(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

To samozřejmě má vliv, protože některé podniky, které by se toho mohly zúčastnit, by samozřejmě potom měly problémy, kdyby své výrobky mohly dodávat do Spojených států amerických, protože by se vlastně toho sankčního programu mohly dotknout, a to buď přímo v dodávkách výrobků, nebo v přijímání bankovních garancí nebo úvěrů pro svou výrobu, a to samozřejmě by omezilo tu možnost.

Pokud jde o samotný akční plán, Evropská komise na něm trvá a říká, že je potřeba tedy tu dohodu, jadernou dohodu mezi Íránskou islámskou republikou a EU, dodržet. Komise dál jedná o tom se Spojenými státy americkými, aby došlo ke shodě. A je tedy otázka, jestli je pro nás tak důležité, aby tento zákon zůstal zachován. Já jsem jako předkladatel návrhu samozřejmě toho názoru, že zákon je obsolentní, že se přežil a že je ho potřeba zrušit.

Tolik tedy na úvod druhého čtení. Nebudu opakovat pro jednoduchost samotný návrh, protože i ve druhém čtení v podstatě případné pozměňovací návrhy nejsou vlastně jinak možné. Jde o legislativní návrh, čistou derogační normu. Takže to je asi ode mě na úvod všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu a také rozpočtovému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 112/2 až 6, 8, 9, 10 a výbor pro evropské záležitosti předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 112/7.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Roman Kubíček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Kubíček tu není. Prosím jiného člena hospodářského výboru, aby nás seznámil s usnesením hospodářského výboru. Pan poslanec Luzar nám řekne stanovisko garančního výboru, kterým byl výbor hospodářský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze dne 20. února 2019 z jeho 24. schůze: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu sněmovní tisk 112 zamítnout. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Luzarovi, který nás seznámil se stanoviskem hospodářského výboru. Nyní se budu ptát reprezentantů dalších výborů, zpravodaje dalších výborů, zda si přejí vystoupit. Výbor pro obranu a zároveň výbor pro bezpečnost měl zpravodajem pana poslance Josefa Bělicu... (Hlasy z pléna, že je omluven.) Je omluven. Výbor pro evropské záležitosti - pan poslanec Benešík byl zpravodajem. A přeje si vystoupit. Ještě se věcí zabýval zahraniční a rozpočtový výbor. (Hlásí se posl. Jana Černochová.) Ano, paní poslankyně. Já dám slovo tedy panu poslanci Benešíkovi, protože jsem ho už vyzval, a pak dám slovo vám, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor tento tisk projednal na své 14. schůzi dne 20. června 2018. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu zástupce předkladatelů, místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, zpravodajské zprávě poslance Ondřeje Benešíka a po obecné a podrobné rozpravě nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Za zahraniční výbor byl zpravodajem pan poslanec Zaorálek. Nemá zájem vystoupit? A za rozpočtový výbor pan poslanec Martínek. Také nemá zájem vystoupit. Vystoupí. Omlouvám se. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, usnesení rozpočtového výboru z 9. schůze ze dne 6. června 2018. Po úvodním slově zástupkyně předkladatelů poslankyně paní Vostré, zpravodajské zprávě poslance Pošváře a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu poslanců přerušuje jednání do doby projednání garančním hospodářským výborem a zatím se tedy dané stanovisko neprojednalo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Členko a členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi vystoupit k tomuto návrhu zákona, který tady tlačí do Sněmovny a Sněmovnou především komunisté s pro mě nepochopitelným takovým neutrálním stanoviskem současné vládní koalice. Když říkám neutrálním stanoviskem, tak vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. Já bych chtěl tady se trošku zamyslet nad tím, jakou tedy vlastně má česká vláda, Česká republika strategii, protože pokud si řekneme, že chceme umožnit českým firmám, aby začaly jakoukoliv formou svými dodávkami posilovat ekonomiku, energetiku nebo jiné části hospodářství v Íránu, tak pak si řekněme, jaká je dnes zahraniční politika Íránu. Íránu, který podporuje teroristické organizace, podporuje politický islám a jeho šíření ve světě, a tím pádem ohrožuje bezpečnost nás i našich spojenců.

Já nevidím důvod, abychom my měli tady tímto rozhodnutím podporovat růst a rozvoj íránské ekonomiky, která potom svými finančními prostředky bude ohrožovat bezpečnost našich občanů v zahraničí, ale i v České republice potenciálně. My jsme tady v minulosti, když tento zákon byl v roce 2010 přijat, tak tehdy ta firma Milevsko, která měla dodávat část vzduchotechniky a některé další komponenty této jaderné elektrárny, dostala odškodnění od státu. A ptám se, proč to máme dnes tady tuto záležitost odstraňovat, a hrozně bych byl rád, aby tady bylo připomenuto negativní stanovisko Ministerstva obrany České republiky... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, aby mohl pan poslanec pokračovat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Aby také tady zaznělo, jaké je stanovisko například velvyslance Státu Izrael v České republice. Je tady pan poslanec Janulík, který je předsedou skupiny přátelství, meziparlamentní skupiny přátel ČR a Izraele - děkuji za to. A pokud se nepletu, tak i on ve veřejných prostředcích sděloval, že měl jednání v této věci s panem velvyslancem a ten také říkal, že mají proti tomuto poměrně velkou výhradu.

Takže prosím pěkně, ctěná Sněmovno, ujasněme si, kdo je v naší zahraniční politice klíčovým partnerem a jestli tady tímto rozhodnutím také nepřímo neohrožujeme bezpečnost České republiky, našich občanů a nepodporujeme potenciálně rozvoj terorismu a šíření politického islámu ve světě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni někteří poslanci. Jenom připomínám, že ve 12.30 se budeme zabývat pevně zařazenými body. Ještě mohu dát slovo panu poslanci Raisovi s jeho faktickou poznámkou, která by se ale měla vejít do jedné minuty. (S úsměvem.) Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já se budu snažit, budu pokračovat v tom, co tady říkal kolega, kdo je přítel České republiky a s kým máme spolupracovat. A mám tady jenom z novin. Írán přitvrdil, hodlá obohacovat uran. Írán oznámil, že v Natanzu začal budovat infrastrukturu pro umístění moderních centrifug na obohacování uranu. Prostě tam se hraje pořád stejná hra a to nebezpečí tady reálně existuje. My bychom se skutečně měli vrátit k tomu, kdo je přítel České republiky dlouhodobý, a na to mám odpověď - Izrael. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP