(16.20 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ještě ve stručnosti, o co se konkrétně jedná. Tato varianta se bude týkat všech rodin s nejmladším dítětem do čtyř let, které budou k 1. lednu 2020 aktivně pobírat rodičovský příspěvek. Náš systém rodičovského příspěvku nabízí rodičům velkou míru flexibility. Každý si může dle svého uvážení vybrat tu rodinnou strategii, která mu nejvíce vyhovuje, rychle se vrátit do práce, či být skutečně doma a pečovat o své děti až do jejich čtvrtých narozenin. Ale tato vysoká míra individualizace znamená poměrnou komplikovanost našeho systému podpory rodičovství. Měsíční částku lze ale každé tři měsíce měnit, což umožňuje zase reagovat na aktuální situaci rodiny. Vždy však platí maximální hranice odpovídající 70 % předchozích příjmů, tzv. denního vyměřovacího základu. Pro zjednodušení, je to ta samá částka jako u peněžité pomoci v mateřství, takže ta částka, kterou zejména maminky dostávaly během mateřské, představuje maximální částku, kterou mohou rodiny čerpat v rámci rodičovské. Tu horní hranici - ještě jednou zdůrazňuji.

Další zásadní změna, která v rámci těch diskusí zapadla, ale ze které mám osobně velkou radost, a je to dobrá zpráva zejména pro ty rodiny, které chtějí právě slaďovat práci a rodinu, je navýšení limitu pro docházku dítěte mladšího dvou let do předškolních zařízení a přitom pobírající rodičovský příspěvek, a to na dvojnásobek. Nárok na pobírání rodičovského příspěvku tak bude zachován pro děti do dvou let až do limitu 92 hodin měsíčně, což výrazným způsobem, jak už jsem uvedla, pomůže sladit práci a rodinu. Týká se to zejména pobytu v dětských skupinách, které jsou financovány z evropských fondů, a tím pádem z veřejných zdrojů.

Ráda bych také zdůraznila, že navýšení rodičovského příspěvku je prvním krokem v celé řadě prorodinných opatření, která budu v příštích měsících prosazovat. Pokud má být Česká republika zemí skutečně prorodinnou, kde pracující lidé chtějí mít děti a také kde mají mít tolik dětí, kolik si přejí, tak jim potřebujeme v dnešní náročné době zajistit vhodné podmínky. Proto chci v příštích měsících prosazovat v souladu s programovým prohlášením vlády znovuzavedení jeslí, to znamená kvalitní a finančně dostupnou péči pro děti mladší tří let, a to transformací a zkvalitněním dětských skupin a zajištěním jejich systémového financování. Je to koneckonců i věc, která je nám každoročně v rámci tzv. country specific recommendations doporučována Evropskou komisí. Rozvoj částečných úvazků a zejména dostupné nájemní bydlení pro mladé rodiny s dětmi. To znamená, že v příštích měsících přijdu ještě, nebo přijdeme jako vláda s návrhy na znovuzavedení a systémové financování jeslí, podporu částečných úvazků a také rozvoj dostupného nájemního bydlení pro pracující rodiny s dětmi.

Dovolte mi vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat o podporu tohoto návrhu, neboť cílem navrhované úpravy je především finančně podpořit rodiny s malými dětmi, usnadnit jim výchovu a péči o své potomky, zvýšit rodinám s malými dětmi kvalitu života, a ocenit tak jejich úsilí, které je společensky nesmírně důležité. Myslím si, že se na tom všichni shodneme. Protože právě pracující rodiny s dětmi vychovávající budoucí generace jsou pro naši společnost klíčové. A koneckonců ze zahraničí víme, že tam, kde mají rodiny s dětmi příhodné, vstřícné prostředí, tam je i vyšší porodnost. A já osobně i vyšší porodnost, než je ta současná - 1,7 dítěte na ženu - považuji za předpoklad udržení sociálního státu nejen v otázce starobních penzí.

Velmi děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji paní ministryni. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já velice děkuji, pane přesedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, v prvé řadě bych chtěla trošku podotknout, že věty paní ministryně, že ona nebo ČSSD prosadila do vládního prohlášení, jsou asi pravdivé, ale vládu máme spojením ČSSD a ANO a tento zákon, pokud projde, a myslím si, že projde tento návrh zákona, tak bude schválen napříč politickým spektrem. Tak poslouchat tady a přetahovat se, čí je to největší zásluha, myslím, že už nikoho moc nezajímá.

Já bych chtěla říct na úvod, že dneska je hezký den pro seniory, kterým jsme schválili navýšení důchodů, a doufám, že bude hezký i pro rodiče dětí rodičů - nebudu říkat matek, protože dneska jsou to i tatínkové, kterým navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku o částku, kterou zde řekla paní ministryně. Mrzí mě, že včera spousta rodičů, kteří nám psali, určitě i vám, se těšilo, že se to projedná včera. Bohužel to bylo prodlouženo diskusí ohledně jiného zákona, tak jsem ráda, že se to dostalo na řadu dnes.

Jak všichni víme, tak podpora rodin s dětmi v ČR je ve srovnání s jinými zeměmi na velice dobré úrovni. Péče o dítě je velice náročná z hlediska času, peněz i energie. To tady asi nemusím zdůrazňovat. Ale přestože je to pro naprostou většinu rodičů přirozená součást rodinného života, musíme brát v potaz... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, paní poslankyně, máte pravdu. Přestože nás v sále není až tak moc, tak ten hluk není příjemný. Takže já vás poprosím všechny, abyste své diskuse přenesli do předsálí, abychom mohli v klidu pokračovat. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Takže zopakuji, že pro naprostou většinu rodičů je přirozená součást rodinného života. Musíme brát v potaz, že životní náklady rostou, což zdůraznila i paní ministryně. A roste také tlak společnosti na slaďování rodinného a pracovního života.

Děti pro nás všechny jsou radost, ale také veliká odpovědnost i starost. A především, a to bych ráda zdůraznila několikrát, že děti jsou naše budoucnost. Je tedy namístě situaci rodinám s dětmi usnadnit, a to alespoň v začátcích, kdy péče o dítě - teď prosím v uvozovkách - zatěžuje rodinu nejvíce. Proto tu nyní budeme debatovat o návrhu novely zákona o státní podpoře, který by tak měl zafungovat.

Jak již paní ministryně řekla, novela upravuje sedm oblastí, z nichž tou nejviditelnější je navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc, resp. 450 tisíc korun. Péče o nejmladší dítě bude více oceněna a rodiče budou mít zároveň volnější ruce ve volbě výše a délky čerpání rodičovského příspěvku.

Další je zde úprava docházky dítěte do předškolního zařízení, jak bylo řečeno, kdy se zvyšuje z 46 hodin na 92 hodin. Rodičovský příspěvek by navíc měl být podle novely započítáván do rozhodného příjmu pro všechny testované dávky státní sociální podpory, což může ulevit hlavně nízkopříjmovým rodinám. Novela počítá i s jednodušší administrativou a legislativně technickými zpřesněními.

Navrhované úpravy, jejichž cílem je především zvýšit míru ocenění péče o malé děti a umožnit lepší sladění práce a soukromého života pečujících rodičů, odpovídají, jak bylo řečeno, programovému prohlášení celé vlády.

Zde bych ráda dodala, že pečující rodiče jsou rovněž významnou skupinou spotřebitelů, kteří v mnoha případech téměř vše vracejí do systému. Jak jsem uvedla v úvodu, děti jsou naše budoucnost. Každá koruna, kterou vynaložíme jejich směrem, se nám jednou vrátí, a to nejen z hlediska financí.

Neodpustím si ještě jednu poznámku, že mě velice mrzí, že návrh této novely rozpoutal a tak trošku rozevřel nůžky mezi našimi seniory a rodiči, protože jak víte, všem nám chodilo na e-maily a projednávalo se to i na různých schůzkách, které jsme měli, že seniorům přidáme všem a tady děláme nějakou eliminaci a výjimky. Takže to mě docela mrzí, že vlastně otvíráme i tímto nějaké nůžky. A přijde mi, že si někteří myslí, že chceme někomu brát. Naopak, my přidáváme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP