(15.00 hodin)
(pokračuje Staněk)

Dohodu o založení mezinárodní nadace tvoří celkem 30 článků, které stanovují cíle nadace, obecná pravidla a pokyny, pokud jde o její činnost, strukturu a fungování. Dohoda vymezuje všechny členy nadace, což jsou státy Latinské Ameriky a Karibiku a Evropské unie a její členské státy. Nadace je rovněž otevřena účasti společenství (?) jako takovému.

Dohoda neobsahuje žádné povinnosti, plynoucí z členství v nadaci. To není spojeno ani s žádným jednorázovým nebo pravidelným finančním závazkem majícím dopad na státní rozpočet. Vklady jsou z textu dohody dobrovolné, nadace navíc může využívat zdrojů získaných prostřednictvím vnějšího financování od veřejných a soukromých institucí. Ministerstvo zahraničních věcí ČR v této chvíli nemá v plánu finančně na chod nadace přispívat.

Činnost nadace spočívá v realizaci projektů zaměřených na prohloubení vazeb mezi oběma regiony, tedy Evropskou unií a Latinskou Amerikou a Karibikem. Primárně pomáhá navazování kontaktů mezi organizacemi z obchodní, kulturní i sociální oblasti. Podporuje kontakty mezi občanskou společností, např. v oblasti vysokého školství nebo mládeže. Vytváří databázi kontaktů mezi univerzitami, vědeckými centry i malými a středními podniky. Nadace podporuje též výzkum vztahů mezi Evropskou unií a Společenstvím latinskoamerických a karibských států, a to včetně finanční podpory vybraným výzkumným projektům.

Po schválení kolegiem ministra zahraničních věcí dohoda řádně prošla meziresortním připomínkovým řízením a byla schválena vládou České republiky, a to jejím usnesením číslo 454 ze dne 10. července 2018. V souladu s tímto usnesením dohodu následně dne 7. listopadu 2018 v Bruselu podepsal velvyslanec a stálý představitel České republiky při EU Jakub Dürr.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, věřím, že na základě uvedených skutečností podpoříte rozvoj vazeb České republiky s tak perspektivním regionem, jako je Latinská Amerika, a vyslovíte souhlas s ratifikací předmětné dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Víta Rakušana. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, drtivou většinu základních údajů už tady přednesl pan ministr. Jenom pro rekapitulaci, daná dohoda byla dojednána a formálně schválena Radou EU už dne 10. října roku 2016, a to formálně v rámci setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a představitelů latinskoamerického regionu, a následně tedy byla připodepsána ještě v San Domingu.

Jak už pan ministr řekl, daná dohoda neobsahuje žádné nároky na rozpočet České republiky, veškeré příspěvky do nadace jsou ze strany členských států dobrovolné a Ministerstvo zahraničních věcí ČR nehodlá v současné době jakkoli finančně přispívat. Pokud by své rozhodnutí změnilo, zavazuje se, že nebude mít žádné další nároky na rozpočet a bude čerpat peníze v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí na příslušný rok.

Za evropskou stranu už ratifikovalo danou dohodu 12 členských zemí. Na straně Latinské Ameriky to prozatím bylo zemí 6. Ministerstvo zahraničních věcí ČR je pro připojení se k podpisu dohody, neboť na rozvoji vztahů s Latinskou Amerikou má Česká republika dlouhodobý zájem a jedná se o jeden ze strategických regionů naší zahraniční politiky.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR návrh na sjednání dohody předložilo i do meziresortního připomínkového řízení, přičemž po projití tímto řízením vláda daný materiál schválila, a to 10. července 2018. Jak již bylo řečeno, daná smlouva již byla připodepsána představitelem České republiky při EU panem Jakubem Dürem.

Dohoda má v České republice standardně charakter smlouvy prezidentské, a předkládá se proto po jejím podpisu a před její ratifikací prezidentem republiky Parlamentu ČR k vyslovení jeho souhlasu podle čl. 49 písm. c) Ústavy ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přečtu ještě jednu omluvu. Mezi 15. a 16. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec František Vácha.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Ano, mám. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vím, že jsme dneska už schválili asi třicet smluv k dalšímu projednávání, ale já bych chtěl připomenout větu pana zpravodaje. Máme podepsat dohodu o založení nadace a současně jsme rozhodnuti, že tam nepošleme ani korunu. Je to moc hezké, je to náš strategický region, který chceme podporovat, podepišme tuto dohodu, ale nebojte se, nepošleme tam ani korunu.

No mně to nedává žádný smysl. Já bych rozuměl, kdybychom takovou dohodu chtěli podepsat v okamžiku, kdy tam chceme přispět. Tomu naprosto rozumím. Takže na pana ministra, k čemu to vlastně je, to je první dotaz. A druhý, jestli to na druhé straně podepsala i Venezuela.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S reakcí má zájem vystoupit pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji. Prostřednictvím vás, pane předsedající, k panu kolegovi Stanjurovi. Skutečně materiály Ministerstva zahraničí, které nám byly dány k dispozici, hovoří o tom, že pro tento rok skutečně ministerstvo nepočítá s tím, že bychom dávali nějaké finanční prostředky do nadace, nicméně v oficiálním vyjádření, které mně jako zpravodajovi ministerstvo dalo k dispozici, je řečeno, že kdyby se to tak stalo, finance jistě i letos najdeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli je zájem o nějaké další vystoupení. Ano, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu zpravodaji. Ale já jsem se ptal pana ministra, k čemu nám to je, a druhá, zda to Venezuela také podepsala. Já vím, že tam není jednoduchá spolupráce v Latinské Americe mezi jednotlivými zeměmi, zejména mají problém ve spolupráci s Venezuelou, a to dlouhodobě, to ne teď, že by to bylo z těch událostí, které se tam momentálně dějí. Předpokládám, že to mohla být Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay, a ty další dvě by mě zajímaly. Myslím, že bychom to měli vědět.

Velmi často říkáme: podepišme něco, jsme už poslední v Evropské unii. Tak 12 z 28 není ani polovina, takže není kam spěchat. Já bych to navrhoval přerušit, vrátit se k tomu, až se vláda rozhodne, že tam nějaké peníze pošleme. Pak to má smysl, pak se k tomu připojíme a pošleme tam peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Navrhujete přerušit, až vláda pošle peníze? (Smích v sále.) Dobře, poznamenávám si to. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu Stanjurovi. Přiznám se, že opravdu neumím potvrdit, zda to podepsala Venezuela, či nepodepsala. Co mohu potvrdit, že dohodu o založení této nadace podepsalo 58 zemí světa včetně členských států EU. Jak už tady bylo řečeno, Česká republika tak činí jako poslední. Řada zemí již přistoupila k procesu ratifikace v jednotlivých státech, což je nezbytná podmínka vstupu dohody v platnost. V souladu se zakládací smlouvou ke vstupu dohody v platnost postačuje ratifikace v osmi členských státech zemí EU, včetně Německa a samotné EU, v osmi členských zemí Latinské Ameriky a Karibiku. Na evropské straně k dnešnímu dni dohodu ratifikovalo 14 členských zemí, na straně latinskoamerických zemí a Karibiku 7. Souhlas se sjednáním dohody již vyjádřil i Evropský parlament.

A možná, k čemu nám to je. Tak nadace Evropská unie a země latinskoamerické oblasti a Karibiku je vedle asociačních dohod s Mexikem, Chile a Střední Amerikou jedním z mála existujících nástrojů pro rozvoj vztahů mezi oběma regiony. Z celkového počtu 62 potenciálních signatářů dohodu dosud podepsalo 58. Česká republika tedy nechce být úplně poslední.

Česká republika stojí o rozvoj vztahů s regionem Latinské Ameriky a karibské oblasti, s kterými ji pojí kulturní a historická blízkost, zřejmě zejména obchodní a ekonomický potenciál latinskoamerického regionu, kde navíc dosud Česká republika může navazovat na povědomí o československých výrobcích a značkách. Tak jestli aspoň takto by vám to stačilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP