(17.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Měl jsem pocit, že dosavadní model ředitele Úřadu na ochranu osobních údajů a inspektorů, kteří vytvářeli takové trochu pnutí, které možná v posledních letech vzrostlo až do toho, že už se začali hádat tak příliš, že jeden nebo druhý chtěl vyřešit ten problém ve prospěch své části úřadu, že byl životaschopnější a dával i do budoucna naději na to, že se tam povede nějaký vnitřní dialog a nebude to řízeno příliš jednotně. Proto se v podrobné rozpravě přihlásím ještě k tomuto návrhu a samozřejmě se s ním vypořádáme ve třetím čtení. Ale pokládal bych za nepoctivé, kdybych tak neučinil, a až za pět, za deset, možná za patnáct let propukne problém, abych nemohl říct: já jsem vám to říkal, milé kolegyně, milí kolegové!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bendovi. Do obecné rozpravy už není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo z místa? Ne. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova u pana zpravodaje nebo navrhovatele? Není zájem, takže otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací nebo jiné návrhy, které v podrobné rozpravě přednesete, musejí být odůvodněny.

Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek, kterému tímto uděluji slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den ještě jednou, vážené dámy, vážení pánové. Chtěl bych se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, sněmovnímu dokumentu pod číslem 579, který je nahrán k danému tisku. Je to pozměňovací návrh, který, jak jsem již tady odůvodňoval v obecné rozpravě, mění věkovou hranici internetové zletilosti z 15 na 13 let. Myslím, že jsem to odůvodnil docela podrobně a že tam bylo dost pádných argumentů na to, abychom to mohli podpořit, takže vás proto ještě jednou prosím a žádám o podporu tohoto smysluplného návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další v podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Levová a po ní paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi načíst svůj písemný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 138, který je evidován jako sněmovní dokument 977. Jedná se o pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů, tj. k tisku 138, týkající se výjimek pro účely vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely. Tento pozměňovací návrh výslovně upravuje zákonnost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů i bez souhlasu subjektu údajů. Chci ještě jednou požádat o podporu tohoto svého pozměňovacího návrhu, abychom společně výrazně pomohli lidem, kteří pracují na vědeckých a historických výzkumech.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová nyní vystoupí v podrobné rozpravě, po ní pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k našemu pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 1303. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje vystoupení pana poslance Raise, po něm pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 683, a je to pozměňovací návrh k tisku 138. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kaňkovský, po něm pan předseda Michálek. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem avizoval, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 138. Je to pozměňovací návrh, který je zaveden v systému pod číslem sněmovního dokumentu 1082, a pokud se týká předmětu tohoto pozměňovacího návrhu, odkazuji na obecnou rozpravu a jinak podrobné odůvodnění je v samotném dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Michálek a posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je zaveden v systému pod číslem - sněmovní dokument 1074. Jde o návrh na rozšíření působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů o ochranu práva na informace.

Teď bych krátce popsal jeho obsah. Za prvé se rozšiřuje v obecných působnostech, jako je poskytování konzultací a podobné služby, ta působnost nejenom na oblast ochrany osobních údajů, ale i na oblast práva na informace, která s tím v podstatě souvisí. Dokonce Nejvyšší správní soud vydal brožurku, která se nazývá Mezi Skyllou a Charybdou, která právě popisuje právo na informace na jedné straně a ochranu osobních údajů na druhé straně. Nejvyšší správní soud také v této - já jsem to nazval brožurkou, ale přesněji řečeno je to sborník z vědecké konference, na které byli zástupci ze správních soudů po celé Evropě a mimo jiné tam prezentovali právě výsledky své praxe, že ochrana osobních údajů a zároveň ochrana práva na informace je pod jednou střechou, a ty výsledky jsou podle těchto zahraničních zástupců veskrze pozitivní. Proto si myslím, že bychom to měli převzít i zde do naší národní úpravy.

Konkrétní úprava spočívá v tom, že by úřad získal poměrně úzce vymezenou působnost. Nešli jsme stylem, že by úřad rozhodoval o odvoláních, měl širokou působnost. Mohl by zasahovat v podstatě pouze formou přezkumného řízení, což znamená, že se přezkoumávají pravomocná rozhodnutí, o kterých už bylo rozhodnuto ve druhé instanci. To znamená, nezasahovalo by se do existující hierarchie státní správy a postupů podle infozákona, a za druhé by měl působnost činit opatření proti nečinnosti, nelze-li se domoci nápravy u nadřízeného správního orgánu. To znamená, pokud někdo žádá o informace, ten úřad je nečinný, odvolací správní orgán je také nečinný, tak v dnešní době nezbude nic jiného než podat žalobu na nečinnost, zatímco zde by bylo možné i tento specifický případ řešit u toho úřadu, a tudíž nezahlcovat soudy touto materií.

Poslední bod, který se toho týká, je změna úpravy kvalifikace, protože pokud by tuto kompetenci skutečně úřad získal, a obecně si myslím, že se nadhodnocují kvalifikační požadavky pro šéfa a místopředsedu toho úřadu, aby musel mít jedině právní vzdělání. Já sice jsem právník, ale nemyslím si, resp. tam je ještě myslím nějaká informatika nebo něco podobného, ale myslím si, že celá řada dalších profesí, já nevím, když někdo vystuduje etiku a věnuje se ochraně osobních údajů nebo poskytování informací deset let a delší dobu, tak si myslím, že by tam měla být možnost, aby se tenhle člověk uplatnil nebo přihlásil do toho výběru stejným způsobem. Myslím si, že dneska je to nastaveno pouze pro právníky a informatiky, tak je to zbytečně zužující a můžeme se tím připravit o kvalitní kandidáty.

Takže prosím, abyste zvážili podporu toho návrhu - sněmovní dokument 1074. Je to dobrá praxe v řadě států EU. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar, po něm pan zpravodaj Benda ještě v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já už budu velice krátký. Hlásím se v rámci sněmovního tisku 138 k pozměňovacímu návrhu vedenému v sytému pod číslem 922. - Upozorňuji, že je složen ze dvou částí, a byl bych rád, aby ty dvě části, to znamená kodex a to sídlo úřadu, byly rozděleny v rámci zpracování předkladatelem. - A k druhému pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 923. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj Benda v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych se chtěl jenom přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem 1078.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do podrobné rozpravy není nikdo přihlášen, hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP