(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A do obecné rozpravy je ještě přihlášen pan poslanec Benda, zpravodaj garančního výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, pokusím se být také relativně stručný. Nakonec téměř všemi výbory ty návrhy prošly, přestože se jedná o novelu asi 38 návrhů zákonů, celkem bez problémů. Jediné, kde se to začalo opravdu komplikovat, je zdravotní výbor. A myslím, že je to bohužel typickou ukázkou toho, jak Ministerstvo zdravotnictví pracuje velmi složitě a pak to nosí všechno přes jednotlivé poslanecké návrhy a věci se nám mimořádně komplikují. Ještě díky tomu, že pan poslanec Běhounek tady předložil dva návrhy, z nichž každý řeší něco trochu jiného, jeden řešil nějakou část komunikace mezi vysokými školami a registry zdravotníků, která, teď nevím úplně jistě, jestli celá vypadne nebo nevypadne, to nejsem schopen v tuto chvíli úplně posoudit po tom, co zaznělo od pana poslance Farhana. Pak řešil některé technické změny. A pak je tady další návrh, který má řešit řekněme přeshraniční komunikaci o pacientech vycházející z nějakých evropských dohod.

Je to mimořádně komplikované. Jenom bych chtěl poprosit, abychom si byli vědomi toho, že se budu směřovat, aby tyto návrhy pana poslance Běhounka byly v závěrečném hlasování ve třetím čtení rozděleny způsobem, jakým byly rozděleny i původně jako pozměňovací návrhy vkládané do systému, aby v tomto směru bylo usnesení zdravotního výboru roztrženo v té jedné části.

Já ještě v podrobné rozpravě přednesu a přihlásím se ke svému návrhu, který směřuje k tomu, aby v té přeshraniční spolupráci se jednalo opravdu jenom o přeshraniční spolupráci a nebylo tímto návrhem předurčeno, jakým způsobem bude vypadat komunikace, a zejména e-komunikace vnitrostátní. K tomuto návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Dále se přihlásím k druhému návrhu, který upravuje případné požitky členů úřadu, respektive inspektorů úřadu v případě, že by se podařilo, kdyby v tom tisku 138 byla změněna struktura úřadu a nebyl to monokratický úřad, ale tak jak je doposud s inspektory, pak samozřejmě aby v zákonu o platech zůstaly nějaké jejich platy. V případě, že by tisk 138 neprošel, tak tento návrh ve třetím čtení stáhnu.

Takže se přihlásím k těmto dvěma svým pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Než přistoupíme k podrobné rozpravě, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá z dnešního jednání mezi 17.30 až 19.00 z důvodu jednání.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Farhan. Po něm pan poslanec Profant. Prosím všechny poslankyně a poslance, aby pokud nepředložili písemný návrh, tak aby v podrobné rozpravě svůj pozměňovací návrh odůvodnili. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se zde přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 139/5. Do systému byl vložen jako sněmovní dokument 1061. Stručně jsem ho již okomentoval v obecné rozpravě a podrobné odůvodnění je vloženo v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Profant, po něm pan poslanec Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Příjemný podvečer, kolegové, znovu. Já bych se chtěl přihlásit ke svému návrhu, který je nahrán v systému pod číslem 967. Jedná se o návrh ohledně rozpoznávání obličejů a předávání této informace policii, což je věc, kterou implementace GDPR rozšiřuje, a já chci, aby ji rozšiřovala technicky kompetentně.

A dále bych se chtěl přihlásit k trojici pozměňovacích návrhů též nahraných v systému, 709, 971 a 1075. To se týká zákona o svobodném přístupu k informacím, jak jsem již představoval. Snažím se, aby do nich bylo zasaženo co nejméně. Rád bych také poprosil o to, aby se tyto tři návrhy hlasovaly podmíněně. Nejdříve návrh číslo 709, pokud neprojde, tak návrh 971, a pokud ani ten neprojde, tak návrh 1075.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Rais, po něm pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 1302, který je uložen v informačním systému. Týká se matriky studentů, o které jsem hovořil předtím.

A k druhému pozměňovacímu návrhu, kterým je tisk (sněmovní dokument) 1038. Ten umožňuje zase vysokým školám vedení osobních údajů většiny agend, které škola potřebuje, v elektronických databázích. Čili toto je sněmovní tisk (sněmovní dokument) 1038. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vyzula, po něm paní poslankyně Valachová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 1298, který jsem zde odůvodnil v obecné rozpravě, v písemné podobě jsem předal panu zpravodaji. Týká se poskytování informací od pacienta k poskytovateli zdravotní péče a ověření informací od poskytovatele zdravotní péče k Národnímu zdravotnímu informačnímu systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová bude mít nyní slovo, po ní pan předseda klubu Pirátů, pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu číslo 1085. Jedná se o změnu zákona o Ústavním soudu. A jedná se o to, zrušit tu část zákona, která ukládá Ústavnímu soudu povinnost žádat o vyjádření Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek 58 odst. 5 GDPR směřuje k tomu, aby dozorový úřad měl pravomoc upozornit na porušení nařízení justiční orgány, zahájit soudní řízení, případně se do něj nějak zapojit s cílem vymoci dodržení nařízení. Řízení o zrušení zákona a jiných právních předpisů před Ústavním soudem má však zcela jinou povahu. Neřeší každodenní v uvozovkách porušování právních předpisů, ale soulad právních předpisů s ústavním pořádkem. Kritérium, kterým je Ústavní soud v tomto řízení vázán, je ústavní pořádek, nikoliv to, zda je dodržováno evropské nařízení. Navržené ustanovení tak zcela nesystémově narušuje dosavadní koncepci řízení o kontrole norem. A nad rámec dalšího lze říci, že z komparativního hlediska žádná z členských zemí EU tímto způsobem při provedení GDPR nepostupovala.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je pozměňovací návrh 1087, změna zákona o státním zastupitelství. Tam se jedná o to, aby i na státní zastupitelství, které má při řadě svých úkonů obdobné postavení jako soudy, kterým zákon svěřuje obdobnou výjimku, tak aby také státní zastupitelství mohlo požívat výjimky, která se tady týká toho, že řízení trestní, přípravné a neveřejné by bylo touto výjimkou postiženo. Pokud je obdobná právní úprava stanovena před soudy, tak tedy mám za to, že také státní zastupitelství by ji mohlo využít.

A nakonec se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 1088, je to novela trestního zákoníku. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit to, aby dosavadní znění trestního zákoníku, které umožňuje pouze trestní postih za neoprávněné nakládání s osobními údaji jen v případech, kdy jde o neoprávněné zpracování osobních údajů, které byly o jiném shromážděny v souvislosti s výkonem veřejné moci anebo na něž se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a současně jejich zpracováním vznikla subjektu osobních údajů vážná újma, tak v tomto případě aby to bylo rozšířeno tak, aby i jiné neoprávněné zpracování osobních údajů, byť se tak děje nezákonně ve velkém rozsahu a je tím způsoben vážná újma na právech a oprávněných zájmech dotčených osob, není v současnosti postižitelné dle trestního práva, tak aby toto bylo rozšířeno.

Tolik pozměňovací návrhy. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP