(17.50 hodin)
(pokračuje Koten)

Obsahem AML SMS je zejména informace o zeměpisné poloze, datu a času zjištění polohy, identifikační údaje, SIM karty koncového zařízení, jakož i jeho identifikátory a identifikátory mobilní sítě. Údaj o poloze je podle našeho názoru osobním údajem, a proto je třeba, aby souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně nařízení o ochraně osobních údajů, byly zákonem ošetřeny i otázky možnosti předávat tyto osobní údaje prostřednictvím AML SMS a následně je zpracovávat.

Záchrana životů, zdraví i majetku je jednoznačně prioritní oblastí, a proto je v souladu s principy GDPR, pokud zákon, zde zákon o elektronických komunikacích, v takovém případě umožní vytváření i další zpracování těchto osobních údajů bez výslovného či odvolatelného souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají.

Zavedení AML SMS bude mít zásadní pozitivní dopad na záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech. Dojde ke zvýšení počtu zachráněných osob a ke snížení následků mimořádných událostí, protože při získání přesné lokalizace volajícího, a tím je také v mnoha případech známá přesná lokalizace mimořádné události, dojde ke zkrácení jednak samotného tísňového hovoru - není třeba složitě získávat informace od volajícího, který je například mimo místo, kde se nachází, nedokáže je identifikovat, nezná jméno ulice nebo příslušný kilometr na dálnici. Dále času jízdy vozidel složek integrovaného záchranného systému - jedou na zcela konkrétní místo a nemusí nic hledat. Systém AML SMS přivede výrazně větší efekt než doposud propagované aplikace do mobilních telefonů, například záchranka, horská služba a podobně. Proto již nebude nutné nahrávat a spouštět aplikaci v telefonu. Systém AML SMS funguje automaticky při vytočení tísňového čísla na smart telefonech se satelitní lokalizací.

Úplné vyznačení změn. Paragraf 33. Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a k národním číslům tísňového volání. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům včetně uživatelů veřejných telefonních automatů volání, které je bezplatné a které nevyžaduje použití jakéhokoliv platebního prostředku na čísla tísňového volání. Ceny tísňového volání jsou jednotné. Evropské číslo tísňového volání 112 a národní čísla tísňových volání jsou stanovena v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení události v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť je povinen u všech volání na čísla tísňového volání bezodkladně zpřístupnit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem těchto volání, lokalizační, § 91, a jiné údaje, které umožňují identifikaci volajícího. - Tady je ta změna: Pokud v souvislosti s voláním na čísla tísňového volání koncové zařízení, z něhož je volání uskutečněno, umožňuje automaticky vytvořit a odeslat pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání textovou zprávu obsahující informace o tom, kde se volající nachází, není k vytvoření a odeslání takové textové zprávy třeba souhlasu osoby, jíž se údaje týkají.

Dále se pak mění číselné označení dosavadních části 37. článku na část 38., článek 38.

V podrobné rozpravě se tedy přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je sněmovním dokumentem 1308, a pozměňovací návrh k tisku 139. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Výborný, posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vládo, dámy a pánové, rád bych zde představil pozměňovací návrh, který se váže samozřejmě k tomuto tisku 139, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Ten pozměňovací návrh se váže k článku 58 odst. 5 nařízení GDPR. Dovolím si jen velmi stručně ocitovat: Každý členský stát v právních předpisech stanoví, že jeho dozorový úřad má pravomoc upozornit na porušení tohoto nařízení justiční orgány, a pokud je to vhodné, zahájit soudní řízení či se - a teď to je důležité - do něj zapojit jinak s cílem vymoci dodržování tohoto nařízení.

Vláda zajistila transpozici tohoto článku 58 odst. 5 do občanského soudního řízení a také do řízení o zrušení právního předpisu před Ústavním soudem, ale bohužel už nikoliv do soudního přezkumu v rámci správních aktů, kde by to asi mělo skutečně být. Sice se odkazuje na § 64 soudního řádu správního, nicméně to použití v tomto případě se jeví jako velmi sporné. Aby bylo zřejmé, o co se jedná, uvedu dva modelové příklady.

Třetí osoba žádá obec o sdělení výše platů obecních úředníků. Obec to odmítne a třetí osoba ji žaluje u správního soudu. Vzhledem k tomu, že ten spor je typicky sporem právě o zpracování osobních údajů, tak by si správní soud měl vyžádat expertní stanovisko právě dozorového úřadu, v našem případě Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten expertizu vypracuje a následně může soud i na základě této expertizy rozhodnout. To samé se týká například správních řízení o výmazu osobních údajů z národní databáze DNA, kdy policie žádost správním aktem zamítne, ten dotyčný se obrátí na soud a v této věci by také logicky Úřad pro ochranu osobních údajů mohl a měl vydat expertní stanovisko.

V pozměňovacím návrhu, který potom načtu v podrobné rozpravě, se mění soudní řád správní, kde se vkládá povinnost předsedovi senátu zaslat návrh v případě, že předmětem řízení je bezprostředně věc, která souvisí předmětově s ochranou osobních údajů, tak zašle návrh Úřadu pro ochranu osobních údajů, požádá jej o vyjádření, zda v řízení bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu na vyjádření. To je tedy meritum pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Farhan. Po něm vystoupí pan zpravodaj v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych tímto krátce okomentovat svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému pod číslem 1061 k sněmovnímu tisku 139/5, a potom se přihlásím k němu v podrobné rozpravě. Je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro zdravotnictví, kterým se navrhovaná úprava novely zákona o zdravotních službách upřesňuje.

Vedle legislativně technických úprav navrhované novely zákona o zdravotních službách se upřesňují některá vymezení zamýšlené právní úpravy. Doplňuje se úprava § 53 odst. 1 zákona, který stanoví povinnost poskytovatelům zdravotních služeb vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci tak, aby bylo zřejmé, že tato povinnost nenáleží mezi povinnosti poskytovatele lékárenské péče. Tuto úpravu jsem navrhl proto, že v aplikační praxi byly pochybnosti o tom, jak lékárny, které jsou ve smyslu zákona o zdravotních službách rovněž poskytovateli zdravotních služeb, mají v plnění povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci.

Mezi subjekty, které jsou podle zákona o zdravotních službách povinny předávat do Národního zdravotnického informačního systému, případně Národního registru zdravotnických pracovníků údaje, se doplňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení, a to zejména proto, aby bylo možné v případě potřeby doplnit chybějící údaje do zmíněného registru. Vypouští se však Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které do dotčeného ustanovení zákona doplňuje pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, neboť se ukázalo, že sbírané údaje nejsou v takové struktuře, která by byla užitečná pro Národní zdravotnický informační systém.

Za třetí. Mezi subjekty, které jsou oprávněny ve stanoveném rozsahu nahlížet do Národního registru zdravotnických pracovníků, se doplňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti nemocenského pojištění. Cílem doplnění je umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí ověřit, zda potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává k tomu způsobilý ošetřující lékař.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP