(16.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Takže opakuji, že budeme hlasovat nejdříve o vrácení předloženého návrhu navrhovateli zpět k dopracování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 130 je přihlášeno 177 poslanců a poslankyň, pro 42, proti 56. Návrh byl zamítnut.

 

Jako další budeme hlasovat návrh o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

V hlasování číslo 131 je přihlášeno 177 poslanců a poslankyň, pro 27, proti 68. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím nikoho, takže budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 132 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 143, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Konstatuji, že v rozpravě 25. 1. padl návrh na zdravotní výbor. Hlásí se pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vzhledem k tomu, co jsem hovořil, tak navrhuji také výbor pro bezpečnost, aby se nám k tomu vyjádřila také Policie České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je návrh na výbor zdravotní a výbor pro bezpečnost. Jsou ještě jiné návrhy? Není tomu tak. Nevím, jestli slyším klapání kartami. Je to žádost o odhlášení, nebo ne? Není, dobře.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru zdravotnímu jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 133 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 62, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přiřazení výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 134 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 106, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme to přiřadili výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru. Další návrhy na přikázání dalšímu výboru jsem nezaznamenal.

 

Nyní se vypořádáme s návrhy, které padly na prodloužení či zkrácení lhůt. Jako první je zde návrh pana poslance Feriho na prodloužení lhůty o 20 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. Kdo je proti prodloužení lhůty na projednání? Děkuji vám.

hlasování číslo 135 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 58. Návrh na prodloužení lhůty o 20 dní byl zamítnut.

 

Nyní je zde návrh na zkrácení lhůty o třicet dní na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti zkrácení lhůty? Děkuji vám.

hlasování číslo 136 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 66, proti 43. Ani tento návrh nebyl přijat. Lhůta na projednání ve výborech zůstává standardní.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem v tomto čtení. Projednávání tohoto bodu končím a posuneme se k dalšímu bodu. Děkuji zpravodaji i navrhovateli.

 

Jako další bod zde máme

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
/sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede návrh ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, protože paní ministryně Schillerová je omluvena. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh zákona, předložený 10. října minulého roku, představuje transpozici směrnice o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi. Navrhuje se novelizovat některé zákony, které se týkají zejména oblasti kapitálového trhu, to znamená, že jde především o zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, dále o zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o nabídkách převzetí. Cílem všech těchto návrhů je tedy, jak už jsem uváděl, reagovat na uvedenou směrnici -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych požádal pány poslance, aby zachovávali klid v sále, případně svá jednání přesunuli do předsálí. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek - která má za cíl zejména větší zapojení vlastníků, akcionářů, zapojení valných hromad do procesu odměňování vedoucích osob a schvalování některých obchodních transakcí.

V oblasti fungování kapitálového trhu se dále umožňuje získat prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře informace o akcionářích například pro účely svolání valné hromady. Systém má fungovat tak, že bude fungovat vedle současného výpisu z evidence emisí. Dále se mají stanovit pravidla pro komunikaci emitenta s akcionáři prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Každý investor tak bude dostávat informace o svých investicích na jedno místo, konkrétně k jednomu subjektu, který pro něj vede účet cenných papírů. Do českého právního řádu se tedy zavádějí prvky tržních standardů pro korporátní akce. V neposlední řadě potom návrh dopadá na institucionální investory, jako jsou pojišťovny a zajišťovny, a na správu jejich investic do kotovaných společností.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční úpravu, tak i účinnost tohoto zákona musí respektovat to, co je stanoveno ve směrnici. V tomto případě je tedy navržena účinnost této zákonné úpravy dnem 10. června 2019.

Okruh adresátů této právní úpravy je relativně omezený co do počtu a právě posílení práv informovanosti akcionářů by mělo přispět k transparentnějšímu fungování oněch obchodních společností a k lepšímu výkonu jejich akcionářských práv. Proto moc prosím o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já zopakuji, že vláda předložila návrh zákona Sněmovně 9. října 2018. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk číslo 300 a organizační výbor určil mě jako zpravodaje a navrhl rozpočtový výbor jako garanční.

Co se týče samotné novely zákona, dochází k ní z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu. Cílem směrnice je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost má mít podle směrnice právo znát svého akcionáře. Zavádějí se postupy, které mají vést k vyšší transparentnosti institucionálních investorů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP