(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Já vás jen mírně vyzvu, abychom se obraceli na kolegy mým prostřednictvím.

Mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka, nicméně ještě nejsme v rozpravě, takže vám nemohu dát slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Pavel Štohl. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Pavel Štohl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, váš kolega pan poslanec Foldyna se tady zmínil, že se snažil návrhem tohoto zákona vyřešit situaci, zjednodušeně, lodníků působících v Holandsku. My jsme se i s panem poslancem bavili o tom, že ano, je potřeba tuto věc vyřešit, ale dle názoru hospodářského výboru Senátu, který byl garančním výborem, toto řešení není právě nejšťastnější.

Co by o znamenalo? Jaký je současný stav a co by znamenalo přijetí tohoto návrhu zákona?

Tato novela nemůže řešit pouze situaci lodníků v Holandsku, ale dotýkala by se víceméně všech lidí, zahraničních občanů, kteří působí v České republice. A nejde to opravdu udělat jenom pro Holandsko. To znamená, v současné době to funguje tak, že pokud pracuje zahraniční občan v České republice, tak je zdaňován ze superhrubé mzdy, která činí hrubá mzda plus 34 %. Po přijetí případné této novely zákona by to znamenalo, že cizí občan působící v České republice by byl zdaňován z hrubé mzdy zvýšené o pojistné, které platí v tom příslušném státě. Mimo jiné by to znamenalo, že když bude v České republice zaměstnán Slovák, Němec, Polák apod., tak každý bude mít jinou daň ze mzdy, protože bude mít i jiné pojistné, které platí v příslušném státě. Znamenalo by to mimo jiné také poměrně velkou administrativní zátěž pro menší a střední firmy, protože jejich mzdové účetní by opravdu musely zjišťovat, jaká je sazba pojistného víceméně ve všech zemích Evropské unie a Švýcarsku. Problémy by samozřejmě nastaly také z hlediska kontroly Finanční správy, která by byla docela složitá a komplikovaná.

To znamená, závěr je, ano, je třeba řešit situaci lodníků v Holandsku, pokud to takto zjednoduším, ale řešili jsme to i s Komorou daňových poradců a ta nám dala také doporučení, že přijetí návrhu tohoto zákona by bylo hodně nešťastné a komplikované pro menší a střední firmy. Proto Senát přijal návrh hospodářského výboru a navrhl tuto novelu zákona zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní by mě zajímalo, jestli se chce k usnesení Senátu vyjádřit pověřený zástupce garančního výboru, jímž je rozpočtový výbor. Pan poslanec Fridrich již není členem rozpočtového výboru, takže vám dám slovo až v rozpravě. A nyní tedy otevírám rozpravu. Jako první se hlásil pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Fridrich. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. (V sále je hluk, zároveň přichází skupina poslanců z předsálí.) Vážené dámy, vážení pánové, ta situace je velmi nešťastná a velmi diskriminační.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím poslance, kteří přicházejí z předsálí, aby při tom zachovávali klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, já jsem se zaradoval, že je tak veselo.

Situace je velmi nešťastná a velmi diskriminující. Sice jenom pro několik stovek osob, ale i kdyby jich bylo několik desítek, tak daňová legislativa a daňový řád by neměl být diskriminující pro nikoho.

Původ této situace je, přiznejme si, v neochotě poslanců zejména hnutí ANO a sociální demokracie zrušit superhrubou mzdu. Já bych připomněl, že v roce 2012 byl schválen zákon, který stanovoval výpočet hrubé mzdy se sazbou 19 % s účinností k 1. 1. 2015. Byť tento zákon byl schválen a stal se platnou součástí právního řádu a čekal jenom na svoji účinnost, tak poslanci ANO a ČSSD zamilovaní do konstrukce superhrubé mzdy nedovolili tuto účinnost dovést do konce a zrušili ten zákon dřív, než se účinným stal. Takže máme superhrubou mzdu dál, byť k 1. 1. 2015 už tak být nemělo. A tak od 1. 1. 2015 je těch několik stovek lodníků v té situaci, ve které jsou na základě smlouvy proti dvojímu zdanění, kterou uzavřela ještě Československá republika s Nizozemským královstvím.

Smlouvy proti dvojímu zdanění jsou uzavírány standardně podle standardu OECD, nicméně stává se, že dochází k různému výkladu. Sice málokdy, ale stává. Mám několik čerstvých případů dokonce z Bavorska. Bavorské finanční úřady si některé situace začaly vykládat jinak a myslím si, že se brzy setkáme s tím, že několik českých občanů se dostává do rizika dvojího zdanění - byť existuje dlouholetá smlouva proti dvojímu zdanění.

Vždycky, protože je to smlouva a na obou stranách, je tedy smluvní vůle, tak vždycky jde především o tu dobrou vůli.

Návrh pana poslance Foldyny, tak jak byl předložen původně, byl ve vší úctě, upřímně řečeno, nepoužitelný. Pracovali na něm v dobré vůli experti Ministerstva financí. Bylo mi ctí se na tom také podílet. Myslím si, že nikdo z nás nemůže říct, že to, co teď před námi leží, je dokonalé dílo daňové legislativy, ale je to dostatečná předloha pro to, aby Finanční správa České republiky a Finanční správa Nizozemského království se dohodly tak, aby ti lidé nebyli diskriminováni. Koneckonců i stanovisko Ministerstva financí, když jsme tady o tom hlasovali, bylo neutrální, nebylo zamítavé. Nebuďme papežštější než papež! Dokonalé to není, ale je to šance pro několik stovek jednoznačně diskriminovaných lidí.

Doporučuji, abychom setrvali ve svém stanovisku a ten návrh schválili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, protože již jsme v rozpravě, a poté pan poslanec Fridrich, pokud pan poslanec Stanjura není s přednostním právem. Ne, dobře. Tak prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl jen zeptat paní ministryně na stanovisko ministerstva ještě v rozpravě, abychom se když tak mohli zeptat na další otázky, protože ten zákon byl přijat ve znění pozměňovacího návrhu tuším kolegy Fridricha a tuším se souhlasem Ministerstva financí. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli souhlasí s těmi výhradami Senátu, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Uvidíme, jestli paní ministryně bude reagovat. Nyní tedy prosím pana poslance Fridricha v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se k této problematice vyjádřit, i když už mnohé tady bylo přede mnou řečeno. Já jsem přesvědčen - nepůjdu do historie toho, jak to vzniklo, nebo už jsme tady i diskutovali, proč se ta změna provádí. Ale jsem přesvědčen o tom, že si Senát nesprávně tu novelu vyložil, resp. položil nepřiměřený důraz na možnost, že se ta novela dotkne i jiných plátců než zamýšlených lodníků v Nizozemském království. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP