(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vypadá to, že hlasovací zařízení již je v pořádku. Já bych vás poprosil, abyste se usadili na svých místech. Já vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím všichni ke svým hlasovacím zařízením. (Hluk v jednacím sále, poslanci postupně usedají do svých lavic.) Znovu opakuji, přihlaste se všichni svými identifikačními kartami.

Prvně nechám hlasovat o námitce pana poslance Kováčika.

Zahajuji hlasování. (Nesouhlasné výkřiky a reakce mimo mikrofon.) Pan Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já jsem neřekl, že vznáším námitku. Já jsem pouze řekl, že na sjetině byl jiný výsledek. Nyní tedy, abych doplnil svoji řeč, vznáším námitku proti výsledku hlasování. Hlasovací zařízení již je opraveno a můžu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Perfektní. Takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Kováčika.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Hluk v jednacím sále.) Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27: přihlášeno 187, pro 164, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony podle sněmovního tisk 130/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28: přihlášeno 183 poslanců, pro 102, proti 81. Návrh byl přijat. (Potlesk.) Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Jako další bod budeme projednávat

48.
Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 284/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 284/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Jak jsem slíbil, nebudu řečnit dlouho. Můj návrh je velice krátký a zavádí jako významný den, Památný den sokolstva, 8. říjen. Krátce odůvodním.

Myslím, že Sokol se přímo podílel na formování české národní identity a spoluvytvářel samostatný československý stát a poté český stát. Proto v době sto let oslav založení státu mi přišlo velice vhodné tento návrh podat, ačkoliv jsem jinak velice skeptický k většímu a většímu počtu významných dnů. Jak řekl Tomáš Garrigue Masaryk, bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo republiky. Sokol také na rozdíl od některých jiných organizací, myslím, sdružuje a sdružoval lidi naprosto napříč politickým spektrem od komunistů po pravici a tak dále, a tak dále, přestože některé jiné politické strany si pak zakládaly třeba vlastní tělovýchovné organizace.

A nyní krátce odůvodnění, proč 8. října. Sokolové byli vždycky nositeli demokratických a humanitních principů, a proto byli vždycky velkým trnem v oku všech totalitních ideologií. Nacistická moc proto jeden z prvních tvrdých útoků zahájila proti České obci sokolské, která byla rozpuštěna, 900 předních činovníků zatčeno, odvezeno do koncentračních táborů, celkem bylo zavražděno nebo přímo popraveno přes tři tisíce sokolů včetně žen a dorostenek. Proto je 8. říjen dnem v naší historii významným a já ho navrhuji jako významný den, Památný den sokolstva.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že vše podstatné už zaznělo z úst navrhovatele. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je neutrální. Jako zpravodaj nemám námitek proti postoupení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, i přes negativní stanovisko garančního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu si vám dovoluji vřele doporučit ještě jednou se zamyslet nad obsahem pozměňovacího návrhu, který je uložen pod šifrou 1522, který hovoří o zařazení dne 30. září mezi významné dny České republiky, a to konkrétně jako Den vyhnání Čechů z pohraničí. Skutečně nelze, a to ani po 80 letech, v době, kdy realizujeme rozličné památníky skoro jako na běžícím páse, a je to tak převážně v pořádku, současně bagatelizovat, či dokonce oficiálně ignorovat vyhnání více než dvou set tisíc Čechů, našich spoluobčanů, z příhraničních oblastí. Nyní, kdy více než jindy cítíme, že aktivity revanšistických spolků se Sudetoněmeckým landsmanšaftem v pomyslném čele, je stále více občanů naší země nespokojeno s přepisováním výsledků druhé světové války a doprovodnou relativizací viny skutečných viníků. Zkusme proto společně, a to především svým souhlasným hlasováním, ocenit v tomto případě obrovskou statečnost našich spoluobčanů, kteří byli nuceni, a to bez morálního a politického ospravedlnění, masově prchat, často jen s osobními potřebami, hluboko do českého vnitrozemí. Drastický proces, který započal právě toho 30. září roku 1938, nemá pro naši zemi rozhodně nižší sociokulturní význam než například společensky zasloužilá činnost organizací Sokol nebo Orel, na které by i mělo být v novele tohoto zákona pamatováno, a co garanční výbor bez problémů posvětil. Zatímco si někteří Němci mohou každoročně připomínat v rámci památného dne takzvaného vyhnání cílícího na události spjaté s transferem obyvatel německé národnosti -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu, abychom se ztišili a abychom mohli nechat pana poslance přednést svůj projev. Já vám mnohokrát děkuji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Já děkuji. Zatímco si někteří Němci mohou každoročně připomínat v rámci památného dne takzvaného vyhnání cílícího na události spjaté s transferem obyvatel německé národnosti, kteří se v předvečer světového válečného konfliktu zřekli dobrovolně československého občanství, obsahově odpovídající den, významný den, Česká republika doposud nemá.***
Přihlásit/registrovat se do ISP