(11.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Další bod, který máme napevno zařazený, je bod

189.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období od října 2017 do září 2018
/sněmovní tisk 307/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 307/1. K tomuto bodu jsme zároveň obdrželi sněmovní dokument 1617, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 84 k návrhu odměn za činnost členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Grebeníček a informoval nás o jednání výboru a přednesl oba návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní rada Grantové agentury České republiky podle zákona číslo 130/2002 Sb. vykonávala ve sledovaném období kontrolu legitimity a regulérnosti rozdělování finančních prostředků Grantové agentury a hospodaření s majetkem státu, projednávala stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantových projektů a stanoviska předkládala předsednictvu Grantové agentury. V předložené zprávě kontrolní rada konstatuje, že proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhaly standardním způsobem a že v uplynulém období byla vždy respektována doporučení odborných panelů a oborových komisí. Členové kontrolní rady fyzicky provedli 74 kontrol na zasedání odborných panelů a odborných komisí. Za sledované období, to je říjen 2017 až září 2018, bylo zkontrolováno 186 grantových projektů u devíti institucí. Ve sledovaném období obdržela kontrolní rada 27 stížností na neudělení podpory či na výsledek oponentního řízení. Všechny byly vyřízeny.

Přílohou ke zprávě je návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury. A já nyní tedy mohu jenom konstatovat, že pokud se týká obecné rozpravy, tak z mé strany je to vše, to ostatní až v rozpravě podrobné, do které se tímto přihlašuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Ještě než otevřu všeobecnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že pan poslanec Václav Klaus hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Teď otevírám všeobecnou rozpravu, do té nemám žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím a teď zahajuji podrobnou rozpravu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, pane předsedající. Pokud jde o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 12. schůze ze dne 7. listopadu loňského roku, dovolím si konstatovat, že příslušný výbor po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Grantové agentury České republiky Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2017 do září 2018. Jde tedy o sněmovní tisk 307. Za druhé, pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. A za třetí, pověřuje zpravodaje Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna stanoví podle § 36 odst. 7 zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění, výši odměn členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky takto: prof. Rostislav Drochytka 45 000, prof. Jana Geršlová 130 000, prof. Libor Jan 20 000, prof. Věra Kalvodová 40 000, prof. Petr Konvalinka 60 000, prof. Mária Režňáková 65 000, prof. Jan Roda 90 000, doc. Omar Šerý 40 000 a konečně Ing. Mirka Wildmannová 50 000 korun. Za druhé, pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a za třetí, zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny. - Což jsem právě nyní učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj nemá. Budeme hlasovat o návrzích usnesení. Pokud by byl zájem, můžeme se vrátit k tomu textu, ale předpokládám, že nás pan poslanec s těmi jednotlivými návrhy seznámil velmi jasně.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 307/1, což je souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno je 144 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním dokumentu 1617, což je návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady GA ČR.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno je 144 poslanců, pro 122, proti 3. Oba návrhy usnesení byly schváleny. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Mezitím přišly některé další omluvy. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá z dnešního jednání od 11.00 do 11 30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Robert Králíček od 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Pan poslanec Ondřej Veselý dnes od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček dnes od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Z rodinných důvodů se od 14.30 do 18.00 omlouvá pan poslanec Jaroslav Bžoch a pan poslanec Jan Volný se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP