(17.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ještě bych uvedla, že návrh zákona projednaly dva výbory, kterým byl návrh zákona přikázán, a to výbor pro zdravotnictví a výbor pro sociální politiku. Oba výbory návrh zákona podpořily a doporučily s návrhem zákona vyslovit souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále se tiskem zabýval výbor pro zdravotnictví. Usnesení výborů máme doručena jako sněmovní tisky 263/1 a 2.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, který je zároveň zpravodajem výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Vít Kaňkovský, a informoval nás o projednávání tohoto návrhu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s projednáním sněmovního tisku 263 v obou zmíněných výborech. Začnu výborem garančním, kterým byl určen výbor pro sociální politiku. Ten se zabýval tímto tiskem na své 18. schůzi dne 2. října 2018. Jak už zde zmínila paní ministryně, vyslovil s tímto návrhem souhlas.

Přečtu vám usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 263.

Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 263,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. (Poslanec Kaňkovský upozorňuje na další výbor.) To byl jeden výbor, výbor garanční. A nyní nás pan zpravodaj, který je zpravodajem obou výborů, jak jsem oznámil, seznámí se stanoviskem druhého výboru.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Jak už zde zaznělo z úst paní ministryně, výbor pro zdravotnictví projednal tento tisk s kladným stanoviskem. Stalo se tak na 26. schůzi dne 26. září 2018.

Přijal toto usnesení. Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Ivy Merhautové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 263.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji obou výborů. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Maxová, které udělím slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velice ráda, že zde můžeme projednávat vládní novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která se především samozřejmě týká problematiky lékařské posudkové služby. Ačkoliv jsme slyšeli, že jak vláda, tak zpravodaj doporučují tuto novelu schválit a pustit do dalších čtení, vzhledem k tomu, že se této problematice poměrně intenzivně věnuji a sbírám fakta a čísla, vyvstávají na povrch určité pochybnosti o tom, zdali všechny návrhy na změnu, co se týkají lékařské posudkové služby, jsou správně koncipovány. Proto si dnes dovolím v podrobné rozpravě načíst dva pozměňovací návrhy. (V sále je velký hluk!)

Jeden pozměňovací návrh se bude týkat možnosti odvolacího správního řízení. Já hned vysvětlím proč. Vládní návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení převádí posuzování zdravotního stavu v odvolacím správním řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči z posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení. Cílem má být zkrácení doby řízení zapojením posudkových lékařů České správy sociálního zabezpečení, kteří dnes posuzují pouze invaliditu v námitkovém řízení, a zavedení monokratického posuzování, což znamená, že už to teď nebudou v přezkumném řízení posuzovat komise, ale bude to posuzovat pouze jeden posudkový lékař.

Kromě výše očekávaných přínosů však spatřuji určité riziko v přijetí této části novely. Osoby se zdravotním postižením podávající opravný prostředek do budoucna přijdou totiž o možnost odbornějšího a pečlivějšího komisionálního posouzení posudkovou komisí. Toho nebude možné dosáhnout ani v přezkumném soudním řízení. Posouzení zdravotního stavu posudkovou komisí ministerstva je vyhrazeno pouze pro řízení ve věcech důchodového pojištění. Pokud napadne účastník řízení rozhodnutí o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči správní žalobou, nedojde k přezkoumání jeho zdravotního stavu posudkovou komisí jako v řízení o invalidním důchodu. Soud nemá a nebude mít zmocnění k tomu, aby si vyžádal posudek posudkové komise ministerstva, a rozhodnutí o dávce nebo průkazu přezkoumá pouze po právní, neboli formální stránce. V případě zjištění vad řízení, nejčastěji nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, pouze zruší napadené rozhodnutí a vrátí věc k novému projednání, což znamená další prodloužení řízení.

Pokud by měl soud k dispozici odborné posouzení posudkové komise ministerstva, mohl by již odvolací orgán ve zrušujícím rozhodnutí zavázat právním názorem ohledně posouzení zdravotního stavu účastníka řízení a soudní řízení by bylo rychlejší a efektivnější. (V sále je stále velký hluk!)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, já se omlouvám. Jenom požádám kolegy, aby se opět ztišili a mohli jsme všichni poslouchat to, co říkáte. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Osoby se zdravotním postižením by tak získaly v soudním přezkumu podstatně účinnější prostředek obrany v případě nespokojenosti s rozhodnutím.

Výše uvedená omezená možnost soudního přezkumu spolu se skutečností, že v obou instancích bude fakticky posuzovat zdravotní stav žadatele o dávku či průkaz lékař z téhož úřadu, to znamená České správy sociálního zabezpečení, dle názoru předkladatelů odůvodňují zavedení posuzování zdravotního stavu posudkovou komisí alespoň v přezkumném řízení soudním u dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči.

Pro úplnost bych chtěla uvést, že na počátku účinnosti zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením takové posuzování posudkové komise v přezkumném soudním řízení na žádost soudu prováděly. Avšak jakmile soudy zjistily, že k němu chybí zákonné zmocnění, začaly od této praxe ustupovat. Zavedení tohoto posuzování by nemělo přinést zásadní personální zatížení posudkových komisí. Z důvodové zprávy k zákonu vyplývá, že posudky pro přezkumné řízení soudní představují pouze 5 až 10 % stávající činnosti posudkových komisí ministerstva. Obdobné zatížení lze očekávat v případě posudkové činnosti u výše uvedených nepojistných dávek a průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Tento pozměňovací návrh, který bude pod č. 1489, proto dává větší právní jistotu klientům, kteří se budou chtít odvolávat, aby měli lepší zastoupení a možnost lepšího rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP