(10.40 hodin)
(pokračuje Juchelka)

Také bych chtěl apelovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zdravotnictví, protože je to skutečně záležitost sociálně-zdravotního pomezí. Spousta lidí ve čtvrtém stupni postižení nepotřebuje jen sociální služby, ale samozřejmě i ty zdravotní. A je tam potřeba už konečně definovat, co to je sociálně-zdravotní lůžko, příspěvek na něj, s tím souvisí samozřejmě zdravotní pojišťovny.

Jako další bod lékařská posudková služba. Já pořád nerozumím tomu, proč se ani metodicky nebo systémově neřeší, když například lidé s amputací končetiny musí chodit co pět let na přezkum k posudkovým lékařům, zdali jim ta končetina narostla nebo ne. Myslím si, že když uvolníme systémově ruce posudkovým lékařům, jejich služba se zrychlí.

S tím souvisí také podpora, jak říkala kolegyně Olga Richterová prostřednictvím pana předsedajícího, že je vlastně velmi tenká hranice mezi třetím a čtvrtým stupněm postižení. Každý, kdo měl doma takovéhoto blízkého, o tom ví.

Já samozřejmě také podporuji a budu velmi rád, pokud přijdou pozměňovací návrhy v tom, aby se navýšil i příspěvek ve třetím stupni. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Do obecné rozpravy přihlášky nemám, nicméně tady mám ještě faktickou poznámku, takže paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, vaše dvě minutky.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem moc ráda, že proti původnímu stanovisku vlády, jarní vlády, jak byla nazvána, které bylo zamítavé, v této chvíli to vypadá, že tento zákon bude mít podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Myslím, že už poděkováno bylo senátorům, že toto téma zvedli. Já věřím tomu, že poslanci ho skutečně podpoří.

Chtěla bych upozornit ještě na jednu věc. Ano, byla to vláda sociální demokracie, která udělala první kroky k tomu, abychom posílili domácí péči, abychom to spektrum možností, jak se postarat o ty nejslabší, o ty nejpotřebnější, lidi se zdravotním postižením v různých stupních, abychom se o ně mohli postarat doma. Ale ono to má to "ale". Tady je potřeba myslet také na ty pečující. A já si myslím, že to by mělo být součástí komplexního návrhu, který slíbila paní ministryně. Protože to není jednoduché, nejde jenom o peníze, jde i o čas, o energii. Kdo jsme si to zažili doma, tak všichni víme.

Ještě možná jednu větičku. Velmi ráda jsem slyšela od pana předsedy Stanjury, že je také potřeba přemýšlet ve vztahu k pečujícím o tom, jak srovnat platy a mzdy. Odboráři o to usilují celou dobu. Děkuji, že ODS se k tomu hlásí. Doufám, že se nám to konečně podaří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já se rozhlédnu po sále, zdali má ještě někdo zájem vystoupit. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem od zástupce navrhovatele nebo od zpravodaje o závěrečná slova. Takže paní senátorka Emilie Třísková. Prosím, máte závěrečné slovo.

 

Senátorka Emilie Třísková: Vážený pane předsedající, vážené a milé poslankyně a poslanci, já bych z tohoto místa chtěla nejdříve skutečně velmi poděkovat za diskusi a za slova, která tu padala. Jsem přesvědčená, že nová vážená paní ministryně vzala plno věcí za správný konec a že budeme postupně postupovat k tomu, aby se skutečně lidem v domácím prostředí, ale i v ústavní péči a pečovatelům, kteří zajišťují péči o naše občany, žilo lehčeji.

Chtěla bych ještě zareagovat na to, že cílem senátního návrhu bylo řešit hlavně osoby s nejvyšší mírou podpory. Samozřejmě si uvědomujeme i problémy v jiných stupních, ale schválil se zákon o specializované domácí hospicové péči, samozřejmě, a tato slova tu padla, že byť máme dvě ministerstva, tak je velmi důležitá provázanost sociálních a zdravotních služeb. Takže věřím, že se v tomto směru bude dařit vytvářet takové zákony, aby mohla být péče zajištěna.

Chtěla bych se ještě vrátit k tomu, co se týká vůbec dostupnosti sociálních služeb. Padlo tady to, že ne všude dostupnost je, ale já bych chtěla říci, kdo jiný než právě starostové měst a obcí, krajské úřady jsou ti, kteří musí umět zasíťovat, musí znát potřeby v terénu, existují komunitní plány, komunitní plánování. Znám místa v našem státě, regiony, okresy, kde funguje už dnes provázanost sociálních a zdravotních služeb v rámci celých okresů, takže já tuto péči zase na druhou stranu nevidím tragicky, ale je potřeba pořád postupovat směrem dopředu.

Chtěla bych ještě říci, že já sama profesně mám zkušenosti z terénních sociálních služeb, zdravotních služeb, a potřeby našich lidí, včetně pečujících rodin -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se vám, paní senátorko. Prosím o klid, aby se paní senátorka mohla v klidu vyjádřit. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Emilie Třísková: Děkuji. Co bych řekla závěrem? Že schvalujeme to, že dáváme našemu občanovi šanci, aby si mohl v době, kdy o něj nemůže pečovat rodina a je ležícím člověkem, potřebuje podporu, aby si mohl zjednat sociální službu, která mu zajistí nezbytné životní potřeby.

Děkuji vám ještě jednou všem a věřím v podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, vážená paní senátorko. Paní navrhovatelka nemá zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k hlasování. Já svolám poslance do sálu, zagonguji.

Nemáme tady ani návrh na vrácení ani na zamítnutí, proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přečtu, o čem budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Táži se vás: navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Neregistruji takový návrh. Přistoupíme k hlasování.

 

Přečtu ještě jednou, o čem budeme hlasovat. Návrh zní: kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 172, přihlášeno 163 poslanců, pro 157, zdrželo se 6, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo z pléna návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Ano, pan poslanec Válek. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se domnívám, že by bylo vhodné, aby tento návrh projednal zdravotní výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže zdravotní výbor. Táži se, jestli je nějaký další návrh. Další návrh neregistruji.

 

Budeme hlasovat a já přečtu, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 173, přihlášeno 163 poslanců, pro 99, proti 1, zdrželo se 63. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Je tu žádost pana poslance Sklenáka o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP