(16.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Máme před sebou zákon, který Senát zamítl, je to zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, lidově řečeno zdanění těch zbylých finančních náhrad. Argument, který tady zaznívá nejčastěji, je: je to protiústavní. Možná že tak rozhodne Ústavní soud, ale dejme tomu šanci, ať ten Ústavní soud rozhodne. Protože tady jsem od tohoto řečniště slyšel, že to tam stejně skončí. My jsme připraveni, my to tam dáme, my jsme přesvědčeni. Tak prostě hlasujme, přehlasujme názor Senátu a počkejme si na Ústavní soud a doufejme, že rozhodnutí Ústavního soudu bude takové a to zdůvodnění tak postaveno, že ta společnost, která je v této věci dneska rozdělená, bude moci mít šanci se sjednotit a říci: Dobře, my jsme prohráli. My jsme vyhráli, ale rozhodl spravedlivý soud, zhodnotil tu situaci a určil vítěze.

V této situaci jsme momentálně v patu, a pokud by tento zákon skončil, jak se říká, pod stolem, tak se tady za chvilku zase ta společnost zvedne a zase poukáže, že tady něco nezůstalo historicky řešeno. Proto říkám a apeluji znovu na vás všechny, pojďme hlasovat. Nechme toto rozhodnutí na vůli této Sněmovny a v případě těch, kteří budou nespokojeni s touto vůlí, ať se obrátí na Ústavní soud a hledají argumenty přes tuto instituci, aby občané v této republice si mohli skutečně říci ano, bylo rozhodnuto po právu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek, připraví se Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, já bych si dovolil citovat ze dvou článků autorů Stanislava Přibyla a také Jana Graubnera. Ten první článek hovoří o tom, že § 15 zákona se zabývá finanční náhradou. A je to náhrada skutečně za majetek, který byl nevydaný. Restituční část majetkového vyrovnání tedy počítala pouze s navrácením takového majetku, který byl ve vlastnictví tzv. povinných osob, tedy Státního pozemkového úřadu, Lesů České republiky, organizačních složek státu, např. ministerstev, státních příspěvkových organizací, např. Národní muzeum, státního fondu, státního podniku nebo jiné státní organizace. Majetek, který vlastnily kraje, obce nebo soukromé osoby, nebyl navrácen a místo něho byla stanovena finanční náhrada.

Tady taková osobní zkušenost. Například přes blokační paragraf byl vydán klášter v Opočně, aby potom kraj řekl, že nemůže tento majetek vydat, protože byl již převeden na kraje a kraje nejsou povinnými osobami, a nabídl, jestli to nechce onen řád od nich koupit. Tak to od nich skutečně koupit nechtěl.

Majetek v nejasných případech nebo v případech, kdy stát nezákonně převedl církevní majetek na třetí osobu, což je vlastně i tento případ, probíhaly soudy. V mnoha případech se církevní subjekty jednostranně rozhodly soudní spory nevést nebo žaloby stáhnout pro dobré vztahy. Zase příklad z mého kraje je, když se buduje dálnice D 11 a jsou tam pozemky, které jsou sporné, tak došlo k dohodě mezi biskupstvím a ŘSD, pokud se nepletu, a byla vlastně udělaná dohoda, že to nebude mít odkladný účinek a že rozhodnutí soudu nebude vlastně zdržovat pokračování stavby. Finanční náhrada byla stanovena na základě odhadu ceny nevydaného majetku, přičemž postup výpočtu práce expertní skupiny byl auditován kromě jiného významnou mezinárodní společností Ernst and Young. Takže vysoké školy, ale i takováto auditní expertní pracoviště, ta všechna to samozřejmě posuzovala. To znamená, nejsou to žádná hausnumera, naopak hausnumera, jejichž skutečný podklad, relevantní data jsme od těch, kteří říkají, že to bylo předražené, nikdy neviděli a ani jsme neviděli skutečně to, co by se dalo vzít vážně.

Částka finanční náhrady náležící jednotlivým církvím je uvedena výslovně v zákoně. Pokud tady bylo hovořeno o tom, že by měl být výčtový zákon, tak si neumím příliš představit, jak by ty statisíce, možná miliony jednotlivých pozemků byly skutečně výčtově zaneseny. To by zřejmě byly kamiony papírů a zřejmě by to bylo i z tohoto hlediska opravdu těžko řešitelné. Ale možná o to právě jde.

Dále mi dovolte, abych řekl, že je také uvedena inflační doložka, která má zajistit, aby církve a náboženské společnosti dostaly peníze v hodnotě roku 2013, kdy zákon začal platit. V zákoně je výslovně uvedeno, že finanční náhrada není předmětem daně, to je celkem jasné, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění. Paragraf 16 zákona ukládá státu a církvím, aby uzavřely smlouvu, která bude obsahovat výši finančních náhrad a ujednání o tom, že tato náhrada bude vyplacena formou třiceti ročních splátek, že bude navýšena o inflaci a že stát bude platit příspěvek na podporu činnosti církví po prvních 17 letech účinnosti zákona.

Ještě k tomu zhodnocení takovou glosu. Samozřejmě pozemky v té době měly trochu jinou cenu, než mají třeba dneska. Mohu vám říct, že i v okolí Náchoda zemědělská půda, trvalý travní porost, který není v územním plánu zaveden jako určený pro zástavbu, tak už se běžně nabídky pohybují kolem 100 korun za metr. Takže skutečně je potřeba si tyto věci také uvědomit.

Tato smlouva se vztahuje k zákonu o majetkovém vyrovnání ve znění uzavření smlouvy. Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že ve věci vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a církev postavení věřitele. Lze tedy zdanit tzv. církevní restituce? Ony to samozřejmě restituce v tom pravém slova smyslu nejsou. Ani se ten zákon tak nejmenuje. Ale budiž. Z právního hlediska jde v podstatě o nesmysl. Zákon sice lze novelizovat, ale jeho ustanovení jsou krytá smlouvami mezi Českou republikou coby dlužníkem a církvemi a náboženskými společnostmi coby věřiteli. Ve smlouvách je vysloveně uvedeno, že jejich účel se řídí zákonem v podobě ke dni podpisu smlouvy. A k tomuto dni je v zákoně napsáno, že ani finanční náhrada, ani příspěvek na podporu církví a náboženských společností nepodléhá ani zdanění, ani jinému peněžitému plnění.

Je nutno říct, že pokud se zpochybňuje základ daně, zde nezdanitelná náhrada, můžeme hovořit o zneužití institutu zdanění k mocenským účelům. V případě finanční náhrady jde nikoliv o běžný příjem, ale o náhradu za způsobenou škodu. Ta se přece z logiky věci nikdy nezdaňuje ani nezpoplatňuje. To je, jako kdyby byl zloděj odsouzený k náhradě škody a já jako poškozený bych za tuto náhradu měl zaplatit daň. To je přece absurdní, tedy nesmyslné. Finanční náhrada je jen jiná forma náhrady, než je prosté navrácení ukradeného. Jde tady skutečně o odstranění některých křivd a zabezpečení ekonomické samostatnosti církví a náboženských společností do budoucnosti, tedy úplnou odluku církví a náboženských společností od státu.

Připomeňme, že církve a náboženské společnosti jsou významnými zaměstnavateli a valná většina výnosů z majetku jde na úhradu personálních nákladů zaměstnanců církví. Navíc by zdaněním byly nejvíce postiženy malé církve, které jsou na finanční náhradě více existenčně závislé. Jak už tady padlo, nejvíce by se to dotklo Federace židovských obcí. Chci upozornit, že církve a náboženské společnosti kromě toho, že zřizují vzdělávací instituce, tedy školy, tak také zřizují největšího nestátního provozovatele a zřizovatele sociálních služeb, např. Charitu České republiky, ale mohl bych zmínit i další, např. ADRA nebo evangelickou - a teď mně to vypadlo - diakonii.

Kromě ekonomického hlediska je zde dále hledisko etické či morální, tedy otázka spravedlnosti. Jestliže jsou církve a jejich příslušníci či představitelé stále stavěni do role obětních beránků nebo zločinců, kteří se neoprávněně obohacují, tak to je prostě naprosto nepřijatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP