(11.40 hodin)
(pokračuje Krutáková)

Příloha číslo 2 zákona 114/1995 Sb. v současnosti vymezuje vodní tok Berounky od říčního kilometru 37 po přístav Radotín jako využitelnou, dopravně významnou vodní cestu. Důsledkem zařazení tohoto vodního toku mezi dopravně významné využitelné cesty je i povinnost příslušných orgánů, zejména Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest jako investora, prosazovat splavnění tohoto vodního toku tak, aby došlo k naplnění účelu zákona č. 114/1995 Sb. Vzhledem k hydrologickým poměrům na vodním toku lze přitom o splavnění uvažovat jenom za předpokladu realizace rozsáhlých stavebnětechnických děl umožňujících splavnění tohoto úseku vodního toku.

Vůči těmto stavebnětechnickým stavbám se vymezily obce a města ve Středočeském kraji a vyslovily společné nesouhlasné stanovisko se splavněním Berounky předpokládaným současnou právní úpravou. Realizací uvedeného záměru splavnění dojde k nevratným zásahům do cenného přírodního charakteru celé oblasti, k negativnímu ovlivnění životních podmínek místních obyvatel, ohrožení základních ekologických hodnot dotčeného území, a to vše za předpokladu, kdy nebyla spolehlivě prokázána ekonomická výnosnost celého projektu vzhledem k odhadovaným několikamiliardovým investičním nákladům. Projekt splavnění vodního toku Berounky je tak nutné v současné době považovat za překonaný a v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především principem udržitelného rozvoje.

Ohledně dalších důvodů předložení mého pozměňovacího návrhu odkazuji na podrobné písemné odůvodnění v systému.

To je stručně k mému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové za její vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a slovo má paní poslankyně Jana Krutáková a poté zástupce navrhovatelů. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Takže dovolte mi, abych se přihlásila tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 1512. Prosím tímto o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, dokument č. 1285. Částečně legislativně technický, ale jedná se o podrobnější, specifičtější výklad dle připomínek Ministerstva dopravy a dle připomínek vlády. Tyto věci jsou zahrnuty již v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, takže to zde načítám pro případ, kdyby při třetím čtení nebyl schválen pozměňovací návrh hospodářského výboru, tak je možno opravit tyto věci ještě v tomto pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoňovi. Nyní se ptám, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. A protože nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, končím i druhé čtení tohoto tisku 157 a bod 17. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 19, což je zatím poslední bod z bloku druhých čtení.

19.
Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové,
Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Karel Rais za navrhovatele a pan kolega Lubomír Volný jako zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zároveň požádám pana poslance Karla Raise, aby druhé čtení tohoto tisku uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Ten text změny toho zákona je relativně jednoduchý. Jde v podstatě o to, aby se státní svátek, který se jmenuje "17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii" rozšířil na text "17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva".

Je to reakce na názory studentských zájmových skupin, stakeholderů, Rady vysokých škol i řady rektorů z České konference rektorů. Když se podíváte na ty lidi, kteří to navrhují, tak je nás tady velmi mnoho, v podstatě, jak se říká, napříč politickým spektrem, takže je to spíš technická záležitost než politická. Samozřejmě se z toho politická věc dá udělat. Jsou tady lidé z TOPky, od Pirátů, ze sociální demokracie, z ODS, no a samozřejmě z hnutí ANO. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Karlu Raisovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 192/2. Požádám zpravodaje pro druhé čtení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslance Lubomíra Volného, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu svým usnesením z 11. schůze ze dne 10. října 2018 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 192, schválit v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek. Přihlášeného mám pana poslance Dominika Feriho a Miroslava Grebeníčka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, většinou hovořím z patra a text nečtu, tentokrát udělám výjimku, protože bych vás rád seznámil s textem, který není můj, ale se kterým se velmi ztotožňuji.

Klub na obranu demokracie zveřejnil výzvu, kterou někteří z nás dostali, formuloval ji přední politický publicista a signatář Charty 77 Bohumil Doležal. Dovolte, abych vám tento nedlouhý text přečetl pro vaši informaci a k zamyšlení:

17. listopad byl od roku 1990 významným dnem ČSFR pod názvem "Boj studentů za svobodu a demokracii". V roce 2000 se stal státním svátkem a název se změnil na "Den boje za svobodu a demokracii". Úprava je šťastná: 17. listopadem se otevřely dveře k přeměně normalizační komunistické diktatury v parlamentní demokracii a právní stát. Naše země se pak díky tomu stala součástí západního společenství demokratických států, které se zhmotnilo v institucích, jako je NATO a EU. Na boji za svobodu a demokracii se počínaje demonstrací ze 17. listopadu 1989 podíleli nejen studenti. Název zároveň pokrývá i důstojnou oslavu demonstrací z podzimu roku 1939, na nichž se rovněž nepodíleli jen studenti. Taková oslava se ostatně od roku 2000 pravidelně konala. A zároveň nepřipomíná nic z toho, jak byly události z roku 1939 později účelově zneužity českými komunisty a jejich ruskými komunistickými patrony. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP