(14.30 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Pozměňovací návrh rovněž upravuje podmínky pro vzdělávání psychologů ve zdravotnictví.

Dále navrhuji úpravy v oblasti odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví a specializované způsobilosti k výkonu povolání klinického logopeda.

A nakonec navrhuji v pozměňovacím návrhu u dětských sester, které se vlastně v tomto novém zákonu nám zpět vrátily, a jde o některé další změny jejich vzdělávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za přednesení pozměňovacích návrhů a nyní pozvu pana předsedu Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem pečlivě poslouchal paní senátorku a s naprostou většinou jsem souhlasil, ale s jednou větou souhlasit nemohu a musím to říct. To se do zákona nedostalo omylem. Ani náhodou. Omylem nebo něco nedomyšleného se může dostat do zákona, pokud se o tom nedebatuje. Pokud si toho nikdo nevšimne. To se samozřejmě stát může, v tomto i v jiném zákoně. Vedli jsme velmi živou debatu přesně na toto téma. My jsme byli od začátku proti. Náš postoj k tomu formuloval přesně a současně odmítavě pan docent Svoboda, tak nevím, jak na půdě Senátu, ve Sněmovně jsme upozorňovali, mnozí z nás, občanští demokraté bezesporu nebyli jediní, že je to chybné a že to do zákona nepatří. Tak já bych jenom, abychom nežili v tom, že se to dostalo do zákonu omylem. Dostalo se to tam vědomě a já se těším na třetí čtení a na třetí čtení si přinesu sjetinu, kdo tehdy byl pro, a doufám, že tentokrát změní názor. Protože to, že je to špatně, jsme mnozí říkali již před rokem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se do obecné rozpravy přihlásil písemně pan poslanec Mašek. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé dámy, vážení pánové, chtěl bych zde načíst pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mění se takto:

Název zákona. Zákon, kterým se mění zákon číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Za úvodní větu se vkládá část první, která včetně nadpisu zní: Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V § 4 zákona číslo 95/2004 Sb. se na konci odst. 6 doplňují věty: Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby může zajistit výkon odborného dohledu podle věty druhé také prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým pro zajištění výkonu odborného dohledu uzavře písemnou smlouvu. Fyzická dosažitelnost protialkoholní záchytné stanice lékařem vykonávajícím odborný dohled musí být do 20 minut.

A nyní k odůvodnění. Cílem návrhu je rozšířit možnosti zajištění výkonu odborného dohledu nad lékařem s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního kmene v případě poskytování protialkoholní záchytné služby, dále jen záchytné služby, a zlepšit tak podmínky pro personální zajištění této zdravotní služby a její dostupnost. Oproti stávajícímu stavu bude poskytovateli záchytné služby umožněno zajistit výkon odborného dohledu nad lékařem s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního kmene také prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým za tímto účelem uzavře písemnou smlouvu. Lékař vykonávající odborný dohled tak již nebude muset být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli záchytné služby. Lhůta 20 minut pro fyzickou dosažitelnost protialkoholní záchytné stanice lékařem vykonávajícím odborný dohled odpovídá specifickým požadavkům na zajištění této záchytné služby. Příslušné ustanovení má ve věcné rovině řešit problém přetěžování zdravotnické záchranné služby a urgentních příjmů nemocnic. Následně také zamezí blokování tolik potřebných kapacit interních oddělení jednotlivých nemocnic. Právě toto ustanovení udrží v chodu záchytné stanice a nebude tak přetěžován celý systém.

K tomuto pozměňovacímu návrhu bych se rád přihlásil v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Balcarovou, která je též přihlášena do obecné rozpravy. Je tady? Není. Tak má smůlu. V tom případě pozvu pana ministra Vojtěcha, který se přihlásil na konci obecné rozpravy s přednostním právem. Pokud se paní poslankyně stihne přihlásit před ukončením obecné rozpravy z místa, má ještě tu možnost. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, já už jsem se k tomuto návrhu vyjádřil v rámci prvního čtení a znovu bych chtěl i nyní sdělit názor Ministerstva zdravotnictví, kdy skutečně sdílíme pochyby předkladatelů návrhu ohledně toho, zda nebylo vhodné zakotvit ta dvě zdravotnická provolání v oblasti tradiční čínské medicíny do zákona o vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků. Skutečně si myslíme, že to není úplně systémově ani provázáno na další zákony, např. zákon o zdravotních službách, a proto, jak jsem už opakoval v minulosti, v současné době připravujeme nový zákon o poskytování léčitelských služeb, ještě nevím přesně, jak bude pojmenován, zkrátka o léčitelství, kde si myslíme, že to je ta platforma, to je ta zákonná úprava, kde by takovéto metody mohly být upraveny. Není to jenom tradiční čínská medicína. Je to další řada těchto metod, které skutečně jsou někde na pomezí, a myslíme si, že není vhodné zařazovat do tohoto zákona, ale právě do speciální právní úpravy, která aktuálně je ve vnitřním připomínkovém řízení na Ministerstvu zdravotnictví, a doufejme, že do konce roku bude připravena.

My tento návrh podporujeme s tím, že bych rád vyjádřil podporu i pozměňovacím návrhům ať již paní poslankyně Pastuchové, který skutečně myslím vychází v převážné míře ze zkušeností, z praxe, kdy cílem je zjednodušit a zlepšit aplikovatelnost zákona a upravit podmínky praxe pro kvalifikované zdravotnické pracovníky. Takže tam si myslím, že skutečně ty návrhy jsou velmi dobré.

Stejně tak podporuji i onen pozměňovací návrh týkající se úpravy aprobačních zkoušek. To je věc, která je velmi diskutovaná v odborné veřejnosti, ale samozřejmě i v rámci poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci nemocnic, kdy víme, že dnes, tak jak jsou aprobační zkoušky pro lékaře ze třetích zemí nastaveny, tak to není úplně optimální. Je to opakovaně kritizováno. V návrhu se jasně stanoví maximální počet zkoušek nebo pokusů, které může lékař ze třetí země vykonat, tak aby tady lékaři nemohli dělat donekonečna třeba deset pokusů zkoušek, ale je to v zásadě nastaveno tak, že se může lékař přihlásit pouze čtyřikrát s tím, že se vlastně rozděluje aprobační zkouška na dvě části, což si myslíme, že je také velmi potřebné, tak aby ta zkouška nebyla nemístně náročná, tak aby ten lékař ze třetí země nemusel vykonat vlastně čtyři zkoušky v jeden den, ale bylo to rozděleno mezi dva dny. Myslím si, že ten pozměňovací návrh může velmi výrazně přispět k tomu, že úspěšnost u aprobačních zkoušek bude lepší. Je to i požadavek z krajů, z nemocnic, kde zkrátka lékaře ze třetích zemí potřebují, a myslím si, že to povede ke zkvalitnění procesu aprobačních zkoušek.

Stejně tak Ministerstvo zdravotnictví podporuje onen pozměňovací návrh týkající se záchytných stanic. Tam si myslíme, že z praxe vyplývá, a víme to také od krajů, ten problém, že kraje těžko mohou zajistit odpovídající zdravotnické pracovníky, lékaře v současném modelu. To znamená, možnost nasmlouvat si odborný dohled jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým uzavře záchytná stanice písemnou smlouvu s tím, že ten lékař nebude muset být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli záchytné služby, myslíme si, že je velmi dobrá a sníží zátěž pro zdravotnickou záchrannou službu a přispěje k udržitelnému fungování takzvaných záchytek. Takže to také považujeme za pozitivní.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP