(11.00 hodin)
(pokračuje Mračková Vildumetzová)

Další je třeba profesionalizace politiky. Politici, kteří kumulují mandáty, mají mnohem jistější pozici, takže se nemusí obávat, že by neuspěli ve sněmovních volbách a že by skončila jejich politická kariéra. Stojí na více nohách. To znamená, že celé jejich politické portfolio je mnohem pestřejší a stávají se většími profesionály. Z mého výzkumu vycházelo, že politici, kteří působí v obecním zastupitelstvu, mají vyšší účast na jednání výborů a vyšší účast na hlasování. To odpovídá tomu, že tam chtějí reprezentovat své voliče.

Ráda bych se ještě vyjádřila k tomu, že bych chtěla ještě na tomto místě zdůraznit, že tento návrh je velmi jednoduchý a snadno aplikovatelný. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že cílem tohoto návrhu je také ocenit pracovité politiky, protože ti se dnes, pokud chtějí něco dělat pro svůj kraj či obec, nemohou platu zříct. Ze zákona ho musí přijmout a musí ho zdanit. Velká část těchto lidí pak takto získaný druhý plat zpravidla rozděluje na dobročinné účely. To však jejich opozice nevidí či záměrně přehlíží a nesmyslnou kritikou přiživuje, dovolím si říci, lidskou závist. Takže konec závisti, konec dvěma či třetím platům. Když chce někdo pracovat od rána do noci, ať to bez výčitek dělá, ale ať nepobírá dvě celé odměny.

Určitě Jakub Michálek jako předkladatel zákona o střetu zájmů jistě vystoupí, že tento návrh neobsahuje odměňování politiků v dozorčích radách. Tam bych chtěla říci, že pokud bude předložen smysluplný návrh, který bude aplikovatelný, tak samozřejmě se nikdo tomu nebrání. Z druhé strany je nutné si uvědomit, že všechny obce a města nejsou stoprocentními vlastníky, a ty odměny v dozorčích radách jsou velmi rozdílné. Pokud bychom přistoupili na ten 0,4násobek, tak kde máme jistotu, že ti zástupci, kteří jsou většinovými vlastníky, že třeba ty odměny ještě nenavýší? Bohužel v některé dozorčí radě dostáváte odměnu v částce tisíc korun, někde daleko vyšší. A ještě bych chtěla říct jeden důležitý argument, a to je, že odměny v dozorčí radě se můžete vzdát, kdežto odměny uvolněného zastupitele ne.

V tuto chvíli bych vám poděkovala za pozornost a samozřejmě budu pečlivě sledovat diskusi a budu popřípadě reagovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni, která vystoupila za navrhovatele. Nyní jsme v takové situaci, že zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Baxa. Je zde návrh na změnu zpravodaje. Pan poslanec Ivan Bartoš je zjevně ochoten stát se zpravodajem, protože už sedí u stolku zpravodajů, ale já musím nejprve nechat tuto změnu odhlasovat, abyste mohl být zpravodajem.

 

Budeme nyní hlasovat o tom, co jsem řekl, to znamená o změně zpravodaje. Původně určeného zpravodaje pro prvé čtení nahradí poslanec Ivan Bartoš. Zachytil jsem žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování, kterým určíme nového zpravodaje Ivana Bartoše. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 195. Přihlášeno 131 poslanců, pro 127, proti nikdo. Novým zpravodajem pro prvé čtení je Ivan Bartoš. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně. Vzhledem k tomu, že jsme byli tvůrci toho původního návrhu zákona, který nám byl vrácen k přepracování, jsem tedy velmi rád a dohodl jsem se i s panem Baxou, že můžu zpravodajovat tento nový návrh.

Odpustím si nějaká rétorická cvičení o tom, co by tam podle mého názoru mělo být či nemělo být, nicméně tento zákon a návrh tohoto zákona je důležitým krokem směrem proti kumulaci platů. Ono to tak trochu souvisí s tou kumulací funkcí, protože v řadě případů si nejsem jist, jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem, proč někteří politici v řadě těch funkcí figurují a mají potřebu. Takže já vítám tento návrh skupiny poslanců, pod kterým jsou opět podepsáni i piráti, tamhle Jakub Michálek, autor toho původního návrhu, kde také byli podepsáni poslanci z různých stran.

Doufám, že tento návrh bude mít podporu, že se nám třeba i podaří tento návrh pomocí nějakých pozměňovacích návrhů rozšířit, protože tam skutečně došlo k lehkému zúžení na ty nejvýše postavené, tudíž na vládní činitele, na poslance a senátory. A vlastně o úroveň níž už toto pravidlo, kde se bavíme třeba o zastupitelích krajských a hejtmanech, popřípadě v dalších rolích starostů, vypadlo stejně jako ten případ dozorčích rad, kde jsme slyšeli, že není úplně praxí, že by se někdo dobrovolně vzdával těchto odměn, dokonce se v éteru pohybovaly i takové informace, že se tyto trafiky obsazovat musely těmi zvolenými zastupiteli, protože by pak, pokud nebyli uvolněni, nechtěli hlasovat, což si myslím, že je praxe, kterou tady nechceme podporovat.

Ještě jednou bych poděkoval předkladatelům za tento návrh zákona. Doporučil bych ho ke schválení do druhého čtení a zároveň navrhuji, aby byl garančním výborem výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kam tento návrh zákona věcně patří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní předkladatelko, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, mrzí mě, že se nehlásí nikdo jiný.

Mně je tenhle návrh zákona úplně jedno. Nikdy jsem nebyl v žádné jiné pozici na komunální úrovni, kterou bych kumuloval s pozicí tady. Ale co mi připadá lehce neuvěřitelné, a on to řekl do jisté míry pan zpravodaj ve své větě - toto je přece návrh zákona, který je založen čistě jenom na závisti. Čistě jenom na závisti. Budeme všechny přesvědčovat, že to je v pořádku kumulovat funkce ve veřejné moci. Já si to také myslím, dokonce si myslím, že pokud ti lidé jsou tam voleni, a to jsou tam voleni, všechny výkonné funkce jsou ve střetu zájmů už z titulu zákona o střetu zájmů. Členy vlády do toho nemíchejte. Člen vlády nemůže být uvolněným zastupitelem. Pokud jsou to pozice, do kterých jsou lidé voleni, a někdo zvolí současně senátora, současně starostu svého města, ti lidé si ho takhle zvolí, současně hejtmana, tak my budeme říkat jenom proto, že tady některé závistivé skupinky říkají "jé, oni mají moc peněz z veřejných prostředků", tak budeme říkat, že za tu další činnost náleží jenom část odměny? Já tomu prostě nerozumím. Nerozumím, co si myslíme o tom, jak ti lidé volí, a proč si myslíme, že my a nějaké zájmové skupiny, které k tomuhle tlačí, tak jsme ti jediní hříšní na světě.

Mám s tím návrhem zákona obrovský problém. Podle mě když někdo vykonává nějakou činnost, a to zejména činnost, do které je volen, tak za to má brát plat, nemá mu ten plat být omezován ani redukován. A to, že přistoupíme na takovýhle jakoby kompromis, řekneme 0,4, tak řekněte, jestli si myslíte, že to je správně, že se jakákoliv osoba může části svého veřejného platu vzdát. Pojďme udělat tuto obecnou zásadu, že se můžu části svého platu, který dostávám ze zákona, vzdát, možná ho tedy musím zdanit, anebo když se ho vzdám, tak ho dodanit nemusím. To udělejte jako obecnou zásadu a ať všichni ti svatí a spravedliví, kteří tady pořád pobíhají a chtějí omezovat peníze někomu jinému, tak ať se sami omezují. Ale jinak se mi to hrozně nelíbí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje reakce faktickými poznámkami. První faktickou poznámku bude mít pan poslanec Luzar, po něm pan poslanec Beitl, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP