(18.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Návrh by měl současně snížit náklady státu spojené s výběrem daní a pomoci snížit chybovost podaných daňových přiznání. Zaměstnanci finančních úřadů tak budou moci v průběhu dubna provádět úkony, na které jsou zvyklí, včetně kontrol papírových přiznání. Zvýšeným počtem elektronických podání by se měla snížit náročnost práce zaměstnanců finančního úřadu.

Návrh nepřináší žádné zásadní změny. Nově se pouze budou případné sankce za nepodání daňového přiznání počítat až v květnu, kdy bude jasné, že poplatník nepodal přiznání k dani z příjmů ani v elektronicky určené prodloužené lhůtě. Obdobná legislativa platí i v jiných zemích. Například ve Velké Británii je standardní lhůta pro podání daňového přiznání sedm měsíců po skončení zdaňovacího období, pro elektronické daňové přiznání je lhůta celých deset měsíců. V sousedním Rakousku je termín pro elektronické přiznání daně z příjmů 30. 6., to je o dva měsíce déle než v případě papírového podání. Termínově zvýhodňují elektronické daňové přiznání dále státy, jako je Belgie, Francie, Irsko, Kypr nebo Maďarsko. Daňové přiznání lze podat již pouze elektronicky např. v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Nizozemí, Rumunsku, Řecku či Slovinsku.

Předložený pozměňovací návrh také efektivně doplňuje benefity připravovaného portálu MOJE daně.

Já děkuji za pozornost a doufám, že tento pozměňovací návrh najde vaši podporu a podpoříte ho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vznesl procedurální návrh. Činím tak pouze pro jistotu, nechci zdržovat, opravdu ne. Ale dovolte mi, abych jménem dvou poslaneckých klubů, našeho a sociální demokracie, navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala, meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. hodině, a to pouze doprojednat bod číslo 7, tisk 206, který v současné době projednáváme. Děkuji za pochopení tohoto návrhu a podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Já jsem zaznamenal tento procedurální návrh. Sice nás u tohoto bodu nečeká hlasování v druhém čtení, takže bychom se mohli domluvit, že budeme tento bod doprojednávat, ale samozřejmě dám hlasovat, je to zvyk.

 

Takže je jasné, o čem budeme hlasovat. O tom, že doprojednáme tento bod i po 19. hodině. Je zde žádost o odhlášení, té jsem vyhověl, prosím vás všechny, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

A můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno 129 poslanců, pro 107, proti 10. Návrh budeme projednávat i po 19. hodině.

 

Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Luzar, po něm pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já v intencích uběhlého času budu velice stručný a velice rychlý.

Zazněla tady slova, která hovořila o tom, že občany mají zajímat daně, že nás by také měly zajímat daně a daňová zátěž. Já tady chci jasně říct, že občany hlavně zajímá, kolik jim zbude v peněžence. Občany jasně zajímá to, pokud vláda z jedné strany říká, že chce přidávat důchodcům, že chce přidávat nízkopříjmovým skupinám, tak z druhé strany nemůže říkat, že tyto peníze, které jim mediálně přidá, jim z druhé strany vezme. Vezme jim je v rámci DPH, vezme jim je hlavně v rámci růstu cen energií.

Proto KSČM jasně říká, že nepřipustíme, aby energie rostly, aby ty příjmy, které po dlouhých letech občané dostali navíc do peněženek, jim z druhé strany z těchto peněženek vytekly. Proto je na stole návrh, aby se teplo, dálkové teplo dodávané - a Česká republika je tady v tomto v Evropě fenomén, protože dálkové topení historicky je nejefektivnější a nejekologičtější zdroj topení - bylo prosazováno, aby kleslo v rámci sazby DPH ze stávající snížené sazby 15 % na 10 % DPH, což by umožnilo občanům si zachovat to mírné, mírné zvýšení příjmů a nepřijít o to tady tímto opatřením. Toto opatření je navrženo a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. A s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Luzara a požádat právě z těch důvodů, o kterých mluvil, o podporu návrhu na zvýšení slevy na dani, protože právě nejchudší pracující nejvíc asi ocení těch 5 tisíc korun navíc, které díky tomu dostanou. A právě kvůli tomu, že se všem přidává, tak současně všichni padají do reálně vyšších daňových sazeb, takže ta daň spojitě roste. Tak jsem chtěl požádat klub KSČM, aby z tohoto důvodu ten náš návrh podpořili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě jako poslední přihlášený pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych rád představil dokument 1771, pozměňující návrh pana poslance Mariana Jurečky. Jedná se o návrh, aby se přeřadily z 15% sazby DPH do 10% biopotraviny. Aby byly přeřazeny biopotraviny, protože se jedná o postup, který je šetrný k životnímu prostředí, který zaměstnává vyšší počet lidí než výroba klasických potravin, a také je tam ten zdravotní aspekt, který by nebylo dobré ignorovat. V podrobné rozpravě se k tomu také přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jak jsem říkal, pan poslanec Čižinský byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo? Ne. Takže obecnou rozpravu končím. Samozřejmě se zeptám paní ministryně, pana zpravodaje, zda je zájem o závěrečná slova. Není.

Takže otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě jako první vystoupí paní poslankyně Golasowská, po ní pan poslanec Ferjenčík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu kolegy Mariana Jurečky, který je pod sněmovním dokumentem číslo 1773 a týká se změny sazby DPH z 21 % na 10 % pro zemní plyn využívaný pro vytápění a ohřev teplé vody. Tento pozměňovací návrh jsem podrobně okomentovala v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke třem pozměňovacím návrhům.

Konkrétně k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1825, který vypouští výslovnou implementaci pravidla GAAR z toho důvodu, že ji považuji za nadbytečnou. Už v rámci české judikatury pravidlo GAAR uplatňujeme a považuji za nebezpečné dávat ho do daňového řádu tak, aby se vztahovalo úplně na všechny typy plátců daně, nejenom na právnické osoby, což po nás požaduje Evropská unie. Takže se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1825.

Dále se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1826, což je pozměňovací návrh, který vypouští možnost Celní správy používat krycí doklady pro kontrolu EET. Mám za to, že není odůvodněné používat tento poměrně razantní nástroj na kontrolu EET. Pokud skutečně jsou pracovníci kontrolující v ohrožení zdraví nebo života, tak je potřeba to řešit jinými nástroji, a určitě ne pomocí zavedení krycích dokladů.

A za třetí se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1870, což je návrh můj a kolegy Jana Skopečka, který jsem velmi podrobně odůvodnil v obecné rozpravě. Jde o zvýšení slevy na poplatníka z 24 840 korun na 30 000 korun. Máme za to, že je namístě upravit tuto slevu, která se neměnila od roku 2008, přičemž mezitím průměrná mzda vzrostla téměř o jednu třetinu, dokonce možná podle posledních čísel i více. Takže si myslíme, že těch 20 mld. výnosů z daně z příjmu, které stát v posledních letech každoročně vybírá navíc, má místo toho nechat občanům. Nejvýrazněji to ocení ti nejchudší pracující, pro které je to procentuálně největší částka. Takže se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1870.

Děkuji za podporu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP