(17.10 hodin)
(pokračuje Kněžínek)

Otázka, proč zde není paní ministryně. Je tedy řádně omluvena, a to z důvodu, že aktuálně přijímá zahraniční návštěvu, konkrétně ministra průmyslu Ruské federace a jednají o poměrně zásadních otázkách spolupráce s Ruskou federací právě v oblasti hospodářské, ekonomické a vědeckotechnické. Takže to je ten důvod, proč mě požádala, proč já jsem byl posléze určen k tomu, abych ten návrh zde představil.

Padla tady otázka toho, zda novela nepovede k zablokování činnosti energetických specialistů. No, ono tím návrhem zákona jich neubude. To znamená, pokud je problém s jejich počtem dnes, bude problém i v budoucnu. Ale každopádně tím návrhem jich neubývá. To znamená minimálně, situace se nezhoršuje a navíc jim nepřibývají žádné nové povinnosti, které by měly nějakým způsobem zablokovat jejich činnost. Takže předpokládám, že tady problém není. Nicméně ty věci určitě budou posléze podrobněji vysvětleny na výboru.

Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí, tak tady možná můžu jenom zmínit, že v důsledku toho, že se bude nově definovat tzv. velký podnikatel a nově těch velkých podnikatelů bude méně, tak naopak řada podnikatelů, kteří se dneska pohybují na pomezí, z toho režimu velkých podnikatelů vypadne, a tím jim ubude řada povinností, které pro ně dneska podle té stávající právní úpravy platí. Tolik jenom na vysvětlenou.

Já samozřejmě jsem žádal o schválení v prvním čtení. Upřímně řečeno jsem ani moc nedoufal, že té žádosti bude vyhověno, tak si dovolím alespoň požádat o to, aby byla zkrácena lhůta k projednání na výborech na těch 30 dnů. Myslím si, že to dává dostatečný prostor pro to, aby se ten návrh podrobně debatoval na výborech.

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj má závěr o závěrečné slovo? Nemá. Nezazněl návrh na vrácení k zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání jako garančnímu výboru výboru hospodářskému. Má někdo jiný návrh na garanční výbor pro projednání tohoto tisku? Nemá. Takže já přivolám poslance, kteří jsou v předsálí, a přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, přihlášeno 171 poslanců, pro 144, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání. Je zde návrh - ano, pan poslanec vystoupí s návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych navrhl ještě další výbor - výbor pro životní prostředí, protože samozřejmě tato celá směrnice byla směřována právě z toho důvodu, aby bylo ochráněno i životní prostředí. Proto bych byl rád, aby došlo k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má někdo ještě další návrh na projednání ve výborech? Nemá.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, aby se tímto tiskem zabýval výbor pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno 181 poslanců, pro 51, proti 36. Návrh nebyl přijat. Jediným výborem, který se bude tímto návrhem zabývat, bude garanční výbor a bude to výbor hospodářský.

 

Ještě v rozpravě zazněl návrh, abychom zkrátili lhůtu o 30 dní. O tomto návrhu dám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno 181 poslanců, pro 89, proti 39. Návrh byl zamítnut, lhůta tedy zkrácena nebyla.

 

Končím první čtení tohoto návrhu zákona. Ale ještě bude prověřeno hlasování. (Chvilku čeká.) Je hlasování v pořádku, nebo někdo vystoupí s námitkou? Ne, je to v pořádku, takže končím projednávání prvního čtení tohoto vládního návrhu.

 

Otevírám další bod, je to

13.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tedy navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Písemné veto nemám k dispozici. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 359/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Barbora Kořanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi představit vám důvody, proč bych vás chtěla požádat o podporu novely silničního zákona ve smyslu zákazu jízdy nákladních automobilů v levém jízdním pruhu. Je to navrženo tak, že by tento zákaz platil ve všední dny od 6.00 do 22.00, a to pro všechny nákladní automobily vážící nad 3,5 tuny a o délce převyšující 7 metrů.

Jde zde primárně o to, že jako země ve středu Evropy se dlouhodobě a každodenně potýkáme s problémy s nákladními automobily, které mnohdy silnice blokují, paralyzují právě levý jízdní pruh na dálnicích a také na rychlostních silnicích. Při svých pravidelných návštěvách v regionu slýchám od všech starostů, nebo téměř všech starostů, jak válčí právě s nákladními automobily z hlediska bezpečnosti i z hlediska dopadu jejich rychlosti na stav vozovek, což je ale samozřejmě na jinou diskusi. Nicméně co považuji za velmi důležité, jsou nehody nebo nehodovost nákladních automobilů. Jejich počet meziročně stoupá, a to v průměru o 8 %. Jedná se o dlouhodobý trend. Například počet nehod způsobených řidiči nákladních automobilů vzrostl v roce 2015 v poměru s rokem 2014 o 540 nehod, což je téměř 8,4 %. A v dalších letech jsou ta čísla zhruba stejná a mnohdy ještě o něco vyšší. (V sále je hlučno.)

Cílem je, že kamiony nebudou bez uvážení vjíždět do levého dálničního pruhu, a tím ohrožovat řidiče osobních automobilů tak, jak se to mnohdy opravdu děje. Převezměme tedy v tomto směru inspiraci např. ze zahraničí -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o ztišení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji. Převezměme tedy v tomto směru inspiraci ze zahraničí, kdy slovenský model, který platí téměř deset let, a dle mého názoru i podle konzultace s odborníky platí a je funkční. Podobná omezení také platí i v sousedních státech.

Přišla jsem s návrhem, kterým chci situaci na dálnicích zlepšit, a to rychle a účinně. Chci průjezdný levý pruh, a věřím, že i pravý pruh tímto bude plynulý, pokud řidiči kamionů budou tedy dodržovat zákon. Vyzývám vás proto, abyste návrh podpořili a usnadnili život milionům řidičů osobních automobilů.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP