(11.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Uvědomujeme si i význam nepedagogických pracovníků ve školství, a proto jim zajistíme do konce volebního období nárůst platů na 150 % jejich výše pro rok 2017. Dokončíme a finančně zabezpečíme také chystanou změnu financování regionálního školství, která přinese nejen odstranění neopodstatněných rozdílů ve financování stejných typů škol, ale kromě spravedlivějšího financování umožní školám také zvýšení kvality výuky, například v matematice nebo výuce jazyků.

Už v roce 2019 nejen navýšíme platy pedagogických pracovníků o 15 %, z toho 10% v tarifní části a 5 % nenároková složka platu, ale významně podpoříme mateřské školy, jak investičně na zajištění nových kapacit především v místech, kde ještě není zajištěno dostatek míst pro tříleté děti, tak neinvestičně zajištěním prostředků na rozšíření jejich provozní doby či hrazení překryvů.

S ohledem na zvýšení jistoty pro ředitele škol postupně od září 2019 poskytneme školám prostředky na zvýšení kvality výuky tak, aby přechod na změněný způsob financování regionálního školství proběhl plynule a pro školy a jejich ředitele předvídatelně. Uvědomujeme si, že je potřeba neodkladně začít i s vyrovnáváním neopodstatněných meziregionálních rozdílů, a proto již v roce 2019 začneme tento problém řešit prostřednictvím rozvojového programu.

Protože si uvědomujeme nutnost navrácení prestiže učitelskému povolání, budeme rovněž podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou nezbytnou podmínkou a zárukou zkvalitňování našeho školství. Posílíme spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a školami, v nichž studenti vykonávají praxi.

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme daleko více zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu. U léta neřešeného nedostatku lékařů ještě v tomto roce začneme realizovat akční plán na posílení počtu českých studentů na lékařských fakultách tak, aby fakulty mohly od roku 2019 nabírat o 10 až 15 % více než v současné době. Už od 1. září 2018 dostanou lékařské fakulty z rozpočtu 130 mil. korun navíc a od příštího roku 650 ročně.

Podpora vědy bude vládní prioritou. Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace zavede nový systém řízení výzkumu založený na vyváženosti základního aplikovaného výzkumu, důsledné kontroly nakládání se zdroji a nový systém hodnocení institucionální a účelové podpory. Výsledky hodnocení výzkumných organizací budou mít přímý dopad na jejich financování. Budeme podporovat postupný nárůst institucionální složky financování vědy a výzkumu a její adekvátní poměr vůči účelové složce financování s cílem stabilizovat výzkumné prostředí České republiky. Důraz budeme klást na posílení mezinárodních aktivit, excelentního výzkumu a na podporu zapojení mladých talentovaných badatelů do systému vědy a výzkumu jako celku. Současně snížíme administrativní náročnost při čerpání účelové podpory.

Vláda bude koordinovat řízení výzkumu napříč resorty nejen ve smyslu podpory z národních zdrojů, ale i zdrojů z Evropské unie a bude stimulovat podnikatelský sektor k dalším investicím do oblasti výzkumu, vývoje a inovací s celkovým cílem dosáhnout podílu všech výdajů do výzkumu a vývoje ve výši 2 % HDP. Ale teď se neděste, to není skutečně stejné jako u obrany, ale ta 2 % HDP - a pro porovnání, Izrael má 4, Německo 3 - tak jsou vlastně součet zdrojů ze státního rozpočtu, to je 35 mld, 40 mld. dávají podnikatelé a 15 mld. dává Evropská unie v rámci fondů, takže celkově je to 90 mld. a to je perspektivně to navýšení, ten cíl. Takže nejsou to 2 % jenom z našeho, ale je to z těchto tří složek.

Také nemůžeme stále dokola mluvit o posílení technického školství. Tady stále mluvíme o duálním systému a já nechápu, proč jsme ho už dávno nezavedli. Nedávno byl za mnou premiér Durynska a zval mě tam, abychom se přijeli podívat, jak to organizují oni. Myslím si, že ten duální systém Německa je proslulý, a je potřeba dělat konkrétní kroky. Měli bychom také možná vést debatu, proč průmyslovky, zdravotní školy a zemědělské mají kraje. Kraje toho mají strašně moc. Proč ty průmyslovky nejsou pod průmyslem, zemědělky pod Ministerstvem zemědělství a zdravotky pod Ministerstvem zdravotnictví. Ten resort by měl podstatně větší motivaci i čas realizovat takový projekt, kde máme velký problém, že nemáme dostatek zájemců o tato studia. A zkusme o tom diskutovat. Možná bychom se mohli zamyslet i nad vysokým školstvím, jestli ta struktura je vyhovující. My se stále častěji setkáváme se snahou za každou cenu zaplnit volné kapacity vysokých škol. My máme tolik vysokoškoláků, máme strašně moc vysokých škol, samozřejmě i soukromých, které byly vytvořeny ale v dobách větších populačních ročníků. Takže zkusme možná vést debatu tímto směrem.

Ohledně zdravotnictví si neskromně myslíme, že za posledních šest měsíců jsme odpracovali možná víc než někteří za celé volební období. Zavedli jsme postupy, které významně přispívají k transparentnosti a efektivitě resortu. Na webu ministerstva jsou poprvé v historii zveřejněny všechny komise a poradní orgány, které na ministerstvu působí, včetně jmenného seznamu poradce ministra. Připravujeme historicky první přehledný, veřejně dostupný rozklikávací rozpočet ministerstva. Udělali jsme řadu kroků ke zprůhlednění hospodaření nemocnic. Třeba jednoznačná pravidla problematicky vnímaným zpětným bonusům, které ročně dosahují několika miliard korun. Odmítáme také tolerovat netransparentní zadávání veřejných zakázek. Stanovili jsme proto přímo řízeným organizacím jasné postupy a přísné podmínky v případě, že budou nakupovat v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění nebo použijí výjimku nahodilého nákupu, což tyto způsoby nákupu omezí na absolutní minimum, a jejich dodržování budeme důsledně kontrolovat. V současné době také probíhá pilotní projekt zrušených nákupů u 15 státních nemocnic, kde očekáváme úspory v řádech desítek milionů.

Podporujeme ústřední postavení pacientů ve všech aspektech našeho zdravotnictví, avšak bez zvýšení jejich spoluúčasti. I proto jsme z pacientské rady fungující při ministerstvu udělali klíčového partnera při projednávání zásadních legislativních změn. Prosadili jsme odložení sankcí za nepoužívání eReceptů, tak aby se každý lékař měl šanci s ním dostatečně seznámit. Zároveň jsme již připravili legislativu pro rozvoj a další funkce systému eReceptů. Intenzivně pracujeme na přípravě on-line lékového záznamu pacienta, který významně zvýší bezpečnost pacienta, protože bude hlídat duplicitu léků a jejich nežádoucí interakce. Ve spolupráci s pojišťovnami také připravujeme bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. V rekordně krátkém čase jsme za účasti pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací připravili novou regulaci úhrad zdravotnických prostředků. Jejich přípravu nám uložil Ústavní soud.

Vyslyšeli jsme požadavky odborné veřejnosti a výrazným způsobem snížili administrativní zátěž zdravotníků v oblasti vedení zdravotnické dokumentace. Poprvé v moderní historii jsme nastavili takové podmínky, že se zdravotní pojišťovny a poskytovatelé péče sami domluvili na výši a způsobu úhrad zdravotní péče pro příští rok.

Před sebou máme ale hodně dalších úkolů. Dokončujeme projekt DRG Restart, o tom se také strašně dlouho mluví, který postupně zavedeme do úhrad tak, aby historicky poprvé šly peníze skutečně za pacientem a aby se vyrovnaly bezdůvodně rozdílné základní sazby nemocnic. Odměňovat budeme kvalitní péči a nikoli historicky vylobbované paušální úhrady. Podporujeme elektronizaci zdravotnictví, která ulehčí administrativu zdravotníkům a zvýší bezpečnost pacientů.

Máme za cíl zvýšení dostupnosti péče v odlehlých regionech. Spustili jsme proto dotační program pro stomatology ve vytipovaných oblastech, pokračujeme v dotacích pro praktické lékaře a nově je připravujeme i pro lékárny. Definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění a dostupnost hrazených služeb. Připravujeme novou koncepci primární péče. Pracujeme na novém zákonu o zdravotních pojišťovnách a chystáme nový zákon o veřejném zdravotním pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP