(15.40 hodin)
(pokračuje Feri)

Čili kdybychom to tady schválili, tak by to muselo v těch individuálních případech... Pro představu, když si něco vymyslím, v 70. letech si někdo koupil zahrádku a ten prodávající řekl "já to tedy zanesu na nějaké to státní notářství", neučiní tak, kupující je v dobré víře, normálně drží, ale podle starého občanského zákoníku, tehdy neexistovalo mimořádné vydržení, mu chybí právní důvod, čímž to nemůže nějakým způsobem vydržet. No a on by se nemohl bránit třeba právě ve vztahu tady k té určovací žalobě a nemohl by říci "podívejte se, já už jsem to po 1. 1. 2019 mimořádně vydržel". Takže vlastně tento návrh by byl bič na desítky, stovky, tisíce těchto lidí. Tudíž návrh by patrně dopadl, když tedy sledujeme ten účel, pouze na ty držitele, kteří neprokážou právní důvod, na kterém se jejich držba zakládá, čili nevydrželi jako oprávnění držitelé tak, jak to bylo stanoveno ve starém občanském zákoníku, a těch bude v privatizačním okruhu naprosté minimum, protože většina z nich, drtivá většina z nich bude opírat svůj nárok, nebo tu svoji držbu, o nějaký privatizační titul. Na druhé straně by poškodil, tak jak jsem zmiňoval, velké množství poctivých držitelů, kteří se privatizace často ani neúčastnili.

Z tohoto důvodu ho nemůžeme podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Feri. Nyní se hlásí pan poslanec Benda, zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, vážené dámy, vážení pánové, nechtěl jsem zneužít svého postavení zpravodaje, přicházím zde jako prostý poslanec Benda se sdělením, že jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vetujeme projednávání podle § 90. Já snad k tomu dodám jenom tolik: dobrými úmysly jsou mnohdy dlážděny cesty do pekel. Já dokonce věřím panu předkladateli, že narazil možná na nějaký problém, kde se mu někdo pokusil vyložit, že ten problém je řešitelný tímto způsobem. Ale podle mého názoru takto se nedá dělat legislativa a už vůbec ne legislativa v oblasti občanského práva a občanského zákoníku. To jsou normy, které mají neuvěřitelné množství provazeb, které jsou prostě vzájemně svázány, ty věci tam mají nějakou logiku a nemůžu do nich vstupovat tak, že si 3. října 2018 vymyslím, že do konce roku musím něco změnit. Při vší úctě k panu navrhovateli, prostě tímto způsobem se s občanským právem pracovat nedá.

Proto navrhuji veto. Proto doporučím této Poslanecké sněmovně a současně navrhuji, abychom ten návrh zákona zamítli již v prvním čtení, protože se poté, co bude uplatněno veto, tím pádem nebude možné projednat podle § 90, protože se domnívám, že toto jsou typicky věci, které mají být případně probírány na nějakých širokých grémiích, kde k tomu máme soudce, teoretiky, další, a ne že se vystřelí na půdu Poslanecké sněmovny, a protože se k tomu přilepí hezká značka řešení privatizačních projektů z přelomu století, tak si budeme myslet, že to může projít touto Poslaneckou sněmovnou. Věřím, že natolik je Poslanecká sněmovna soudná, že ne každá hezká značka znamená i skutečné řešení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já reflektuji váš návrh, takže reflektuji, že je tady veto tří poslaneckých klubů, takže bych chtěl upozornit, že podle paragrafu odstavec tři návrh podle odstavce dvě, tedy abychom vyslovili s návrhem souhlas v prvním čtení, nelze projednat. Takže budeme pokračovat v projednávání standardním způsobem. Nyní má slovo... (Předkladatel Černohorský stojí připraven u mikrofonu.) No, máte sice vy, ale přihlásil se mi s faktickou poznámkou pan Dominik Feri, takže by měl mít přednost, jestli tedy vám nedá prostor dobrovolně... (Nedá.) A následně tedy poslanec Černohorský. Takže pan poslanec Feri na faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji vám za něj, pane místopředsedo. Jenom fakticky, co se teď stalo. Tím, že bylo uplatněno veto, tak se tento návrh nestihne projednat, čímž bych doporučil panu navrhovateli, aby to stáhl zpátky, protože za předpokladu, že bychom to projednali a přijali, tak tady přijmeme zákon, který bude retroaktivní pravě. Takže doporučuji to prosím stáhnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, máte slovo. Pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Tak přesně k tomu jsem se právě chystal, akorát jste mě předběhl prostřednictvím pana předsedajícího faktickou poznámkou. Jak jsem na začátku říkal, tak je potřeba přijmout tuto novelu do konce roku. A tím, že bylo uplatněno veto, tak bohužel toto nemůžeme provést.

Jenom bych drobně stihl zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Bendu. Tato záležitost neměla řešit problém, nad kterým se pravděpodobně asi v dubnu tady budeme společně filozoficky zamýšlet, ale měla spíš umožnit to vyřešit.

V tuto chvíli tedy, ač nerad, stahuji svůj návrh novely tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Tím pádem my tento zákon nebudeme projednávat. Tímto bych ukončil to projednávání tohoto bodu.

Přečtu omluvy. Mám tady omluvy. Paní poslankyně Monika Oborná se omlouvá mezi 16.00 a 19.00 z důvodu jednání. Omlouvá se dále pan ministr Dan Ťok od 15 hodin do ukončení jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní pokročíme k dalšímu programu schůze Poslanecké sněmovny a máme tady bod

50.
Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka,
Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 201, prvé čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Radka Maxová. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím. (V sále je velký hluk.) Prosím o klid. Vážené kolegyně, kolegové, nechte tady paní poslankyni vyjádřit. Je tady opravdu hluk, tak abychom slyšeli, co nám navrhovatelka říká. Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že vidím velké množství přihlášených 21, takovéto množství nebývá obvyklé, tak si troufám říci, že je to téma, které zajímá poměrně hodně kolegů a kolegyň a že debata bude květnatá, zajímavá. Některé projevy jsou avizovány i na tři čtvrtě hodiny. Myslím si, že na některé se dostane dnes, na některé bohužel ne a že budeme pokračovat v tomto bodě v co nejbližším možném termínu na další schůzi. (Velký hluk v levé části sálu.)

I když většina z vás ví samozřejmě, o čem je novela občanského zákoníku, troufám si zde říci základní fakta. (Poslanec Birke neustále nahlas hovoří.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o klid. Prosím o klid v levé části spektra. Dobře. Viníci si to uvědomili. (Poslanec Birke ukazuje, že už si zamyká ústa.) Tak prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Navržená úprava nevytváří žádný speciální režim pro gaye a lesby, pouze stávající a fungující systém rozšiřuje i na ně. Vyřeší se tím tři druhy základních problémů. Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny vztahy budou mít zákonem uznanou stejnou důstojnost. Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě. A jsou to i věci praktické, jako je společné jmění, nárok na jisté sociální dávky, výživné, dědění atd.

Hlavními body změny občanského zákoníku je změna § 655, kde slova "manželství je trvalý svazek muže a ženy" se mění na "manželství je trvalý svazek dvou lidí". Nezasahujeme do domněnek, to znamená, že ty se uplatní nadále úplně stejně jako dnes, což jsou § 778 a § 3020. Tedy pokud například žena, která bude vdaná za jinou ženu, počne dítě asistovanou reprodukcí, nebude její manželka automaticky považována za druhou matku dítěte, jako je tomu například v Belgii. Tou se stane až pomocí při osvojení.

Dále se novela občanského zákoníku promítne do úpravy při osvojení a společného osvojení, které je přístupné jen manželům, což jsou § 800 a § 832.

Dále tato novela zasahuje do zákonů o důchodovém pojištění, evidenci obyvatel, rodných čísel, o matrikách a o specifických zdravotních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP