(15.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Rád bych řekl, že návrh zákona se předkládá z důvodu účelného podpoření udržení dosavadního stavu počtu chovaných hospodářských zvířat. Různé údaje se různí, ale každý z nich říká, že např. stav krav je pod 30 procenty oproti roku 1989 se všemi důsledky, které to na hospodaření v krajině má.

Jde o podporu žádoucího zvýšení počtu chovaných hospodářských zvířat v České republice v příštích letech a jejich přínosu nejen pro životní prostředí, pro zlepšení kvality půdy, zvýšení obsahu humusu v půdě, a také s cílem zlepšit ekonomickou situaci chovatelů hospodářských zvířat. Podpora snížení výrobních nákladů na chov hospodářských zvířat vrácením části spotřební daně, a tím zachování počtu chovaných kusů vychází také zejména z toho, že nízké počty chovaných hospodářských zvířat mají díky nižší spotřebě pícnin a dalších rostlinných krmiv, a tím i nižší produkci statkových hnojiv velmi negativní vliv na vývoj struktury půdy včetně obsahu humusu v ní obsaženého. Následkem nízké produkce pícnin a nízkého obsahu humusu v půdě jsou způsobovány různé eroze půdy a velmi často lokální či rozsáhlé záplavy, které jsou důsledkem toho, že půda má nízkou jímací schopnost vody.

Rozměr chovu hospodářských zvířat a s ním spojená produkce pícnin a dalších krmiv či provozování pastvy přežvýkavců má v komplexním pojetí ochrany přírody a ovzduší své nezastupitelné místo. Vícekrát z tohoto místa různí z nás tady o důležitosti řešení tohoto problému, této situace, hovořili. A zde je jedna z velmi efektivních možností, jak ten nepříznivý vývoj zvrátit.

Existují ovšem i další dopady. Například sociální dopady do života obyvatelstva ve venkovských oblastech, kde chybí chov hospodářských zvířat, nebo byl v politice minulých mnoha let značně omezován. Jedná se o pojištění zaměstnanosti přímo v menších obcích, větší přidané hodnoty hospodaření tamtéž. Uchování živočišné výroby zajišťuje rovněž rozvoj zaměstnanosti v mnoha dalších návazných odvětvích, zpracovatelských odvětvích i těch, která pro chov hospodářských zvířat věci potřebné dodávají.

V současné době se v České republice hospodářská zvířata chovají v tak malém objemu, že výše uvedené negativní aspekty nabývají na stále větším významu. Podpora jejich chovu vrácením části spotřební daně za motorovou naftu je tak nepřímou podporou omezování uvedených negativních vlivů, které se ve státním rozpočtu v mnohem větší míře promítnou i v jiných oblastech, které omezují výdaje či zvyšují jeho příjmy. Vrácení části spotřební daně chovatelům hospodářských zvířat zlepšuje rentabilitu jejich chovu faktickým snížením celkových vynaložených nákladů, kde náklady na pohonné hmoty a energie dle jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat jsou v průměru po nákladech na krmiva a osobních nákladech třetím největším výdajem.

Paní a pánové, zaslechl jsem ještě před zahájením dnešního jednacího dne na tiskových konferencích několik návrhů nebo názorů, které jsou připravovány s tím, že je třeba některé věci pozměnit. Velmi podporuji to, co alespoň na tiskové konferenci řekl pan kolega poslanec Jurečka zdůrazněním podpory citlivých komodit. Čili je třeba dát prostor pro podávání pozměňovacích návrhů. V případě, že bude tedy vetován postup podle § 90 odst. 2, tak potom v průběhu projednávání si dovolím navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

Rád bych, aby nejen ti, co jsou podepsáni, zástupci těch klubů, které tedy tím podporují tento návrh, ale aby i ostatní, kteří se nenašli, nebo nenašli čas či odvahu podepsat tento návrh, návrh zákona podpořili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. A žádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Ivanu Nevludovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, s návrhem přicházejí předkladatelé z klubů KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD. Cílem navržené změny zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je to, aby zůstala po 1. lednu 2009 zachována současná právní úprava § 57 zákona o spotřebních daních účinná od 1. července 2017 do 31. prosince 2018, tj. zachovat zvýšenou intenzitu podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby.

Zatímco nyní je vratka části spotřební daně odstupňována podle úrovně živočišné výroby, od 1. ledna 2019 se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr nafty. Novela zákona z roku 2016 rozšířila zelenou naftu na živočišnou výrobu. Do té doby se vztahovala pouze na rostlinnou výrobu. Nyní ji mohou využívat i rybníkáři a firmy v lesním hospodářství. Vratka daně se stupňuje podle intenzity chovu zvířat. Nejméně dostávají firmy bez živočišné výroby, s vyšším poměrem živočišné výroby roste i vratka.

Svým návrhem chtějí navrhovatelé pomoci udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Jak uvádějí v důvodové zprávě, nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem mohou být eroze půdy a lokální záplavy.

Vláda na své schůzi dne 26. června 2018 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění tento zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko. Vláda pokládá nynější systém vrácení spotřební daně za velice složitý, protože obsahuje např. sedm skupin vratky daně pro různé činnosti. Ministerstvo financí navíc považuje odhad dopadů na státní rozpočet, jak ho vyčíslili předkladatelů, za podhodnocený. Podle předkladatelů představuje 250 mil. korun, podle ministerstva to může být až 900 mil. korun proti situaci, která má od příštího ledna nastat. S návrhem naopak se ztotožnilo Ministerstvo zemědělství. Udržení současné podpory je podle něj žádoucí, a to hlavně s ohledem na výkyvy výkupních cen pro chovatele. Návrh podle něj podpoří udržení dosavadního počtu chovaných hospodářských zvířat.

Vládní stanovisko upozorňuje také na nesplnění materiálních podmínek pro možnost použití postupu podle § 90 odst. 2 zákona 90/1995 Sb., kdy je pouze konstatováno, že přijetím tohoto návrhu se zabrání nabytí účinnosti již přijatého zákona. Chybí však zdůvodnění. Dále vládní stanovisko upozorňuje na legislativní technické nedostatky, které by znemožňovaly jeho aplikaci v praxi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajce Ivaně Nevludové. A otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji nyní jednu přihlášku. Ale předtím ještě s přednostním právem je přihláška pana předsedy Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych jménem poslaneckých klubů ODS, STAN, Pirátů a TOP 09 vyslovil veto k projednávání podle § 90 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože veto více než dvou poslaneckých klubů nás vede k tomu, že budeme postupovat podle § 90 odst. 5 a 6, budeme tedy pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Jurečky, a rozprava tedy bude vedena i jiným způsobem už v termínu platnosti účinnosti zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP