(16.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Ostatně jak řekl správně kolega Foldyna, občan prostě není voda. A naši předci také budovali koněspřežnou železnici a není to argument pro to, abychom ji budovali my.

Tolik k mým pozměňovacím návrhům. Budu rád, pokud je podpoříte. Děkuji všem, co poslouchali.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Veselý.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se do té diskuse vůbec zapojovat nechtěl, není to zákon, na kterém jsem se nějak podílel, ale musím reagovat vaším prostřednictvím na Mikuláše Ferjenčíka. Tvrdit, že když někdo na někoho podá žalobu, tak za to může ten žalovaný, to přece tak vůbec není. Těch žalob padá celá řada a řada z nich je neodůvodněných a tady se hovoří o obstruktivních žalobách. Řada těch žalob je obstruktivních. Prosím vás, nemysleme si, že když je někdo žalovaný u soudu, že porušil zákon. To přece takhle není, to není pravda. Prosím, nepoužívejme tenhle argument. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do podrobné rozpravy pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 827, který jsem načetl do systému. Týká se předmětného sněmovního tisku 76. Rozšiřuje jeho přílohu, kde by se doplnil bod do bodu Dráhy, dráhy konvenční, na konec železniční trať Praha - Lysá nad Labem - Milovice - Mladá Boleslav. Jedná se o tzv. Všejanskou spojku, ve věci, ke které jsem tady už mnohokrát vystupoval i interpeloval. Tato věc je nyní ve stadiu zpracované studie proveditelnosti, jejího posouzení a bylo by výrazně dobré, kdyby se urychlila i realizace poměrně velice vytíženého spojení jak pro osobní, tak zejména pro nákladní přepravu směrem z Prahy na Mladou Boleslav, Turnov a Liberec. Mrzí mě, že vlastně v tom návrhu se počítá s realizací uzlu, který zahrnuje trať z Čelákovic do Lysé nad Labem, který v současné době už prochází velkou rekonstrukcí, a myslím si, že tato část na to plynule navazuje a svým způsobem je i nedílnou součástí tohoto uzlu z té severní strany. Proto se přimlouvám za to, abyste podpořili tento pozměňovací návrh a aby se i u železniční sítě, která je značně vytížená a kapacitně nedostačuje, realizovala její výstavba i tímto severním směrem od Prahy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále do rozpravy pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já se, kolegyně a kolegové, hlásím ke svým třem pozměňovacím návrhům, jak jsem avizoval v té obecné rozpravě.

První je pozměňovací návrh s číslem 822, to je ta diskutovaná i dnes dopoledne pracovně nová verze pozměňovacího návrhu MMR, Ministerstva pro místní rozvoj, která řeší § 96b stavebního zákona. Po vzájemné dohodě nově nevyjímáme z té územní koordinace liniové stavby, ale naopak ubíráme drobné stavby typu studny, drobná občanská vybavenost, scelování pozemků apod., čímž bychom tedy měli těm pracovníkům dotčených orgánů úřadu uvolnit ruce pro to, aby se věnovali těm významným stavbám. Je to číslo 822.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 812, to je ta úprava doplnění pozměňovacího návrhu Marka Bendy, tedy fikce souhlasu, kdy se významně dívám na svého kolegu ministra životního prostředí Richarda Brabce, kde tím mým doplněním říkáme, že ta fikce nebude platit pro stanoviska EIA, tedy pro stanoviska souladu staveb s životním prostředím. A za sebe nahlas a otevřeně říkám, že bych i pro EIA tam nejradši tu fikci nechal, ale respektuji a chápu, jaké jsou napjaté a citlivé vztahy s Evropskou unií, a proto nechceme dráždit na mezinárodní úrovni a raději z té fikce EIA vyjmeme.

A do třetice pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, má číslo 811 a je to drobná pouze technická úprava té přílohy, lepší definice železničního uzlu Ostrava. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji a mám zde faktickou poznámku pana poslance Kupky.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jenom krátká reakce na ten pozměňovák, který se týká stavebního zákona, o kterém byla dopoledne řeč, protože ten pozměňovací návrh vyjímá z povinnosti zajistit si závazné stanovisko orgánů územního plánování soubory staveb, vlastně soubory staveb konkrétně vyjmenované. Takže budeme moci klidně spát, protože teď už např. nebude nezbytně nutné zajistit závazné stanovisko územního plánování pro stožáry pro vlajky do výšky osm metrů nebo pro cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo.

Jenom bych chtěl zároveň dokumentovat, že pokud toto vyjímáme, nepochybně tam zůstává celá řada stejně unikátních staveb, drobných a nevýznamných, pro které to závazné stanovisko pořád potřeba bude. Velmi se přimlouvám za to, aby se v další fázi podařilo najít řešení na nějaké rozumné vyjmutí většího souboru, obecného souboru staveb tak, aby opravdu nemusely mít to závazné stanovisko orgánů územního plánování.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče, a ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Prosím, s faktickou, nebo do rozpravy? Do rozpravy, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla načíst pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 76/6, který předkládám společně s panem poslancem Janem Čižinským. Ten pozměňovací návrh spočívá v úpravě, že v bodě 19 pozměňovacího návrhu hospodářského výboru se slova "plavební stupeň Děčín" zrušují. Důvodem je - my jsme se tímto problémem zabývali na podvýboru na ochranu přírody a krajiny zhruba před třemi týdny. Bohužel jsme si tohohle nevšimli, že ten Děčín je zařazen mezi stavbami v této novele, a 20. 5. máme domluvený kulatý stůl k tomuto bodu, k této problematice. Takže z tohohle důvodu jsme prostě ten pozměňovací návrh podali, abychom získali čas a nějakým způsobem mohli reagovat na výsledky kulatého stolu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Birke. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, to bude velmi krátké. Vaším prostřednictvím bych poslancům za Piráty chtěl říci, že váš zástupce je přece v hospodářském výboru, váš zástupce byl při všech jednáních. Začněte spolu mluvit a řekněte si ty věci, na čem byla ta velká dohoda, která byla uskutečněna, to znamená i za Piráty. Je mi to líto, ale bylo to tak. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jen zareagovat. My máme ty informace, jak probíhají ta jednání, nicméně jak už jsem zmiňoval, to člověku neomezuje poslanecký slib každého poslance, a pokud některé stavby jsou v rozporu s tím, jak si myslíme, že by tato země měla postupovat, tak prostě proti nim protestujeme. Ostatně Piráti chtěli vyřadit tyto stavby i na hospodářském výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a naposledy se táži, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda má navrhovatel či zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Tak prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já mám zájem. Chci moc poděkovat, takhle vážné téma si zaslouží takovýhle prostor. Ta debata byla občas o emocích, ale ne až tolik. Bál jsem se, že to bude trochu horší, takže ještě jednou děkuji zástupcům všech klubů. Těším se na debatu v hospodářském výboru, bude to příští týden v úterý 5. 6., určitě se budeme pozměňovacím návrhům pečlivě věnovat. Samozřejmě potvrzuji, co říká Mikuláš Ferjenčík, každý z nás může podat jakýkoli pozměňovací návrh, to respektuji a nikdy bych nebyl proti tomu, ale vedle toho musím připomenout tu dohodu - a nechci použít slovo krvavou, ale náročnou, těžkou a velmi vyváženou, to maximum možného, to, co tady vznikalo čtvrt roku. Za sebe avizuji, že z toho důvodu budu proti těm pozměňovacím návrhům, protože to, co jsme dopracovali a vydiskutovali, je skutečně ideální varianta, ideální kompromis.***
Přihlásit/registrovat se do ISP