(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. V prvém čtení jsme přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 30/2.

Poprosím paní zpravodajku ústavně právního výboru paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a o případných pozměňovacích návrzích a jejich odůvodnění. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor projednal předložený návrh zákona a doporučil ho Sněmovně ke schválení. Pozměňovací návrhy nebyly přijaty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. A ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana senátora nebo paní zpravodajky. Není.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, takže končím i podrobnou rozpravu. A protože nezazněl žádný návrh, který bychom se měli zabývat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání

17.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera,
Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny,
Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy,
Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne v tuto chvíli tedy ne za volební komisi, ale za zástupce, nebo coby zástupce navrhovatelů tohoto zákona, této novely. Je to novela, která co do obsahu v tom úvodní znění, které jsme připravili na konci ledna tohoto roku, není tak obsáhlá, ale nakonec co do obsahu, počtu pozměňovacích návrhů v tuto chvíli už je obsáhlejší, a asi nejobsáhlejší je ve smyslu svého dopadu, dopadu na dopravní infrastrukturu, ať tedy silniční, železniční, nebo vodní.

Já velmi stručně pro vás jen zrekapituluji, pro ty z vás, které to zajímá, dění nebo vývoj, tak jak jsme připravovali tu novelu do této chvíle. My jsme se v lednu ve spolupráci s kolegy Ministerstva dopravy dohodli na tom, že novelu již stávajícího zákona 416 připravíme ve formě poslaneckého návrhu a povedlo se mi tehdy získat dohodu nebo souhlas zástupců všech poslaneckých klubů tady ve Sněmovně. Všech devíti poslaneckých klubů. Vznikla pracovní skupina poslanců, tedy zástupců těch devíti klubů, plus Ministerstva dopravy, která postupně trpělivě připravovala jednotlivé pozměňovací návrhy. Zabralo nám to de facto tedy čtvrt roku, kvartál, těch přípravných prací, ale musím říci, že ten čtvrtrok jsme využili opravdu velmi, velmi intenzivně a snad mohu říci i odborně, ale hlavně věcně, bez emocí.

A není to o jednom poslanci, o mně, o Martinu Kolovratníkovi, je to opravdu o nás všech, kteří v té pracovní skupině jsme. Chci kolegům moc poděkovat za tu důvěru, kterou mi dali, protože v tak složité politické situaci, jaká panuje v těchto týdnech, měsících, držet dohodu všech devíti klubů, tedy celé Poslanecké sněmovny, je unikátní a jedinečné. Chci říct, že si toho opravdu vážím. Velké poděkování určitě patří panu zpravodaji, který za chvíli po mně určitě vystoupí, protože společně, když si to dovedete představit, jakoby ukočírovat 17 pozměňovacích návrhů a projednat je s devíti kluby, když si to číslo vynásobíte, určitě není jednoduché.

Abych to úvodní slovo zkrátil.

My jsme ten návrh projednali na garančním hospodářském výboru a právě díky té vzácné dohodě všech předkladatelů jsme nakonec zúžili ty pozměňovací návrhy, ta jednotlivá vylepšení, po vzájemné dohodě do jednoho komplexního materiálu, který byl projednán hospodářských výborem a byl en bloc jako celek v hospodářském výboru přijat. Následně... To znamená, v té proceduře potom pro třetí čtení a další jednání se to objeví logicky standardně označeno jako písm. A, a budou to tedy body A1 až A17.

Následně ten materiál projednal i ústavněprávní výbor. I tam chci kolegům moc poděkovat, protože oni neřešili tu věcnou stránku dopravní, které stavby, jaký seznam, ale řešili především právní, respektive ústavněprávní hledisko, jestli ten zákon, ty naše návrhy ilustračně, nebo především předběžná držba neboli mezitímní rozhodnutí bude komfortní s Ústavou, s českým právním systémem. Jestli obstojí při případném testu ústavnosti u Ústavního soudu. A zatím to vypadá snad nadějně, protože kolegové dali souhlas. A ti, kteří jsou odborníky na právo a právníky, vyslovují kladné stanovisko. Tady patří především velké poděkování panu předsedovi ústavněprávního výboru, panu poslanci Markovi Bendovi.

A co bych měl ještě zmínit a musím zmínit, je jedna velmi důležitá věc. Ona rezonovala dneska v dopolední debatě Sněmovny o novele stavebního zákona. Tam se přiznám, já jsem to opravdu nevěděl, že do té novely stavebního zákona (se smíchem) je vlastně jako argumentace použit jeden z těch našich pozměňováků. Takže jak jsem použil to přirovnání "jako slepý k houslím", tak to opravdu platilo. Týká se to pozměňovacího návrhu č. 4, který sice byl hospodářským výborem přijat, ale byl přijat i přes nesouhlasné stanovisko jednotlivých rezortů, jak jsem řekl dopoledne.

My jako předkladatelé jsme ho považovali za relativně nevýznamný. Jeden prostě z mnoha, ale určitě ne fatální nebo zásadní. Je to pozměňovací návrh, který říká, že ve stavebním zákoně v § 96b se nevyžaduje stanovisko té koordinace územního plánování pro liniové stavby, ale až po následné diskusi s paní ministryní jsme zjistili, že z pohledu MMR to může být potenciálně velká komplikace, kdybychom takto rozsáhlé stavby liniové umisťovali v území bez té koordinace.

Dohodli jsme se na postupu, který teď vysvětlím, o který budu prosit i na hospodářském výboru a následně tedy za 14 dní, pokud to stihneme v tom třetím čtení. Ten postup by byl takový, že budu žádat o to, aby ten pozměňovací návrh pod písm. A4 Sněmovna neakceptovala a abychom k němu dali negativní stanovisko. A napravil jsem to, respektive po vzájemné dohodě jsme to nahradili novým pozměňovacím návrhem, ke kterému se poté přihlásím v podrobné rozpravě a který jsem tady ve spolupráci s MMR připravil a je v tuto chvíli u tohoto tisku už podán. To číslo pak řeknu v podrobné rozpravě.

Sečteno a podtrženo, ať nezdržuji, spíš budu připraven na vaše případné otázky.

V tuto chvíli je tedy podáno za hospodářský výbor 17 návrhů, jeden z nich budeme modifikovat. A já opět, to chci podtrhnout, po dohodě s předkladateli jsem připravil kromě té úpravy Ministerstva pro místní rozvoj ještě dvě drobná vylepšení. První se týká úpravy pozměňovacího návrhu do návrhu Marka Bendy, který je podán, a s tou změnou Marek Benda souhlasí. My tam říkáme, zavádíme... Věřím, že souhlasí. (Se smíchem.) My tam... Marek Benda velmi správně a dobře zavádí tu tzv. fikci souhlasu, což je dobře. Je to správný krok. A nakonec jsme se dohodli i s ústavními právníky po konzultaci, že z té fikce přece jenom vyjmeme stanoviska EIA, posuzování vlivu staveb na životní prostředí, protože je to problematika velmi citlivá ve vztahu k EU, takže tam zatím tu fikci nechceme dávat. A poslední za mě drobná úprava je opravdu technikálie v tom tolik diskutovaném seznamu staveb, kde, řeknu, byla to technická záležitost při konzultaci na SŽDC správci infrastruktury, kde oni definovali železniční uzel obcí Vratimov, ale správně ta definice měla být tratí až na Frýdek Místek. Je to asi o 20 km dále, kde bude elektrifikována jedna trať. Takže je to skutečně, skutečně drobnost.

A to je v tuto chvíli na úvod vše. Spíš budu připraven na vaše případné dotazy a argumenty. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP