(9.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Co se týká exekuce dětských dluhů, tak novela insolvenčního zákona umožňuje oddlužení v době tří let těm, kdo se chovají odpovědně a po 18. roku svého věku, právě z důvodu dětských dluhů, přičemž objem těchto dětských dluhů musí činit dvě třetiny, což je poměrně hodně, tak se rozhodnou svou situaci takovéhoto nespravedlivého zadlužení řešit a oddlužit se. Novela insolvenčního zákona umožní těmto mladým lidem oddlužení během tří let s tím, že budou měsíčně splácet veškeré množství finančních prostředků, které budou moci.

Filozofie této novely insolvenčního zákona v případě mladých dětí a řekněme dětských dluhů je stejná jak v případě seniorů a zdravotně postižených jako dalších zranitelných osob, které jsme umožnili tímto způsobem snáze oddlužit novelou insolvenčního zákona z vládní dílny na podzim tohoto roku. Mimo jiné tady znovu připomínám, že se tehdy jednalo o můj pozměňovací návrh, takže kolegové a kolegyně, porozumíte tomu, že jsem ve svých názorech zcela konzistentní.

Chtěla bych říct, že tato novela insolvenčního zákona má podporu všech politických stran ve Sněmovně, a chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří připodepsali tento poslanecký návrh, nejenom za podporu, ale také za to, že poskytli za své kluby garanci toho, že tato novela projde na jedno hlasování prvním čtením a že tu nejzranitelnější skupinu mladých lidí a děti budeme chránit co nejrychleji.

Děkuji vám za pozornost. Ještě jednou děkuji všem politickým stranám a všem předkladatelům. A děkuji ještě jednou Sněmovně za bezpochyby hladký průběh této novely a za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Ačkoliv ten návrh má podporu všech stran, tak neustále je zvýšená hladina hluku v sále. Já poprosím všechny hloučky, nechci jmenovat, nechci říkat, na které straně, jestli je to možné, přeneste své jednání do předsálí, umožněte svým kolegům a kolegyním klidné projednání.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Monika Červíčková.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Dobrý den všem a děkuji za slovo, pane předsedající. Z pozice zpravodajky tohoto sněmovního tisku bych jenom stručně uvedla, protože vlastně sněmovní tisk moje kolegyně Kateřina Valachová představila podrobně, takže já už za sebe pouze mohu dodat, že jsem samozřejmě velice ráda, že se toto téma zde řeší, protože problémy dětských exekucí opravdu rezonují nejen ve společnosti, ale tady se ukázalo, že i ve Sněmovně, a to napříč všemi politickými stranami. Takže i já bych za to ráda poděkovala. A z pozice zpravodajky mohu pouze dodat, že uvedený návrh samozřejmě obsahuje ještě poměrně nějaké nedodělky, a budu ráda, pokud se je v průběhu dalšího legislativního procesu podaří odstranit. Nicméně cílem je právě odstranit ten problém dětských dluhů a to si myslím, že tento návrh splňuje.

Vláda k tomuto sněmovnímu tisku zaujala souhlasné stanovisko, ale stejně tak vlastně podotkla, že pro jeho budoucí bezproblémovou aplikaci je nutné zvážit v dalším legislativním procesu provedení některých dílčích úprav. Takže věřím, že se to všechno podaří upravit a že bude tento zákon opravdu ku prospěchu dětí, které jsou v té neblahé situaci. Takže za zpravodaje je toto vše, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen jako první pan poslanec Dominik Feri, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil, proč TOP 09 podporuje tento návrh a proč jsme pod ním podepsáni.

Během projednávání velké novely insolvenčního zákona, oddlužovací novely insolvenčního zákona, jsme vždy zastávali nejenom oprávněné zájmy dlužníků, ale i oprávněné zájmy věřitelů. A možná někdy až příliš tvrdě, tak tvrdě, že nám bylo dokonce podsouváno, že odmítáme institut sanačního úpadku, to znamená oddlužení, jako takový. Ale to není pravda. Myslíme si, že úpadek a nějaký způsob, jak ho vyřešit, je prostě tradiční součástí našeho právního řádu. Dluhy jako takové vznikají od nepaměti, úpadek - tak to už někdy v 18. století u josefínského konkurzního řádu, a oddlužení - tak to je institut poměrně nový, ale i tak se v našem právním řádu velmi rychle zabydlel. My jsme zkrátka jenom chtěli nějaké rovné podmínky, to znamená, aby se na toho věřitele úplně nezapomnělo a aby aspoň něco dostal a z toho původního dluhu viděl. Toho se, myslím, podařilo po mnoha kompromisech dosáhnout.

A nyní ve světle mnoha excesů a mnoha mediálně probíraných kauz jsme rádi, že Kateřina Valachová přišla s tímto návrhem - moc jí za to děkuji - který se snaží retrospektivně řešit ten divoký západ, který tu byl, prostě to, že se s těmi pohledávkami divoce obchodovalo. To, že ten povinný je nezletilý, že o tom dluhu ani nevěděl, že to nalézací řízení proběhlo zcela bez jeho vědomí, to chceme tímto návrhem společně všichni řešit. To je návrh retrospektivní, řeší dluhy minulosti a podle našeho soudu jsou to skutečně excesy, u kterých je vhodné přistoupit na vstřícnější podmínky u oddlužení, to znamená v tom režimu tří let.

Co se týče nějakého prospektivního řešení, tak tam již jsme projednávali na našem exekučním podvýboru variantu možné úpravy, která tu byla načtena jako předloha, tento tisk zpravodajuji, to budeme řešit v budoucnu, ale to, co se stalo v minulosti, to řeší tento návrh, a proto my ho podporujeme, a podporujeme i zrychlené projednávání v režimu § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi jenom několik poznámek k předložené novele insolvenčního zákona, určitě nechci tu diskusi protahovat, protože je evidentní, že tady panuje maximální shoda napříč celým politickým spektrem.

Pokud jsme tady na půdě Sněmovny nedávno odhlasovali mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy, je určitě správné, že pomůžeme také dlužníkům, kteří si své dluhy přinášejí do života ze svého dětství a dospívání. Předloženou úpravu, z mého pohledu rozumnou a vyváženou, v tomto ohledu vnímám jako méně problematickou než obecnější návrh nového pojetí dětských dluhů v občanském zákoníku, jak tady o tom hovořil můj předřečník, a v občanském soudním řádu, který podle všeho vyžaduje opravdu odbornější a důslednější debatu na půdě ústavněprávního výboru, kam jsme ten návrh počátkem června letošního roku poslali.

V souvislosti s touto aktuálně předloženou - a já opravdu opakuji, z mého pohledu prospěšnou - novelou insolvenčního zákona chci ale současně varovat před tím, aby se tendence odpouštět dluhy a zmírňovat postup oddlužení rozšiřovala dál na skupiny dlužníků, kteří již za své chování nesou plnou odpovědnost.

Pravděpodobně brzy se také budeme zabývat další novelou insolvenčního zákona, která bude reagovat na nově schválenou evropskou směrnici, a tady chci říci, že ta přináší nová pravidla pro oddlužení jak podnikatelů, tak osob samostatně výdělečně činných, a budeme ji muset v dohledné době vtělit do českého právního řádu. Proto si myslím, že je dobré vědět, že tato směrnice počítá s úplným oddlužením do tří let bez uvedení minimální částky, kterou by dlužníci museli splatit. Současně směrnice stanoví podmínky, které mají zajistit, že tato forma oddlužení se bude týkat jen těch poctivých.

Já osobně pohlížím na obsah této směrnice opravdu s velkými obavami a budu rád, pokud Ministerstvo spravedlnosti v souladu s veřejnými vyjádřeními paní ministryně Benešové využije prostor, který nám evropská úprava dává, a přijme rozumné výjimky všude tam, kde to bude nesporně namístě. Také věřím, že současně ministerstvo tuto právní úpravu nevyužije jako nosič dalších změn včetně těch, které se mu nepodařilo prosadit v minulosti.

Na závěr. S ještě většími obavami ale budu vyhlížet legislativní proces na půdě parlamentu, protože ten opět otevře dveře k debatě o zavedení té tolikrát diskutované nuly pro nepodnikající dlužníky, a to považuji za velmi nebezpečné. Navíc si myslím, že bychom nejdříve měli vědět, jak se v praxi u fyzických osob ujme nedávno schválená a velmi citlivě vyvážená novela insolvencí, a to nebude otázka několika měsíců.

Abych to shrnul, já předložený návrh usnadňující vstup do života mladým dlužníkům vítám a podpořím ho, varuji ale do budoucna před tím, abychom ve zmírňování podmínek pokračovali tam, kde nemá žádné opodstatnění. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný, poté pan poslanec Kolářík, v případě, že mě jenom nezdravil, když vstupoval do sálu, ale vidím, že se hlásil. Poté pan poslanec Nacher, všichni se z místa takto přihlásili. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP