(18.00 hodin)
(pokračuje Maxová)

Druhý pozměňovací návrh pod č. 1514, ke kterému se potom přihlásím, je trošku z jiného ranku. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace na lékařské posudkové službě, na České správě sociálního zabezpečení a zároveň na Ministerstvu práce a sociálních věcí v posudkových komisích, mě přivedlo k návrhu tohoto pozměňovacího návrhu, protože v současné době jak na České správě sociálního zabezpečení... (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Poprosím i kolegy z vašeho poslaneckého klubu, aby vás nerušili při vašem projevu. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Radka Maxová: Jak situace na České správě sociálního zabezpečení, lékařské posudkové služby, tak na posudkových komisích Ministerstva práce. To jsou dvě instituce, kde v současné době je nařízeno krizové řízení, protože ani jedna z institucí nezvládá vyřizovat dávky. A my touto novelou, která je předložena, dáváme dvě instituce, které jsou v krizovém řízení, do jedné instituce s dvojitým krizovým řízením. Posudkové komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí měly v září zhruba tak 9 000 nevyřízených žádostí, 6 000 po prodloužené lhůtě na vyřízení. A my tuto instituci, posudkové komise, které nestíhají svou práci, chceme přesunout na Českou správu sociálního zabezpečení, která má také krizové řízení.

Proto mě to přivedlo k tomu, že dávám pozměňovací návrh, kde budu žádat zrušení článků v této novele z hlediska těchto rizik, která vám zde přednesu.

Hrozí další nárůst nedodělků a prodloužení délky posudkového řízení na okresních správách sociálního zabezpečení - zavedeno od 1. 2. 2018 krizové řešení s více jak 50 000 nevyřízenými žádostmi při měsíčním nápadu menším nežli 35 000 žádostí s nápravou nevyřízených po zákonné lhůtě.

Za další hrozí další nárůst nedodělků na posudkových komisích. K 31. 8., jak jsem říkala, bylo nevyřízeno 9 000 žádostí, po lhůtě 6 000 žádostí, při celkovém nápadu za rok 20 000 žádostí.

Další - může hrozit nedodržení principu rovnosti. Zatímco referentky okresních správ jsou ponechány v 8. platové třídě, referentky druhé instance, to znamená námitkové, jsou v 9. platové třídě. Nově zavedené pozice odborný asistent posudkového lékaře v první a v druhé instanci jsou v 10. platové třídě, ale tajemnice posudkových komisí ministerstva jsou v 11. platové třídě. Pokud by došlo ke schválení této novely, od 1. 1. 2019 budou všechny tyto pozice, které jsem jmenovala vykonávat srovnatelně složitou agendu.

Další riziko - nedodržení principu rovnosti u lékařů. Bude nezbytné zajistit uplatnění stejného principu rovnosti alespoň mezi lékaři v oddělení lékařské posudkové služby, což je pracoviště České správy sociálního zabezpečení, a lékaři převedenými z posudkových komisí Ministerstva práce. Ale vzhledem ke skutečnosti, že řada lékařů okresních správ jsou ve 13. platové třídě a jsou nuceni tzv. vypomáhat ve druhém stupni námitkovém, takže by bylo atestovaného lékaře nutno převést do 14. platové třídy.

Další riziko - neschopnost zajistit plynulý chod pojistných a nepojistných agend lékařské posudkové služby v případě převodu posudkových komisí bez současného převodu dosud nedefinovaného objemu mzdových i provozních prostředků. (Velký hluk v sále.)

Další riziko - nedořešená struktura organizace práce, vyšší časová náročnost metodické a kontrolní činnosti bez znalosti tzv. nepojistných agend -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, já vás znovu přeruším a prosím kolegy a kolegyně, tentokrát v levé části tohoto sálu, aby vytvořili podmínky pro dokončení vašeho vystoupení. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající.

Další riziko - v případě odlišné dislokace snížená možnost operativního využívání pracovního potenciálu zaměstnanců a z toho plynoucí potenciální riziko nárůstu dalších nedodělků.

Za sedmé, což je celkově velký problém Ministerstva práce a České správy sociálního zabezpečení - dosud nezajištěná IT aplikační podpora pro lékařskou posudkovou službu, natož od 1. 1. 2019 s následným dalším nárůstem nevyřízených žádostí po zákonné lhůtě.

Dále - dosud ve spisové dokumentaci pouze písemné posudky posudkových komisí ministerstva, omezené využití dostupných dat a prodloužení délky posudkového řízení v případě nutnosti využívání dvou oddělených aplikací pro lékařskou posudkovou službu. Předpokládané snížení efektivity a výkonnosti lékařské posudkové služby vlivem nutnosti řešení nejasností, dosud chybí metodiky, a tak hrozí další riziko nesprávného úředního postupu. Z dostupných zdrojů se projevuje i neochota pracovníků posudkových komisí přejít na Českou správu sociálního zabezpečení, tedy další prohloubení personální krize lékařské posudkové služby a další nárůst nevyřízených žádostí, či dokonce po zákonné lhůtě.

A v neposlední řadě - osoby se zdravotním postižením podávající opravný prostředek do budoucna přijdou o možnost odbornějšího a pečlivějšího komisionálního posouzení posudkovou komisí. Toho nebude možno dosáhnout ani v přezkumném soudním řízení. Posouzení zdravotního stavu posudkových komisí Ministerstva práce je vyhrazeno pouze pro řízení ve věcech důchodového pojištění.

Nedoporučuji proto převod těchto posudkových komisí do struktury České správy sociálního zabezpečení pro vysokou míru nepřipravenosti a především pro ohrožení práv žadatelů o posouzení zdravotního stavu. Předtím, než bychom převedli posudkové komise z Ministerstva práce na Českou správu, je nezbytné stabilizovat novou systematizaci na odděleních lékařské posudkové služby na všech okresních správách sociálního zabezpečení i na odděleních lékařských posudkových pracovišť České správy sociálního zabezpečení, především u lékařů, referentek a odborných asistentů posudkových lékařů jak z hlediska personálního, tak mzdového. A připomínám, že zde na lékařské posudkové službě probíhá krizové řízení od 1. 2. 2018. A stejně tak je nutno stabilizovat situaci na posudkových komisích ministerstva, kde probíhá opět krizové řízení od 1. 6. 2018.

Z těchto důvodů, které jsem přednesla, bych vás požádala potom o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Malá se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Pokračujeme v obecné rozpravě. Nyní je přihlášen pan poslanec Sklenák. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych i já vám představil pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. Tento pozměňovací návrh odkládá zavedení elektronické neschopenky. Jak asi víte, v našem právním řádu je tento institut zaveden a měl by být účinný od 1. ledna 2019, tedy za dva měsíce. Bohužel stav je takový, že technicky tato oblast není připravena. A my jsme i zde v Poslanecké sněmovně vedli na toto téma poměrně rozsáhlou diskusi při projednávání tisku 204. Bohužel spíše jsme hledali viníka té situace, než hledali řešení. A projednávání toho tisku 204, který právě odkládá nebo ruší zavedení elektronické neschopenky tak, aby toho 1. ledna nenastala účinnost, tak je v takovém stavu projednávání, že my jsme ještě nedokončili ani první čtení, byť jsme ten tisk obdrželi již před prázdninami. Proto svým pozměňovacím návrhem navrhuji vyřešit tuto věc právě při projednávání tohoto tisku.

Čili ten návrh, ke kterému se přihlásím, hovoří o tom, že se odloží zavedení elektronické neschopenky o jeden rok, tedy z 1. ledna 2019 na 1. ledna 2020.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě dále vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP