(15.50 hodin)
(pokračuje Maxová)

Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době? Již uzavřená registrovaná partnerství zůstanou v platnosti. Do budoucna už ale nebude možnost uzavírat nová. Ta již uzavřená bude možné změnit na manželství uzavřením manželství. Toto je cesta, kterou šly všechny státy, které byly ve stejné situaci jako my, tedy mají manželství jen pro heterosexuální páry a registrované partnerství jen pro homosexuální páry.

Nyní vás seznámím s hlavními vybranými rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Proč chceme narovnat práva pro stejnopohlavní páry a heterosexuální.

Manželé. Manželství je základním kamenem rodinného práva. Registrovaní partneři. Registrované partnerství je administrativním úkonem. Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoli matrice, registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech. Manželé nebo snoubenci mají dva svědky. Registrovaní partneři beze svědků, v zákoně není upraveno. Prohlášení snoubenci činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva. Je to tedy jakýsi slavnostní akt, kdežto registrovaní partneři pouze před matrikářem či matrikářkou. Manželstvím získávají manželé příbuzné, např. švagry, švagrové. Jejich vztah zákon uznává, kdežto u registrovaných partnerů zákon tyto vztahy neuznává.

Což jsou v podstatě, dá se říci, symbolické rozdíly. Nyní pár těch praktických.

Snoubenci mají nárok na dva dny volna na svatbu, registrovaní partneři ne. Snoubenci získávají automaticky společné jmění manželů. U registrovaného partnerství nevzniká automaticky. Jsou to pouze podíloví spoluvlastníci. Snoubenci si mohou určit, že budou používat stejné příjmení, společné příjmení, kdežto u registrovaných partnerů tomu tak nelze, lze dodatečně požádat. Manželé mají nárok na vdovský a vdovecký důchod, registrovaní partneři nikoli. A po úmrtí manžela či manželky přechází nárok na různé dávky, důchod, nemocenské atd., kdežto u registrovaných partnerů nikoli.

Základní věcí této novely je i ve vztahu k dětem. Opět narovnáváme práva pro děti ve stejnopohlavních a heterosexuálních párech. Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela, v registrovaném partnerství nikoli. Manželé mohou osvojit dítě z ústavu, registrovaní partneři nikoli. Manželé mohou být společnými pěstouny, registrovaní partneři nikoli.

Důležité: Podmínkou rozvodu je úprava vztahu k dítěti. U registrovaného partnerství není upravené, čímž zásadně ohrožujeme životní úroveň dětí. Zůstavitelovy děti jsou jeho zákonnými dědici a zároveň nepominutelnými dědici. To se týká manželství. U registrovaných partnerů a dětí žijících ve stejnopohlavních párech děti nemají ze zákona možnost dědit po tom z partnerů, který zemře. A i když je vychovává, není jejich biologickým zákonným rodičem. A v neposlední řadě vztah k dětem - děti v manželských párech mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči. Děti ve stejnopohlavních párech tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který není jejich zákonným rodičem.

Rada Evropy nedoporučuje přijímat zákaz manželství v ústavách členských států a naopak doporučuje umožnit přiosvojení a společné osvojení. Dne 10. října 2018 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy rezoluci poměrem 60 hlasů pro, 14 proti a 5 se zdrželo, která vyzývá členské státy, aby nepřijímaly takové změny ústavy a právních předpisů, které by zabránily uznání stejnopohlavního manželství nebo jiných forem duhových rodin, a namísto toho ponechaly tato rozhodnutí na zákonodárcích nebo Nejvyšším soudu.

Dámy a pánové, myslím si, že tato novela občanského zákoníku je poměrně zásadní pro stejnopohlavní páry. Pro jejich děti. Věřím tomu, že se zde dozvíme spoustu argumentů pro, spoustu argumentů proti. Nicméně si myslím, že je to lidskoprávní otázka, kterou je potřeba prodiskutovat na platformách jednotlivých výborů, ať už je to garanční výbor sociální, nebo dále určený organizačním výborem ústavněprávní.

Jsem velmi ráda, i když z časového hlediska nerada, že diskuse bude velká. Ale možná bude velká i proto, že teď požádám o sloučení rozpravy k bodům 50 a 52, to znamená občanského zákoníku a Listiny základních práv, abychom v podstatě, i když o dvou protichůdných návrzích, ale dá se říci o stejné problematice, diskutovali vlastně v jednom časovém rozmezí. Takže bych poprosila potom hlasovat o sloučení rozpravy.

Já vám zatím děkuji. Věřím tomu, že nejsem u pultu naposledy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já váš návrh reflektuji, takže jestli se můžeme dohodnout, nechám vystoupit ještě pana zpravodaje a poté bychom před otevřením rozpravy u tohoto prvního bodu hlasovali, otevřel bych druhý bod a pak budeme hlasovat o sloučení rozpravy.

Tak prosím, pan poslanec Marek Novák. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený poslanecký návrh zákona má za cíl umožnit osobám stejného pohlaví uzavřít manželství podle občanského zákoníku za stejných podmínek a se všemi právními důsledky z toho plynoucími, jako je tomu např. u osob opačného pohlaví vstupujících do manželství.

Navrhuje se zrušení zákona o registrovaném partnerství. Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat. Stávající registrovaná partnerství by byla ponechána v platnosti, avšak i registrovaní partneři by měli možnost vstoupit do manželství.

Návrh předpokládá, že i manželé stejného pohlaví by měli stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví, například v oblasti majetkové, důchodové a také, pokud jde o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a v přístupu k náhradní rodinné péči.

Legislativně se jedná o změnu několika zákonů, předně občanského zákoníku, dále pak zákona o důchodovém pojištění, zákona o evidenci obyvatel, zákona o matrikách, jménu a příjmení a konečně zákona o specifických zdravotních službách.

Účinnost je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vláda dala návrhu souhlasné stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tady mám návrh paní navrhovatelky Radky Maxové, abychom sloučili rozpravu, takže o tom budeme hlasovat. Takže vás zavolám do jednacího sálu. Požádám vás, odhlásím vás, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Takže upřesním, o čem budeme hlasovat. Než se poslanci dostaví, přečtu jednu omluvu. Omluva pana ministra Antonína Staňka z dnešního jednání od 15.45 do 19 hodin z pracovních důvodů.

Ještě jednou přečtu, abychom měli přehled, u jakých tisků máme požadavek na sloučení obecné rozpravy. Takže je to tisk, který projednáváme teď, je to bod 50, sněmovní tisk 201, občanský zákoník. A návrh je sloučit rozpravu s bodem 52, sněmovní tisk 211, což je návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP