(15.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

V tom případě nezazněl ale žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí? (Ne.) Takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný takový návrh nevidím. Přivolám kolegy z předsálí, a přistoupíme k hlasování o garančním výboru.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 30 přihlášeno 179, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zájem, aby došlo k projednání i v jiném výboru. Žádný takový návrh neregistruji, a tím jsme se tedy vypořádali se všemi hlasováními. Návrh na zkrácení přednesen nebyl v rámci rozpravy. Pan zpravodaj s přednostním právem? Ale upozorňuji, že návrh na zkrácení může být... Ale už ho nemůže přednést. Jestli chtěl něco jiného... (O slovo se hlásí ministryně Dostálová.)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já se moc omlouvám, ale ráda bych otevřela ještě jednou rozpravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Stanjura. My jsme hlasovali o garančním výboru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Přesně tak. Já myslím, že to je pozdě. Ta rozprava se měla otevřít ještě před hlasováním o přikázání výboru. Teď to bohužel nejde.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže tím pádem jsme se vypořádali se všemi hlasováními a já končím prvé čtení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Bodem, který budeme projednávat, je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 369/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Příslušné pověření od vlády na změnu předkladatele od paní ministryně Novákové mám k dispozici. Pan kolega Nacher jako zpravodaj už je na místě zpravodajů, takže mohu udělit slovo panu ministrovi spravedlnosti. Učiním tak, až bude ve sněmovně dostatečný klid. Ještě paní kolegyně, páni kolegové, prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je ochrana spotřebitele, prosím v předsálí. Ještě chviličku. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám v zastoupení za paní ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou představil návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, který je v zásadě poměrně jednoduchou, stručnou, konkrétně osmibodovou novelou tohoto zákona, a cílem tohoto návrhu je adaptovat český právní řád na nařízení EU z 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu.

Jedná se tedy o úpravu, která navazuje na přímo použitelný předpis EU a souvisí s tzv geoblockingem, neboli tedy zeměpisným blokováním jako diskriminační praktikou, která může omezovat práva občanů EU, zákazníků, zejména tedy spotřebitelů při přeshraničním přístupu ke zboží. Jde typicky o situaci, kdy tedy zboží se nachází v jednom státě a ten dotyčný v jiném státě a hodlá si takové zboží pořídit. Jde konkrétně o případy, kdy tedy neexistují žádné objektivní odůvodnitelné důvody, které by měly takovému prodeji bránit, včetně třeba otázek blokování přístupu k zahraničním webovým stránkám, skrz které může být zboží nabízeno. To evropské nařízení zásadně posiluje práva spotřebitelů při přeshraničním přístupu k jejich zboží, tedy ke zboží, o které mají zájem, a navržená úprava na ně bezprostředně navazuje.

Zároveň k tomu mohu dodat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu již v minulém roce vypracovalo dokument, který se nazývá nařízení o geoblockingu v otázkách a odpovědích, který potom případně je dostupný na webových stránkách ministerstva a poskytuje konkrétní otázky, resp. odpovědi na otázky, které se mohou toho nařízení týkat.

Obsahem novely je zejména stanovení kompetencí pro dohled nad dodržováním evropského nařízení. Příslušným orgánem ČR, který bude dozírat na to, že nedochází k neoprávněnému zeměpisnému blokování, bude Česká obchodní inspekce, přičemž se zákazníci budou moci také obracet se svými právy na Evropské spotřebitelské centrum ČR, které působí při České obchodní inspekci.

Předložený návrh představuje minimalistickou implementaci práva EU. Neobsahuje tedy nic navíc, co by nesouviselo s tou adaptací. Kromě již zmíněných dozorových otázek obsahuje též úpravu sankcí za případné porušení zákazu zeměpisného blokování.

Vláda návrh této novely projednala a schválila 7. ledna letošního roku. Nyní je tedy na pořadu v rámci prvého čtení a vzhledem k jednoduchosti této právní úpravy vláda současně požádala Poslaneckou sněmovnu, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu, která tedy opravdu má napomoci ochraně spotřebitelů, to znamená i českých občanů, moc prosím o podporu tohoto návrhu, který je jinak nekontroverzní, a tedy o jeho schválení již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi a požádám zpravodaje, aby uvedl svou zpravodajskou zprávu. Pan kolega Patrik Nacher je připraven. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jak již bylo řečeno, je to tady od 7. ledna. Jestli si vždycky vzpomínáte, tak ty tisky končily těsně před tímto bodem, to znamená, že je trochu smůla, že to probíráme až dnes, ale vždycky byl před tím nějaký složitý tisk, pak se skončilo, bylo 19 hodin a my jsme se k tomu nedostali.

Jak bylo řečeno, cílem nařízení je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, a to ať už on-line, nebo osobně, nebyli diskriminováni. Tento navrhovaný zákon má charakter adaptační úpravy a vlastně navazuje na upravenou směrnici Evropského parlamentu, tzv. směrnici o službách. Zákazníci tak při nákupu zboží či služeb v zahraničí dneska bohužel tedy stále narážejí na různá odmítnutí a odlišné obchodní podmínky. Nařízení však fakticky nepřináší oproti té směrnici o službách zásadní změny, pokud se týče stávajících povinností či zákazů, pouze vymezuje konkrétní situace, kdy neexistuje objektivní důvod pro odmítnutí prodeje zboží a poskytnutí služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP