(12.40 hodin)
(pokračuje Valachová)

Já tvrdím, že v tuto chvíli, jak jsem říkala při prvním čtení, většina zaměstnanců, o kterých se bavíme, vydělává kolem 20 tisíc, a abychom si znovu zreálnili částky, pokud Sněmovna zavede placení nemocenské od prvního dne nemoci, skutečně těmto lidem, té většině, zlepšíme, pokud budou nemocní celý měsíc, jejich příjem při výpadku, protože jsou nemocní, o tisícikorunu, abychom měli reálnou představu, o čem se tady bavíme. Já si myslím, že zaměstnanci si zaslouží být v době nemoci nemocní, být doma, mít tu možnost, Nikdo by neměl být nucen v roce 2018 v České republice k tomu, aby z důvodu obavy o výpadek příjmu chodil do práce. V takové České republice bych chtěla já žít a neznamená to, že nechci řešit problémy zaměstnavatelů a konkurence globálního trhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky pana předsedy Stanjury a pana poslance Maška. Pan předseda Stanjura má slovo se svou faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jenom dvě poznámky k vystoupení paní kolegyně Valachové. Ona vždycky říká: my jsme dva koaliční partneři. Tak tři, vždycky zapomínáte a cudně pomlčíte ty komunisty. Bez nich byste neprosadili v zásadě nic. Takže uvidíme, kdo bude hlasovat pro rozpočet, víme, kdo dal důvěru vládě, ale jak říkal Vojtěch Filip, u klíčového materiálu, státního závěrečného účtu za rok 2017, se poslanci buď zdrželi, nebo byli proti, a tím dokázali svou opozici. Tak se za to nestyďte, jste polokomunistická vláda, protože vás komunisté podporují, a není třeba mást veřejnost, že vládnou dvě strany. To ani početně nevychází v Poslanecké sněmovně. Ve vládě ano, ale v Poslanecké sněmovně to nevychází.

Za druhé, naše milá levice velmi často argumentuje situací u našich evropských partnerů v rámci Evropské unie. Já neříkám, že v tomto bodě. V tomto bodě se vám to nehodí, tak o tom opět cudně mlčíte jako o té účasti komunistů na vytváření většiny v Poslanecké sněmovně. Já se těším na tu debatu s vámi a probereme si zemi po zemi na západ od nás, kde karenční doba je a kde není a zda to jsou moderní a úspěšné země nebo ne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Maška. Pan poslanec Mašek má slovo s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve věci karenční doby samozřejmě ctím koaliční dohodu a programové prohlášení. Mám ale trošku problém jako lékař, který neschopenky vystavuje, s jednou věcí. Tady o tom mluvil pan kolega Svoboda prostřednictvím pana předsedajícího, že my musíme pacientům věřit. To je podstata našeho konání. A teď se dostanu k meritu věci. Nezpochybňuji, že je možné a je asi pro pacienty dobré platit pracovní neschopnost od prvního dne vzniku pracovní neschopnosti, ale je otázka vzniku pracovní neschopnosti. V současnosti lze pracovní neschopnost, a často se praktikuje, předsunout až tři dny před návštěvu praktického lékaře, který neschopenku vystavuje. Toto je problém a tady si myslím, že by bylo lépe a spravedlivé to, aby pracovní neschopnost vznikla dnem návštěvy praktického lékaře, resp. dnem návštěvy pohotovosti nebo ambulantního specialisty, který by se vyjádřil ke vzniku pracovní neschopnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych tady jenom chtěl reagovat na těch tisíc korun. Pokud tady zaznělo, že republikový průměr je 20 tisíc, tak tři dny je 1 800 korun. Těch 60 % je 1 800, protože 20 tisíc děleno 20 odpracovanými dny je tisíc korun na den, krát 3, krát 60 % je 1 800 korun, které ten zaměstnanec dostane.

Věřte tomu, že žádnému zaměstnavateli nejde o ty peníze. Jde mu o ten faktický stav, že se mu totálně rozboří kolektiv, který je na pracovišti, protože ti, kteří to zneužívají, dělají v každé firmě neuvěřitelné napětí. A to stále více stoupá s tím, jak lidi odměňujeme za to, že nepracují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože je 12.44 hodin a ve 12.45 hodin se z rozhodnutí Sněmovny budeme zabývat volebními body, tak přerušuji projednávání tohoto bodu a přikročíme k pevně zařazeným bodům číslo 135, 136 a 137.

 

Nejprve se budeme zabývat bodem

135.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

K tomuto bodu máte rozdané usnesení volební komise číslo 88 ze dne 18. září. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Už je to tak nějak tradiční, že volební body vždy přeruší vypjatou a vzrušenou debatu k zákonům, ale věřím, že to volební komisi odpustíte. Je to tradiční čas takhle ve středu před obědovou pauzou, abychom vás provedli povinnostmi, které Sněmovna také má, tedy nominovat kandidáty do jednotlivých institucí a státních orgánů.

V tuto chvíli mé vystoupení bude velmi krátké, protože ta usnesení, ty nominace jsou velmi stručné, obsahují jedno nebo maximálně dvě jména.

Jak uvedl pan předsedající, první bod, číslo 135, je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. V této agentuře jsou v tuto chvíli neobsazena dvě místa. Jedno je po panu Ladislavu Jaklovi, který skončil 19. února 2017. Je to už poměrně dlouho neobsazené místo. Druhé místo je po panu profesorovi Rostislavu Drochytkovi, který tam končil 30. května letošního roku.

Nominace do této instituce, do Kontrolní rady Grantové agentury, má ve Sněmovně na starost výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod vedením pana poslance Václava Klause. Ten vyhlásil veřejnou výzvu pro instituce zabývající se výzkumem a vývojem, ale obdržel pouze jeden návrh. Tento návrh byl postoupen nám, volební komisi, která ho akceptovala v usnesení číslo 88 ze dne 18. září. Konstatuji tedy, že do Grantové agentury České republiky dnes budeme posuzovat nebo vybírat pouze jednoho kandidáta. Je to pan JUDr. Ing. Zdeněk Dufek.

Ještě jednou opakuji pro případné dotazy, uvolněná místa jsou dvě, ale náš výbor obdržel zatím jenom jednu nominaci, a bude to spíše tedy otázka na pana předsedu, jestli - předpokládám, že tak učiní - a kdy bude vypisovat další výzvu.

Tolik stručný úvod. Funkční období je čtyřleté. Pokud kandidát bude dnes zvolen, tak mu období začíná dneškem, tedy dnem volby. V tomto případě volební komise tradičně navrhuje volbu tajnou, o jejímž provedení vás poprosím o hlasování. Nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V tom případě prosím o hlasování o návrhu na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, budeme se zabývat návrhem na tajné hlasování, jak zazněl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 235, přihlášeno 158 poslanců, pro 104, proti 15. Návrh byl přijat, budeme hlasovat tajně.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji projednávání tohoto bodu. Zahajuji bod číslo

136.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tady je úvodní informace úplně stejná. Také v Technologické agentuře jsou neobsazená dvě místa. I v tomto případě nominace pro Sněmovnu připravuje a projednává náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s pomocí výzvy ve vyhlášeném termínu, který byl do 31. srpna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP