Úterý 4. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

8.
Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 170/ - druhé čtení

Původně to bylo tak, že z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, nicméně tady mám ručně psaný dopis od pana ministra Hamáčka, že v zastoupení nepřítomného předsedy vlády pověřuje pan ministr Hamáček ministra kultury Antonína Staňka zastoupením předkladatele sněmovního tisku 170, to souhlasí, ve druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny 4. 12. Nyní tedy, pane ministře, vyzývám vás, pana ministra kultury, abyste se ujal slova. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření pana ministra Hamáčka mi dovolte, abych stručně připomněl návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Účelem tohoto zákona je transponovat směrnici o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Cílem této směrnice je pak zajištění přístupnějších internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií. Navrhovaný zákon má tedy zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací všem jejich uživatelům, zejména však osobám se zdravotním postižením.

Internetové stránky a mobilní aplikace musejí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Návrh zákona proto zaprvé definuje povinné subjekty, na něž se povinnost zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací vztahuje, zadruhé stanovuje samotné zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, zatřetí upravuje institut nepřiměřené zátěže, začtvrté upravuje prohlášení o přístupnosti, zapáté zakotvuje proceduru vyřizování podnětů v případě, že přístupnost není zajištěna, zašesté stanoví působnost Ministerstva vnitra a konečně zasedmé obsahuje související legislativně technickou změnu zákona o informačních systémech veřejné správy.

Zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se přitom realizuje na základě požadavků obsažených v příslušných evropských normách, na které je v návrhu zákona odkazováno. Tímto postupem bude zajištěno, že internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů budou zcela v souladu s evropskými požadavky.

Výše nákladů, které bude nutno vynaložit na zpřístupnění internetových stránek a mobilních aplikací povinných subjektů, se bude pohybovat v rozmezí od 6 000 korun do 15 000 korun. Předpokládá se, že tyto náklady budou hrazeny přímo povinným subjektem.

Při projednávání návrhu zákona garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj byla diskutována otázka veřejné dostupnosti technických norem. Výsledkem této diskuse je doprovodné usnesení tohoto výboru. Jelikož se však jedná o záležitost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, odkazuji dále na případné vyjádření paní ministryně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 170/1, 170/2 a 170/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ondřej Profant a informoval nás o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý podvečer, vážení kolegové, milá veřejnosti. Jenom shrnu, že právo na přístupnost informací a služeb je obecně zakotveno zejména v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, protože ta přístupnost, o které se bavíme, je hlavně proto, aby i lidé s nějakým zdravotním postižením, například barvoslepost nebo podobně, mohli konzumovat stránky a mobilní aplikace jako my ostatní. Z těch reálných problémů, které to řeší, se jedná hlavně o mobilní aplikace, které dosud nebyly upraveny vůbec, ale také věci typu CAPTCHA nebo zastaralé technologie typu Flash či Silverlight.

A teď už k tomu samotnému projednávání.

Návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk 170 již v květnu. V květnu také bylo první čtení. Garanční výbor tedy zákon podpořil svým usnesením 170/2 a doporučil dva pozměňovací návrhy. Zaprvé návrh zveřejnit požadavky, které tento zákon požaduje po těch webových stránkách a mobilních aplikacích, na stránkách Ministerstva vnitra, to znamená, aby opravdu byly dostupné ty informace, které ten zákon vyžaduje. A pak pozměňovací návrh kolegy Václava Klause - účinnost pro školy. Jelikož jsou to dost technicistní pozměňovací návrhy, tak je tu nebudu přímo číst. Máte je ve sněmovním tisku 170/2.

Dále garanční výbor schválil návrh doprovodného usnesení v dokumentu 170/3 a to vám tedy přečtu: Výbor pro veřejnou správu doporučuje Poslanecké sněmovně v rámci projednávání sněmovního tisku 170 přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna České republiky žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva." Tam se jedná o to, je to napsáno tak, aby vláda zajistila, není tam žádné konkrétní ustanovení, které by mohlo narušit nějaké mezinárodní smlouvy, nebo něco podobného. Ale ten požadavek je jasný, aby to, co je odkázáno v našem právním řádu, bylo dostupné našim občanům, protože to teď není splněno. Několikrát se k tomu vyjadřoval i Ústavní soud a Nejvyšší soud.

A ještě z pozice zpravodaje si dovolím doplnit, že budu dávat pozměňovací návrh, co se týče účinnosti, protože v současném návrhu už je účinnost v minulosti, a také Ministerstvo vnitra připravilo sněmovní dokument 1109, kde se mění ta účinnost, což pak předložím v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil opět pan poslanec Ondřej Profant, takže máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak tentokrát nikoli z pozice zpravodaje, ale z pozice poslance. Chtěl bych představit dva pozměňovací návrhy, které načtu v podrobné rozpravě. První, sněmovní dokument 1855, doplňuje povinnost z tohoto zákona nejen pro obecně veřejné subjekty, ale i pro Českou televizi a Český rozhlas, tedy veřejnoprávní média. Ta jsou vyňata. V důvodové zprávě je uvedeno, že z důvodů, že se jimi bude zabývat separátní směrnice. Nicméně já si myslím, že tato problematika je tak jednoduchá, že se jí můžeme zabývat rovnou. Takže i Český rozhlas a Česká televize, které jakožto instituce jsou zřízeny k tomu, aby šířily informace, by samozřejmě měly mít webové stránky přístupné pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením a podobně. Myslím si, že jim nemůže vzniknout nějaká velká zátěž, protože z většiny to splňují již dnes, popřípadě v zákoně je ta část o mimořádné a nepřiměřené zátěži.

A tou nepřiměřenou a mimořádnou zátěží se zabývám ve svém druhém pozměňovacím návrhu, protože ta formulace mi přijde příliš gumová. Není tam jasně uvedeno, kdo to kontroluje. Protože dneska si ty instituce mohou říct, pro nás je to nepřiměřená zátěž, a nic neudělat, což takový zákon je nám asi k ničemu, proto v tom pozměňovacím návrhu upřesňuji a zároveň zavádím, že to kontroluje Ministerstvo vnitra, aby nad tím byl nějaký dohled.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Podívám se, zdali máme někoho dalšího do obecné rozpravy. Vidím, že nemáme, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Zájem není. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Máme přihlášeny dva poslance, takže opět pan poslanec Ondřej Profant. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Potřetí zdravím. Chci se přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům. První je sněmovní dokument 1109, což je upravení účinnosti tak, aby byla správně. Další je sněmovní dokument 1855, což je rozšíření působnosti na Českou televizi a Český rozhlas. A třetí dokument je 1856, což je nepřiměřená zátěž. Vše jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Klaus. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý večer. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu - sněmovní dokument 945, který jsem podal. Podal jsem ho na přání několika školských asociací a garanční výbor ho podpořil, za což tedy děkuji.

Nyní ho odůvodním, jaký je smysl. Účelem tohoto zákona je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek atd. To už tady přesně řekl pan Profant. Směrnice primárně cílí na stát a státní orgány a územně samosprávné celky a směrnice také požaduje, aby v minimálním rozsahu zajistily přístupnost svých webových stránek a mobilních aplikací také vysoké školy, školy a školská zařízení. Ovšem ten předložený vládní návrh zákona jde v případě vysokých škol, škol a školských zařízení výrazně nad rámec té směrnice a požaduje vlastně přístupnost internetových stránek veškerých. Bylo to na základě popudu ministra pověřeného koordinací v oblasti lidských práv, rovných příležitostí, pana Dienstbiera, se to tam takto dostalo. Čili ten návrh směřuje k tomu... vlastně ty vysoké školy, školy a školská zařízení by musely zajistit plnou přístupnost veškerého obsahu do ledna 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčíslilo náklady tohoto opatření asi na půl miliardy korun, které by vyšly k tíži škol, a i věcně by to často ty vesnické školy a malé školy, které třeba nemají vůbec žádného studenta se zdravotním postižením, neúměrně zatěžovalo finančně i organizačně. Je důležité také říci, že školy jsou bez toho povinny zpřístupnit veškerý obsah na základě právě těch studentů, jaké mají.

Čili můj pozměňovací návrh vlastně zrušuje ten jeden odstavec a ty školy z toho vyjímá, z té naprosto přísné povinnosti, která jde nad rámec i té směrnice EU. To je asi v kostce všechno. Takže kdo chcete trošku podpořit školy v tomto smyslu, aby nebyly tolik zatíženy další organizační věcí, tak budu rád, když ten pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy... Ano, pozměňovací návrh, vás tady si vložím. Nyní se tedy podívám, jestli máme nějaké další přihlášky do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. A jelikož nemáme ani žádný návrh na hlasování, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Tak, máme ještě čas, to znamená, zahájíme další tisk. Pan ministr Brabec je přítomen, jako vždy, připraven.

Aktualizováno 22. 1. 2019 v 15:31.
Přihlásit/registrovat se do ISP