(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Kolovratníkovi. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali jako garančnímu výboru hospodářskému výboru a dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 76/2 až 7.

A nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Ivana Adamce, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být stručný. Hospodářský výbor projednal návrh novely a projednal ho 24. dubna letošního roku. Přijal, jak už bylo řečeno, 17 pozměňovacích návrhů. Je to tisk 76/6. Další pozměňovací návrhy přijal ústavněprávní výbor, je to tisk 76/7, a přijal je 9. května 2018.

Na to, že to měla být původně jednoduchá novela, která měla být řešena podle § 90, jsme se docela rozmáchli. Sedmnáct pozměňujících návrhů, které prošly tady v této místnosti za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců ministerstva, skutečně svědčí, že ten problém je podstatně širší než ta původní představa, nicméně i to upozornění na pozměňovací návrh číslo 4, řekl bych, je v pořádku a je potřeba se s tím vyrovnat de facto přehlasováním tohoto bodu novým návrhem, jak říkal tady pan předkladatel, nebo zástupce předkladatelů. Co se týká ústavněprávního výboru, já bych byl opatrný mluvit tady za kolegu Marta Bendu, jak ho znám, protože si myslím, že samozřejmě co se týká těch EIA, které jsou z toho vyňaty, z toho předběžného souhlasu, tak si myslím, že ten názor je tam trošku jiný, ale nechci také za něj hovořit.

Takže suma sumárum máme tady před sebou sedmnáct pozměňovacích návrhů z hospodářského výboru. O jednom víme, že ho budeme modifikovat. Máme tady pozměňovací návrh z výboru ústavněprávního, který je také modifikován. Takže v tuto chvíli mohu konstatovat, že záleží opravdu teď na vás, kolegyně, kolegové, jak se postavíte k návrhu zákona ve druhém čtení, kolik bude dalších pozměňovacích návrhů.

Ještě mi dovolte mé osobní stanovisko. Řekl bych, že vzácně byla shoda na těch pozměňovacích návrzích, které byly na hospodářském výboru, až na tu poslední část, kterou jsme předpokládali, že skutečně to budou stavby jenom, které přicházejí v úvahu v nejbližším období, abychom si tento zákon vyzkoušeli v praxi. Po zkušenostech z okolních zemí víme, že všechny tyto podobné zákony prošly testem ústavnosti v těch zemích, kde byly odsouhlaseny parlamenty, nicméně většinový názor byl jiný. Ta tabulka je hodně široká. Možná někomu se tam bude zdát i docela zajímavé, že se to týká oplocení letiště, což opravdu vypadá velmi zvláště vzhledem k důležitosti tohoto zákona, který opravdu vážně zasahuje do vlastnických práv vlastníků těch pozemků, nicméně shoda byla taková, že většinově ta tabulka prošla v této podobě. Myslím si, že pokud dnes ty pozměňovací návrhy se budou týkat tabulky, tak můj osobní názor je, že by neměly být schváleny další návrhy, ale samozřejmě je to věc z pléna Sněmovny.

V tuto chvíli bych to uzavřel s tím, že pokud to dneska projde dobře druhým čtením, nic nám nebrání, abychom třetí čtení provedli ve variabilním týdnu, předpokládám, že vedení Sněmovny tak učiní, a odsouhlasili konečnou verzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jak už jsem říkal, tiskem se také zabýval ústavněprávní výbor a já nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor se zákonem zabýval 9. května 2018 s tím, že přijal následující usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, přičemž k němu přijal jeden pozměňovací návrh, to je ten již zmiňovaný návrh kolegy Bendy, který právě dává tu lhůtu orgánům, které dávají závazné stanovisko, a dále doporučil vypustit bod 4. To je právě ten bod, který zmiňoval kolega Kolovratník ve vztahu k tomu stavebnímu zákonu, o kterém jsme se bavili vlastně i dopoledne. A co považuji za velmi podstatné tady zmínit, ústavněprávní výbor se vůbec nezabýval tou přílohou 19, nepovažovali jsme za relevantní z hlediska posuzování ústavnosti toho zákona a těchto kontextů zabývat se tou samotnou přílohou. Takže ústavněprávní výbor doporučuje tu textovou část a přílohou se prostě nezabýval.

To je asi vše podstatné, co se událo na výboru. Ještě z toho projednávání upozorňuji na otázku doručování, kterou jsme se tam velmi obšírně zabývali. Já v této věci podám pozměňovací návrh, který by vypustil tu změnu v doručování oproti stávajícím předpisům, ta otázka se tam velmi podrobně diskutovala, ale nakonec výbor v té věci ale nepřijal žádné usnesení.

A poslední poznámka. Ten zákon nepochybně skončí u Ústavního soudu, protože jak zmínil kolega předřečník z hospodářského výboru, ten zásah do vlastnických práv je velmi významný, abych na vás apeloval, abyste byli co nejrozumnější v tom rozsahu toho zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, který nyní bude mít slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, velmi pečlivě jsem sledoval úvodní slovo představitele skupiny předkladatelů, pana poslance Kolovratníka, i zpravodajské zprávy obou zpravodajů příslušných výborů. Jsem si vědom toho, jak citlivé téma to je. Zaznamenal jsem určité upozornění pana kolegy Ferjenčíka na to, co všechno může ten zákon vyvolat, jaké konsekvence a jaké ústavní žaloby.

Stavby dopravní infrastruktury jsou u nás blokovány poměrně velmi účinně různými skupinami odpůrců těchto staveb, ať už jsou to odpůrci, kteří mají svůj původ mezi vlastníky pozemků, kterými ty stavby mají procházet, nebo lidmi, kterým vadí ta stavba z nějakého jiného hlediska, v neposlední řadě také skupinami ekologických aktivistů, kteří účinně využívají poměrně velmi benevolentní legislativu v oblasti životního prostředí, zejména tedy zákon o EIA, k tomu, aby své návrhy mohli podávat a mohli celou řadu staveb poměrně efektivně blokovat. Proto je zákon o urychlení staveb dopravní infrastruktury pro nás velmi významný a myslím si, že zaslouží podporu.

Já jsem svůj pozměňovací návrh předložil a spolu se svými spolupracovníky zpracoval na základě toho, že jsem vlastně - myslím, že to bylo 15. května tohoto roku v médiích, v některém deníku - zaznamenal velmi významný signál z vlády, který pocházel snad z nějakého výjezdního zasedání vlády, kdy vláda jezdí po krajích a tam se seznamuje s problémy, které ty které kraje tíží, a pak slibuje nápravu těchto problémů na místě samém, pokud možno hned, a také tam zaznělo, jak velkým problémem pro celou řadu měst, obcí, osad je budování obchvatů. Prostě to nefunguje, jsou tam problémy, které jsou zdéli mnoha let a není možné prostě dosíci těchto povolení tak, aby občané těch měst, obcí, osad byli ušetřeni nadměrné dopravní zátěže.***
Přihlásit/registrovat se do ISP