jedno místo a budeme mít pocit, že to bude mnohem objektivnější, já z toho mám velké obavy, já tomu prostě nevěřím. Já celý život věřím na jistou míru konkurence, nevěřím na to, že centralizace na jednom místě je to, co nám pomůže.

Z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří původní usnesení Poslanecké sněmovny, bude podporovat rozhodnutí Senátu. Domníváme se, že by bylo nejlépe, aby se vláda i s tím, co už bylo odpracováno, znovu k návrhu vrátila a znovu po řádném připomínkovém řízení a zejména po vypořádání všech těch zájmových a profesních skupin přišla s opraveným návrhem zákona. Proto budeme hlasovat proti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní pan poslanec Jakub Michálek v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já už jsem tady taky vystupoval v minulých rozpravách. My se snažíme konstruktivně zachovávat podle obsahu návrhu. Pokud jde o tu základní myšlenku návrhu zákona o znalcích, to znamená, aby došlo k centralizaci dohledové činnosti nad znalci, tak to je věc, kterou já absolutně podporuji. Protože ten současný systém, kdy je to decentralizováno na těch soudech, má několik vážných nedostatků, včetně toho, že my jako poslanci nemůžeme řešit ta podání, která dostaneme, a kdy si lidé, novináři, veřejnost, stěžují na to, jakým způsobem v některých oblastech kontrola znalecké činnosti probíhá, nebo spíš neprobíhá.

My tady samozřejmě nemůžeme interpelovat logicky předsedy soudu, to by asi opravdu úplně nefungovalo. Ale pokud se ta činnost převede na Ministerstvo spravedlnosti, tak ty věci, podněty, připomínky budeme moct předávat Ministerstvu spravedlnosti, tak aby náležitě vykonávalo dohled nad znalci. Všichni velmi dobře známe, že se znaleckou činností je spojena celá řada úskalí, výhrad, stojí na tom opravdu velké kauzy. Je tam velký problém s tím, že ocenění znalců neodpovídá tržní úrovni, klesá zájem o to, aby lidé vykonávali znaleckou činnost, a tak dále.

Takže já jsem v tomto případě spíše na straně toho, aby ten návrh v té podobě, jak jsme ho v Poslanecké sněmovně schválili, vešel v platnost. Protože pokud se nám nepodaří teď provést tu centralizaci znalecké činnosti, tak už se v tomto, respektive v dohledu, tak už se to zkrátka do konce volebního období nepodaří, což by byla škoda.

Nám se tam podařilo prosadit i některé věci, které považuji za důležité. Například standard pro určitou úroveň spolehlivosti toho znaleckého posudku, tak aby se to blížilo nějaké vědecké úrovni, aby tam byla jednodušší přezkoumatelnost, tak aby skutečně ti soudci se na to mohli spolehnout a měli jasné vodítko, podle kterého ty znalecké posudky případně přezkoumávat.

Současně považuji za nezbytné promluvit o zákonu, který je s tímto spojen, protože tady v podstatě projednáváme jeden balík, což jsou sněmovní tisky 72 až 74 - znalci, tlumočníci a změnový zákon. Všichni dobře víme, že ty zákony, sněmovní tisky, jsou tak propojené, že si nemůžeme dovolit situaci, že bychom jeden z nich schválili a některý neschválili. To je samozřejmě velmi nepříjemná situace, protože my jsme přednesli poměrně zásadní výhrady k zákonu o tlumočnících, my jsme na ně upozornili, dali jsme konkrétní pozměňovací návrhy, jednali jsme s tlumočníky. Bohužel se tyto naše návrhy nepodařilo prosadit v rámci legislativního procesu a nyní, když projednáváme vratku ze Senátu, už není možné tímto způsobem zákon opravovat. Ale protože ty zákony jsou projednávány tak, že jsou propojené jako siamská dvojčata, není možné je takto rozříznout a nechat je vykrvácet oba - a my chceme, aby se ta reforma znalecké činnosti uskutečnila -, tak pro tento okamžik je nutné, abychom podpořili i ten zákon o tlumočnících, ačkoliv tam ty naše pozměňovací návrhy zapracovány nebyly.

My jsme samozřejmě jednali - a já v tomto ohledu absolutně respektuji výhrady odpůrců, které zazněly k tomu návrhu o tlumočnících, jak jsem říkal. Ani my jsme nebyli uspokojeni tak, aby se ty absurdní věci, které tam dneska jsou, že si ten tlumočník bude muset doma v kamrlíku schraňovat ty překlady, které učinil, ačkoliv už jsou na tom soudu nebo na tom orgánu veřejné moci, který je pořídil, tak aby se ty absurdity a výhrady vyřešily, zlikvidovaly. My jsme o tom jednali s paní kolegyní Válkovou z ANO. A pokud dostaneme příslib, že bude novela, která nabude účinnosti spolu s tou legislativou, to znamená, pokud se nám opravdu podaří vyřešit, opravit ty chyby, které jsou v tom zákoně o tlumočnících, tak my, pokud tady dostaneme ten příslib, ten návrh zákona taky podpoříme, tak aby nedošlo k chaosu a byli schváleni jak znalci, tak tlumočníci. Ale je opravdu potřeba, aby tady zazněl jasný závazek ze strany, řekněme, té politické části zodpovědné vládní koalice, že tyto věci se opraví, protože jak jsem řekl, máme s tím vážné problémy. A pokud nebudeme mít jistotu, nebo alespoň nějaký rozumný stupeň jistoty, že k té opravě, shodě dojde, tak ten návrh podpořit nemůžeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Michálkovi. Nyní paní zpravodajka paní kolegyně Helena Válková, potom paní Richterová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano. Tak já reaguji na projev svého předřečníka pana poslance Michálka. Nevím, jestli tedy mohu vůbec dávat nějaké závazné přísliby. Ale to, co můžu slíbit, že určitě - protože vím, o jakou novelu jde, vedli jsme o tom diskuzi. Jde o archivaci po určitou dobu, z původních deseti let se to zkrátilo na tři roky. Ani ty nejsou dostatečné, já chápu kolegy. Mluvila jsem také samozřejmě v mezidobí s tlumočníky, s některými tedy. Takže oni to, myslím, nevidí tak dramaticky. Ale vidí to dramaticky dost na to, že nechtějí archivovat. Takže ne že by ten zákon jako takový nechtěli, ale nechtějí archivovat. Alespoň pokud jsem to pochopila z vyjádření některých.

Takže já tomu vycházím vstříc, protože si myslím, že kompromisy člověk má dělat, v politice dvojnásob, pokud to nemění obsah, páteř, systém a smysl reformy. A to rozhodně nemění. To rozhodně nemění, to beru za technickou záležitost. Čili za sebe, já návrh té novely, pokud ji pan poslanec Michálek a jeho kolegové připraví, spolupodepíši, ráda, nebudu mít pocit, že dělám něco za něco, že je to nějaký byznys. Budu mít pocit, že vycházím vstříc jedné profesní skupině. A v rámci svých možností, dobrých vztahů s Ministerstvem spravedlnosti si myslím, že k tomu konsenzu v rámci té relativně dlouhé legisvakanční lhůty dojdeme. A bude záležet už samozřejmě na poslancích. A tady asi už nemůžu slíbit nic, ale za nás můžu předslíbit, že k takové změně budeme vstřícní.

Takže za mě to, co můžu slíbit, a to, co nemůžu slíbit, tak tam je třeba určitá důvěra v politickou kulturu. A i právní. A tou novelou by určitě ta právní kultura ohrožena nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její vyjádření. Nyní v rozpravě pokračujeme vystoupením paní poslankyně Olgy Richterové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení další přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se ráda vyjádřila k tomuto balíku bodů, protože opravdu ty dva zákony jsou siamská dvojčata, nelze je oddělit. Netušila jsem, když jsem byla zvolena do Sněmovny, že využiji i svoji původní profesi - a sice já jsem vystudovaná tlumočnice, překladatelka. Čili logicky mám v tomto oboru řadu kolegů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP