(18.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo. Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila a současně se přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům.

První pozměňovací návrh je ke sněmovnímu tisku číslo 287, je veden v systému jako sněmovní dokument 1866. Tento návrh navrhuje zvýšit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli ostatní výdaje v položce pozemkové úpravy o částku 200 mil. korun a na druhou stranu snížit právě o tuto částku výdaje kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí.

Pozemkové úpravy řeší komplexně vodní i větrnou erozi v krajině, protipovodňová opatření, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině, cestní síť, zpřístupnění pozemků a prostupnost krajiny, územní systémy ekologické stability, výsadbu zeleně. Na to navazují realizační projekty v pozemkových úpravách, které jsou bezprostředně vázány na čerpání evropských dotací. Pro pozemkové úpravy je ze státního rozpočtu dlouhodobě přidělován stejný objem finančních prostředků, který tímto chceme navýšit. V případě pozemkových úprav se tedy jedná o prvek, který přispívá k ochraně životního prostředí a k jeho zlepšování, tudíž tedy slouží zájmům přírody, a proto navrhujeme přesun těchto finančních prostředků právě z kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Druhý pozměňovací návrh, můj a kolegyně Věry Kovářové, ke sněmovnímu tisku číslo 287 je veden jako sněmovní dokument 1919 a navrhuje zvýšit výdaje kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství ve specifickém ukazateli ostatní výdaje na státní politiku rezortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost za účelem zvýšení alokace v dotačním titulu číslo 129D66 údržba a obnova kulturních a venkovských prvků o 200 mil. Kč. Navrhuje se tuto částku získat snížením výdajů z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, z kapitoly 312 Ministerstvo financí, 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 314 Ministerstvo vnitra, 329 Ministerstvo zemědělství, 336 Ministerstvo spravedlnosti a 396 Státní dluh. Blíže jsou tyto částky popsány v systému.

Český venkov obsahuje řadu památkově hodnotných staveb, které nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami podle zákona o státní památkové péči. Jsou to takzvané neprohlášené památky. Jedná se především o kostelíky, kapličky, či kříže a další drobné historické stavby na venkově, které dokreslují kolorit venkova a k tomuto patří. V minulém programovém období Evropské unie byly vyčleněny finance na opravy těchto staveb prostřednictvím evropské dotace v rámci Programu rozvoje venkova. Pro současné programové období 2014 až 2020 tato podpora z fondů Evropské unie není vyjednána. V současném období Ministerstvo zemědělství zřídilo na podporu obnovy neprohlášených památek vlastní dotační program 129660 údržba a obnova kulturních a venkovských prvků zhruba ve výši 500 mil. Kč ročně. V roce 2018 Ministerstvo zemědělství náhle snížilo množství prostředků pro tento svůj dotační program z dřívějších cca 500 mil. Kč na cca 125 mil. Kč. Toto snížení finančních prostředků vyústilo v prohlášení, že tento dotační program se od příštího roku zruší. Z výše uvedených důvodů tedy navrhujeme zvýšit alokaci dotačního titulu 129D66 údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Ještě jednou se tedy chci přihlásit ke sněmovním dokumentům 1866 a 1919. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, je tady s faktickou poznámkou pan poslanec Baxa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom velmi krátce podpořit návrh, který tady přednesla paní poslankyně Krutáková v té části, která se týká venkovských kulturních památek. Já jsem v této věci nedávno interpeloval pana ministra Tomana a v odpovědi na moji interpelaci zazněla podle mého názoru alarmující skutečnost, že sice zůstane ten dotační program v rámci Ministerstva zemědělství zachován, ale že jeho alokace se bude pohybovat v řádech několika desítek milionů korun.

A možná by tady ještě mělo zaznít před odchodem pana ministra Staňka z jednacího sálu, že za doby, kdy v tom dotačním programu Ministerstva zemědělství bylo zhruba půl miliardy korun a k tomu se přidalo přes 700 mil. korun v památkových programech Ministerstva kultury, tak na obnovu památek s významnou kulturní hodnotou, ať již tedy přímo prohlášených, nebo v případě programu Ministerstva zemědělství neprohlášených, směřovala více než jedna miliarda korun. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo kultury nijak nenavýšilo prostředky na památkovou péči, respektive to navýšení bylo v řádu několika málo desítek milionů korun, a Ministerstvo zemědělství tento dotační program fakticky úplně škrtlo, tak čelíme situaci, kdy na obnovu památkově hodnotných objektů, takto bych to pojmenoval souhrnně, by měly od příštího roku finanční prostředky ze státního rozpočtu být dramaticky menší. A to si myslím, že opravdu není dobrá zpráva. Zejména o památkově hodnotný fond na českém venkově. A pokud myslíme vážně úvahy o zachování kulturní krajiny českého venkova, tak škrtání peněz na to, co je její nedílnou součástí, opravdu není signálem, za který by byla vláda pochválena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní prosím pana poslance Čižinského.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Jenom se vlastně připojuji prostřednictvím pana předsedajícího k svým dvěma předřečníkům, že bych také podpořil více peněz na ta kulturní díla v krajině. Jenom připomínám, že tady pan poslanec Marian Jurečka byl tehdy ministrem zemědělství, který to zavedl a ty velké prostředky tam dal, a byly dobře využity.

Ale teď k pozměňovacím návrhům, ke kterým se chci přihlásit. Je to tisk 1728 a 1729. Jedná se také o péči o přírodu a krajinu. Navrhuji přesun o 20 mil. korun, a sice navýšení prostředků v položce program péče o krajinu a vzít to z Ministerstva životního prostředí z kapitoly újmy za ztížení zemědělského hospodaření.

A ten druhý 1729, tam se jedná také o 20 mil. korun a je to z vládní rozpočtové rezervy také do Programu péče o krajinu. Jedná se vlastně o přesun ve výši 40 mil. korun. To jsou finance, které jsou nutné pro péči o chráněná území, která nejsou chráněná na úrovni národní kategorie. Jsou to vlastně taková ta drobná sekání, například orchideových luk, obnova tůní, obnova alejí, výsadba remízků, kosení a podobně. Jsou to drobné prostředky, ale skutečně v této kapitole teď chybí 50 mil. korun a ty moje dva pozměňovací návrhy mají ambici to řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Válka, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Asi se to teda nesmí. Já se předem omlouvám. Je vás tady málo. Já si to troufnu, když kolega Vácha si to troufl taky. Takže Šimone, Mikuláš dneska nebude, řešíme rozpočet, až v sobotu. Čert musí být v parlamentu.

A teď bych postoupil ke svým pozměňovacím návrhům, nebo návrhům k rozpočtu. Hlásím se ke třem, k číslům 1802, 1803, 1804. 1802 a 1803 jsou variantní. Navrhuji navýšit rozpočet Agentury pro zdravotnický výzkum. Tato agentura se zabývá především aplikovaným zdravotnickým výzkumem. Já si velmi vážím toho, že ministr zdravotnictví navýšil rozpočty lékařských fakult, respektive vláda, a dojde k většímu přijetí studentů a snad budou i vyšší platy pedagogů, kteří je učí. Nicméně je potřeba podpořit i mladé lékaře, kteří žádají o výzkumné projekty. A Agentura pro zdravotnický výzkum nemá samostatný zákon. Ten její rozpočet je limitován a nemá svoji kapitolu, která by podporovala mladé lékaře, kteří by se chtěli věnovat výzkumu a kteří by později mohli být asistenty a pedagogy na lékařských fakultách. Pokud budeme mít větší počet studentů na lékařských fakultách, budeme potřebovat větší počet učitelů, větší počet školitelů. Musíme celý ten systém tomu přizpůsobit, a proto ty moje dva variantní pozměňovací návrhy, kdy rozpočet této agentury navrhuje navýšit o 50, respektive 100 mil. Jsou to dvě možnosti.***
Přihlásit/registrovat se do ISP