(17.20 hodin)
(pokračuje Golasowská)

V části třetí článek V se dosavadní novelizační bod 268 a následující přečíslují.

Ještě bych chtěla říct, že tento pozměňovací návrh je v systému načten jako číslo sněmovního dokumentu 1773. V podrobné rozpravě se ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Dále vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan předseda Chvojka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se nebudu teď podrobněji zabývat těmi dalšími pozměňovacími návrhy, které předkládám ve věci zrušení možnosti krycích dokladů pro kontrolu EET nebo pro zrušení toho ustanovení GAAR, které považuji za nadbytečné, a budu se soustředit asi na hlavní pozměňovací návrh, který zde předkládáme za klub Pirátů, a předkládáme to ve spolupráci s poslanci ODS, konkrétně s kolegou Janem Skopečkem, protože jsme nezávisle na sobě dospěli ke stejné částce, o kterou se podle nás má zvýšit sleva na dani z příjmů fyzických osob.

V roce 2008 byla zavedena fakticky současná daňová soustava, tak jak funguje, s výjimkou té solidární daně a některých jiných věcí, ale v zásadě ta struktura se od té doby výrazně nezměnila. A bohužel se od té doby nezměnila ani sleva na poplatníka, která v tuto chvíli činí 24 840 korun na poplatníka a rok. Nicméně v tom roce 2008, kdy byla současná úprava přijata, byla průměrná mzda v ČR necelých 21 tis. korun a výsledná míra zdanění, míra daně z příjmu u člověka, který měl v roce 2008 průměrnou mzdu, činila 10,2 %. Zatímco letos, v roce 2018 už je ta průměrná mzda více než 29 500 korun, tedy téměř 30 tis. korun, a míra zdanění dnes toho samého člověka, který má stále např. průměrnou mzdu, činí 13,1 %. Upozorňuje na to i Nejvyšší kontrolní úřad nebo národní banka, že fakticky naše daňová soustava vede k tomu, že jak rostou mzdy, tak roste procentuální zdanění té práce. Takže dnes, přestože se sazby formálně nemění, tak tím, že mají lidé vyšší mzdy, platí větší procento příjmů, než platili dříve.

My si myslíme, a shodneme se v tom naprosto i s kolegy s ODS, se kterými to předkládáme, že by bylo vhodné najít nějaký valorizační mechanismus. Můžeme se bavit o tom, jestli to má být navázané na inflaci, nebo na životní minimum, nebo na minimální mzdu, nebo na nějaký jiný ukazatel, nebo na průměrnou mzdu, ale měl by být nastaven mechanismus, kterým se to valorizuje automatizovaně. Nicméně pro to v rámci pozměňovacího návrhu poslaneckého určitě není prostor, tak se snažíme alespoň napravit ty největší nespravedlnosti. Proto tedy navrhujeme zvýšit tu slevu na poplatníka na 30 tis. korun. To znamená, každý daňový poplatník by ušetřil na dani v ČR 5 tis. korun.

Obrovská výhoda tohoto provést snížení daní z příjmů lidem tímto způsobem je, že všichni daňoví poplatníci na tom vydělají stejně. To je věc, ve které se obracím na kolegy z ČSSD, které by to mohlo oslovit, že skutečně každý daňový poplatník od toho, kdo bere minimální mzdu, přes všechny příjmové kategorie, tak prostě dostane nebo ušetří 5 tis. korun za rok, což samozřejmě ti chudší pracující pocítí výrazně více. Bude to pro ně výrazně větší pomoc. Takže tady myslím, že jsme velmi vyšli vstříc sociální demokracii, aby to opatření, které navrhujeme, bylo, řekněme, solidární, a kde skutečně chudí na tom vydělají procentuálně více peněz, ale je to spravedlivé. Prostě každý poplatník bude mít slevu více než 5 tis. korun.

Rozpočtové dopady tohoto opatření jsou zhruba 20 mld. korun, ale je potřeba si uvědomit dvě věci. Za prvé, my navrhujeme účinnost toho zákona od 1. 1. 2020. To znamená, je celý rok se na to nachystat. A 20 mld. je zhruba částka, o kterou stouplo mezi léty 2016 a 2017 inkaso daně z příjmu fyzických osob. Takže v případě, kdy nám roste inkaso daně z příjmu fyzických osob o 20 mld., tak si myslíme, že je zcela namístě, aby stát těchto 20 mld. nechal lidem, místo toho, aby o ně zvýšil své náklady na provoz. Navíc tam budou další pozitivní efekty ať už ve výši výběru daně z přidané hodnoty, nebo snížení nákladů na doplatky na bydlení, možná i snížení nákladů na přídavky na děti.

Takže si myslíme, že toto opatření je velmi racionální. Narovnává ten stav, kdy deset let zůstala sleva na poplatníka ve stejné výši, přestože průměrné platy rostly, a fakticky tedy rostlo daňové zatížení českých občanů. Takže my navrhujeme ty daně snížit. U té průměrné mzdy to dělá snížení daní o 1,5 procentního bodu. Žádám vás o podporu a děkuji kolegům z ODS, kteří s námi tento návrh podali společně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan předseda Chvojka, připraví se pan poslanec Polanský. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně kolegové, hezký podvečer. Já bych chtěl tady krátce odůvodnit svůj pozměňovací návrh k tomuto tisku číslo 206, ke kterému se potom, k tomu pozměňovacímu návrhu, přihlásím samozřejmě v podrobné rozpravě.

Jak uváděli poslanci ve svém návrhu při poslední změně zákona o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 21 odst. 8 bylo u zákona o dani z přidané hodnoty doplněno zákonem č. 170/2017 Sb. a podle tohoto ustanovení se plnění služby trvající déle než dvanáct měsíců považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém bylo poskytování služby zahájeno. Toto ustanovení nedůvodně dopadalo na poskytování služeb, k nimž jsou daňoví poplatníci zavázáni na základě rozhodnutí státu nebo soudu nebo jiného orgánu veřejné moci v situaci, kdy jim je odměna za službu přiznávána následně i vyplácena až po ukončení této služby. Jak uváděla skupina poslanců, mezi které jsem patřil i já, šlo zejména o soudem ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních věcech. Dále šlo o daňové poradce, jsou-li ustanoveni k poskytnutí služby, nebo to pak dopadalo na celý systém bezplatné právní pomoci, který začal fungovat od 1. července tohoto roku.

Tato problematika byla vzhledem ke shora uvedeným subjektům vyřešena již v rámci tisku číslo 161. Byl to tisk, který byl schválen v rámci zrychleného řízení v prvním čtení všemi hlasy přítomných poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP