(12.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Přistoupíme k bodu

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji
proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým
smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017
/sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

A opět paní ministryně financí Alena Schillerová nám tento návrh uvede.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nyní si dovolím předložit Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám, kterou jsem podepsala v Paříži dne 7. června 2017. Úmluva je jedním z hmatatelných výsledků projektu BEPS /Base erosion profit shifting/ Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Byla vypracována jako inovativní přístup, který má formu mezinárodní mnohostranné úmluvy a který umožňuje hromadnou a v relativně krátkém časovém úseku realizovatelnou implementaci závěrů tohoto projektu do obsahu existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Česká republika se rozhodla této úmluvy využít, a to tím způsobem, že jejím prostřednictvím bude do svých bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění implementovat všechny takzvané minimální standardy, které z projektu BEPS v kontextu těchto smluv vyplynuly. Dohodnuté minimální standardy se dotýkají především zavedení pravidla proti zneužívání těchto bilaterálních smluv, výslovného zmínění cíle a smyslu smluv, a dále pak tyto standardy přináší změny do článku smluv o zamezení dvojímu zdanění, které se dotýkají oblasti řešení případu dohodou s cílem účinného a včasného řešení, případně vzniklých sporů v oblasti aplikace a interpretace těchto významných mezinárodních daňových smluv.

Z celkového počtu 88 platných smluv Česká republika nyní pokryje úmluvou 52 smluv, a to takových, kde lze v tuto chvíli předvídat dopady úmluvy do jejich textů. Smlouvy, u nichž jsou dopady nyní nepředvídatelné, a to například i z toho důvodu, že druhá smluvní strana nekomunikuje a problémy neřeší, úmluvu zatím nepodepsala, smlouvu s Českou republikou úmluvou nepokryla a podobně, Česká republika pod režim úmluvy nyní nezařadí. Pokud jde o v tuto chvíli nepokryté platné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, nic nevylučuje jejich možné zahrnutí pod režim úmluvy v budoucnu. To se týká jak smluv v tuto chvíli špatných, tak samozřejmě i smluv, které v tuto chvíli v platnosti ještě nejsou.

Jen pro vaši informaci, v kontextu smluv o zamezení dvojímu zdanění uvádím, že v současné době jsou k podpisu připravovány smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Irákem, Bangladéšem a Katarem. K podpisu jsou již z české strany připraveny smlouvy s Kyrgyzstánem, Opánem (?), Gabonem, Botswanou, Kamerunem a Senegalem a projednávány Parlamentem jsou nyní kromě této mnohostranné úmluvy i smlouvy s Jižní Koreou, Ghanou a Kosovem.

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si na základě výše uvedeného navrhnout, abyste vzali zmíněné skutečnosti v úvahu a tato mnohostranná úmluva byla doporučena k dalšímu projednávání. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Zpravodajem pro prvé čtení je poslanec Jiří Kobza. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, po dokonale detailním výkladu paní ministryně už nezbývá mnoho co dodat. Jedná se o mnohostrannou smlouvu, jejímž účelem je zamezit převodu zisků do zahraničí, omezit vyvádění finančních prostředků ze státu, kde generují zisk. Jsem plně přesvědčen, že tato smlouva je hluboce v zájmu České republiky, a proto si vás dovoluji požádat o její podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Je zde prosím jiný návrh na projednání? Není.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 238. Přihlášeno 174 poslanců, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím jsme uzavřeli prvé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod

138.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť,
sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II
této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017
/sněmovní tisk 281/ - prvé čtení

Úvodní slovo přednese místopředseda vlády, ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Po Bonnské úmluvě zkusíme ještě Bernskou úmluvu.

Dovolte mi stručně představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Základem této úmluvy je chránit zejména druhy a stanoviště, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci více států. Návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy se Parlamentu předkládá z toho důvodu, že k přístupu České republiky k Bernské úmluvě v roce 1998, tehdy chápané jako smlouva vládní, došlo před novelizací Ústavy z roku 2001, kterou byla jednoznačněji upravena kritéria definující smlouvy prezidentské kategorie.

A teď ještě ke změnám. 37. zasedání stálého výboru Bernské úmluvy, které se uskutečnilo ve Štrasburku v prosinci roku 2017, přijalo změnu přílohy II obsahující seznam přísně chráněných druhů živočichů. Změna této přílohy spočívá v zařazení nového druhu, v tomto případě se jedná o rysa balkánského. Ale v České republice se tento poddruh rysa nevyskytuje, a proto tato změna nemá žádný dopad na závazky České republiky vůči Bernské úmluvě a ani nevyžaduje změnu vnitrostátní právní úpravy.

Děkuji vám za pozornost a děkuji za to, že postoupíme společně tuto smlouvu k dalšímu jednání v zahraničním výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je poslanec Jaroslav Holík. Prosím pana poslance, aby se ujal funkce zpravodaje, a to v tomto případě znamená, aby se ujal i slova.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vyslechli jsme si poměrně podrobnou zprávu už od ministra životního prostředí a já sám doporučuji, abychom tuto smlouvu pustili do druhého kola a abychom to také dali zahraničnímu výboru jako garančnímu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy ani nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Na základě doporučení organizačního výboru přikážeme předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Je zde nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 239. Přihlášeno 172 poslanců, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Současně končím dopolední jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Sejdeme se znovu ve 14.30 a budeme se zabývat pevně zařazenými body 44 a 45.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP