(9.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Takže já jsem vyzvala Finanční správu i tehdejšího generálního ředitele, že tam vidím prostor pro vlídnější tón, zejména vůči třetím osobám, že by to mělo být formulováno srozumitelněji, i poučení by mělo být srozumitelnější, a zejména by mělo být zdůrazněno v té výzvě srozumitelně, v jaké procesní situaci se ta třetí osoba, protože ona má postavení třetí osoby takováto osoba, nachází, a vysvětlit jí toto procesní postavení, protože samozřejmě jí to nemusí být známo vzhledem k tomu, že třeba jsou to lidé, kteří opravdu nemají žádnou zkušenost se správou daní. A v tomto duchu jsem vyzvala Finanční správu k citlivějšímu přístupu a k revizi praxe využívané při formulaci výzev, což bylo reflektováno i ve zmíněné tiskové zprávě Generálního finančního ředitelství.

Já bych chtěla říct na závěr tohoto svého vystoupení, že Finanční správa z povahy své věci nebude nikdy oblíbeným orgánem veřejné správy. Nicméně Finanční správa tady musí být. Chtěla bych připomenout, že za posledních pět let vybrala o více než 450 miliard korun na daních více. Chtěla bych vám říct, že ty daně se samy nevyberou, musí je někdo vyměřit, musí je někdo spravovat, musí se o ně starat, musí se zajistit, aby se dostaly do státního rozpočtu včas, a díky tomu vlastně je možné hradit různé výdaje, které prostě státní rozpočet hradit musí.

Chtěla bych také připomenout, že se nacházíme v období podávání daňových přiznání. Možná, pane poslanče, třeba když budete mít cestu se svým daňovým přiznáním, asi ho také podáváte, podívejte se u těch správců daně, kteří tam seděli teď v lednu, v lednu od rána do večera, stojí tam fronty poplatníků, podávala se daňová přiznání na daně z nemovitých věcí, podávala se daňová přiznání k silniční dani. Teď bude končit březen, 1. dubna budeme mít lhůtu pro podání daně z příjmů fyzických osob. Jsou tam fronty, mnohdy přijdou poplatníci s prázdnými formuláři. Ti úředníci tam sedí, obětavě to vyplňují, protože jsou to převážně lidé, kteří prostě tu práci mají rádi a vnímají ji jako službu pro veřejnost. A já bych jim za to chtěla poděkovat, protože jsou vláčeni neustále těmito různými případy, ať už jsou to výzvy svatebčanů, ať už jsou to zajišťovací příkazy, kde jsme také přijali, a já jsem na to vyvíjela velký tlak, novou metodiku. Akceptovali jsme, Finanční správa akceptovala posun v judikatuře Nejvyššího správního soudu naprosto do posledního puntíku. To znamená, i ten nejvyšší správní soudce ve své judikatorní činnosti posunul a Finanční správa samozřejmě posunula a přizpůsobila i správní praxi. Chtěla bych říct, že se tam odvádí i velký kus velmi dobré poctivé práce ku prospěchu všech občanů této země a tyto mnohdy mediálně zkreslené informace finanční správu neuvěřitelným způsobem poškozují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než vyzvu pana poslance, mám zde nějaké omluvenky a jednu faktickou. Takže omlouvá se nám pan ministr životního prostředí Richard Brabec z dopoledního jednání Sněmovny z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Martin Kupka z dnešního jednání Sněmovny mezi 9.30 až 11.00 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Krejza dnes z osobních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Balcarová od 14.30 hodin ze zdravotních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Maříková od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom reagovat na konkrétní tvrzení paní ministryně, že Sněmovna odmítla tuto interpelaci z nějakých procedurálních důvodů. Já jsem osobně hlasoval pro odmítnutí té interpelace. Bylo to z věcných důvodů. Já jsem nesouhlasil s tím, jak jste se k tomu postavila, tak prosím nemluvte za poslance, kteří něco odhlasovali, a netvrďte, že to udělali z nějakého jiného důvodu, než jak to ve skutečnosti bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana poslance Munzara do rozpravy.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Děkuji, paní ministryně, za obsáhlé vystoupení. Já jsem se poctivě snažil najít ve vašem vystoupení tu jasnou odpověď na mou jasně položenou otázku. Já tedy musím říct, že vy snad máte společně s panem premiérem na to nějaké speciální školení, jak buď neodpovědět na jasně položenou otázku, nebo to zaobalit do tak mnoha slov, že je velmi těžké tu odpověď najít.

Já nyní začnu tím, čím jste začala, že jste nezaznamenala věcné důvody pro odmítnutí vaší odpovědi. Je vám snad známo, minimálně vašim zaměstnancům z parlamentní agendy je známo, že jednací řád Sněmovny umožňuje hlasovat pouze podle § 112 na písemné interpelace, to znamená pouze přijmout, nebo odmítnout. Ty věcné důvody jsou vždycky obsahem komentářů, stejně jako jsou věcné důvody u zákonů v důvodové zprávě. Věřím, že si to vaši, když už jste si to nepřečetla vy sama, třeba stenoprotokol, že vaši zaměstnanci to učinili, a mrzí mě, že jste na to nereflektovala, na ty věcné důvody, které vedly k návrhu na odmítnutí vaší odpovědi. Takže to nebylo jen procedurální, jak tady říkal pan kolega Ferjenčík, rozhodnutí, ale bylo to skutečně rozhodnutí věcné.

Vy jste tady hovořila o kompetenčním zákoně a o tom, že nemáte právo vstupovat do spisů. To ani po vás nikdo tedy nechtěl. Já jsem vám pokládal konkrétní otázky. A z toho, co jste tady odpověděla, vidíme, jak nekritický je ten váš přístup. Vy jste požádala pana generálního ředitele Janečka, který osobně stojí za tou přílišnou horlivostí úředníků. Bylo to hnutí ANO, které přineslo do Finanční správy nadužívání pravomocí, nadužívání zajišťovacích příkazů. Vy jste si ho dosadili do té funkce. Pan premiér tady při interpelaci mého kolegy Blahy obhajoval přístup pana Janečka. Také za všechny ty činnosti, za to nadužívání, dostal odměnu a stal se ředitelem Finančního úřadu v jižních Čechách. A vy jste nekriticky přijala jeho vysvětlení a teď to tady interpretujete. Ale úkolem ministryně skutečně není nekriticky přijímat názor Finanční správy a jenom ho tady zopakovat, ale skutečně, pokud jsou nějaké pochybnosti, udělat nějaké kroky a udělat nějakou vlastní kontrolu. A to mě mrzí, že se, paní ministryně, nestalo.

Vy jste tady řekla, že by měla být kontrola cíleně zaměřená, na podkladě nějakých důkazů. No oslovit novomanželský pár kvůli kontrole restaurace, novomanželský pár, který měl svatební hostinu doma, s výzvou pod hrozbou pokuty jako povinnou osobu, no to je opravdu přesné, cílené míření kontroly. To se opravdu to cílení velmi povedlo v tomto případě. To přece nemůžete myslet vážně, že mi tady říkáte, že to bylo cíleně zaměřeno, tato kontrola, když se oslovil novomanželský pár, který měl svatební hostinu doma.

Vy jste mi tady říkala, že to je - vyzvat jako povinné osoby - že to je ten nejšetrnější způsob. Já si vám dovolím ocitovat nějaké věci z té výzvy. Finanční úřad vyzývá výše uvedeného příjemce rozhodnutí k poskytnutí údajů a tak dále. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat. Další slova: ... a za přestupek lze uložit pokutu do pěti set tisíc korun, do půl milionu pokuty. To je ta šetrnost. Ta citlivost a šetrnost z toho přímo sálá, paní ministryně, z té výzvy. Je to takové to přátelské a hřejivé objetí Finanční správy, takováto výzva pro novomanželský pár, který měl svatební hostinu doma.

Nicméně není to jenom pocit. Já jsem tady hovořil o platné judikatuře. A podíváme-li se na případ jiný, a to platnou judikaturu rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, ten řekl, že v případě oslovení jiných osob v ustanovení § 57 daňového řádu neuvedených musí správce daně, a to jsou ty třetí osoby, na které se tady odkazujete, musí správce daně, má-li se jednat o zákonně získané důkazní prostředky, šetřit práva daňového subjektu. Klade-li formou výzev takovým subjektům specifikované otázky, jedná se de facto o výslech svědků, avšak bez účasti daňového subjektu. To znamená, je to přímo naopak, než jste tady říkala. V takovém případě Finanční správa nešetří práva daňového subjektu, ale obchází svědeckou výpověď, které by se daňový subjekt, na kterého je ta kontrola zaměřena, měl účastnit.

Ale mně nejde o nějaké konkrétní zařízení, které podléhá kontrole. Mně skutečně šlo, a znovu musím zopakovat svoji otázku a chci konkrétní, jasnou, přesnou odpověď - z jakého titulu je povinnou osobou novomanželský pár podle § 57, který měl hostinu doma? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP