(15.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Za další. Jsem zvědav, jak bude pohlíženo na lékaře, protože tuto metodu, konkrétně akupunkturu, používá 1 500 lékařů v České republice. Takže když to budou používat, tak budou léčitelé? Když to nebudou používat, tak to budou lékaři? V tomhle bychom si měli udělat jasno. A jestliže je to bráno jako pavěda, tak se stačí podívat, na jakých univerzitách se to vyučuje, ať je to v Londýně, ať je to v Los Angeles, ať je to ve Francii na Sorbonně, ať je to ve Španělsku. Takže já neříkám, že je dobře, že to je v zákoně o nelékařských profesích, ale tam se to dalo z toho důvodu, že to nepřijali lékaři do devadesátpětky.

A ještě poslední poznámka. Je tady strach z toho, aby se to nehradilo ze zdravotních služeb. Tak se podívejte do zákona 48, kde je jasně řečeno, že akupunktura se nehradí. Je to v zákoně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V rozpravě vystoupí pan senátor Plaček. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo. Dovolte mi, abych vás také požádal o podporu tohoto zákona. Myslím, že z těch vystoupení zcela jednoznačně vyplývá, že jsme přesvědčeni o tom, že se jedná opravdu o léčitelství, co se týká tradiční čínské medicíny. Mrzí mě trochu, že tady zazněla akupunktura, což samozřejmě toto vůbec neřeší, tento náš návrh. Opravdu se pouze jedná o tradiční čínskou medicínu.

A chtěl bych tedy vyzdvihnout aktivitu pana ministra zdravotnictví, protože už při projednávání tohoto návrhu v Senátu, v našich výborech, prezentoval to, že má zájem vytvořit zákon o léčitelích a tyto obory do tohoto zákona zavzít. A začíná to být opravdu docela aktuální záležitost, alespoň pro nás senátory, protože veřejnost se začíná ozývat a opravdu dostáváme i maily v tom smyslu, že je třeba léčitelství nějakým způsobem řešit. Chtějí znát svá práva, povinnosti a také pravidla. Takže ještě jednou moc děkuji panu ministrovi a my jsme samozřejmě v Senátu panu ministrovi, co se týče zákona o léčitelství, nápomocni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já bych jenom chtěl poprosit o odpověď, jak to bude vypadat s těmi lékaři. Jestli budou léčitelé, nebo co budou? Patnáct set lékařů to používá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášena paní senátorka Dernerová. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Asi takto. Ti lékaři, kteří provozují akupunkturu, a znám jich hodně a můžu říct, že pacienti, kteří mají třeba parézu lícního nervu a nejde, tak na tu akupunkturu pošlu. Ale pošlu je nikoliv k léčiteli, ale k lékaři, který má základní šestileté vzdělání studia medicíny a na to si udělal někde nástavbu, nebo se vyučil tu akupunkturu. Ty možnosti tady jsou. Mluvila jsem i s panem doktorem, který má institut v Praze. A jsou tam tito lékaři, kteří potom provozují akupunkturu a jsou to lékaři.

Je pravdou, že třeba v některé zemi Německa, nějaké bundesrepublice, či ve Švýcarsku některé pojišťovny hradí homeopatii nebo akupunkturu. Ale pozor, hradí ji pouze těm, kteří jsou lékaři, mají vystudovanou klasickou medicínu a pak si udělají nějakou nástavbu či kurz. Ale těmto jediným ji hradí. A v podstatě musím říct, že tyto systémy jsou na tom finančně trošku jinak.

Jinak musím říci, že to, co mi právě vadí, je to, že ta tradiční čínská medicína je ve zdravotnickém zákonu. Ta tam prostě nemá co dělat. Nechme ji tady, ale ať je tedy v zákonu o léčitelích. Proto ji musíme odstranit, vyjmout, z toho zdravotnického zákona, abychom ji potom mohli dát do zákona, do kterého patří. Jak říkáme, neodsuzujeme ji, neříkáme, ať tu není, ať tu je, ale nesmí být ve zdravotnické zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom dvě krátké poznámky. První. Myslím si, že se zde už ztrácíme v diskuzi o léčitelství. Důvod, proč vlastně tento návrh je předkládán, je to, že v minulosti byl terapeut čínské medicíny nesystémově zařazen mezi zdravotnická povolání, nebo jak bych to nazval.

A druhá věc je, co se týká akupunktury. Já si naopak myslím, že je dobře, že ji provádějí lékaři, protože při akupunktuře - nebo měli by ji provádět z mého pohledu jenom lékaři - protože při akupunktuře dochází k porušení celistvosti tělní bariéry, což je kůže, a k tomu jsou oprávněni právě oni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášené do obecné rozpravy nemám. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Takže obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Ani paní navrhovatelka, ani paní zpravodajka zájem nemají. V tom případě, protože nezazněl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, se budeme zabývat přikázáním tohoto návrhu výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat tento návrh ještě jinému výboru jako výboru garančnímu? Takový návrh zde není. Takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 154. Přihlášeno 171 poslanců, pro 139, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím návrh na nějaký jiný výbor, aby se zabýval tímto návrhem? Není tomu tak. Tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Děkuji oběma přítomným zástupcům Senátu, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

Z dnešního jednání se v čase od 14.30 do 16 hodin omlouvá pan poslanec Antonín Staněk. Pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 14.30 do 16.30 z důvodu přijetí na výboru pro bezpečnost. Pan poslanec Radim Fiala se omlouvá dnes od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Ze členů vlády se omlouvá pan předseda vlády Andrej Babiš v době od 14.00 do 16 hodin a paní ministryně Jaroslava Němcová z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá od 14.30 do 15.30.

 

Zahajuji projednávání bodu

6.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
/sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede pan senátor Michael Canov, kterého tady vítám a prosím ho, aby se ujal slova.

 

Senátor Michael Canov: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podstata novely spočívá ve zrušení přestupkové imunity ústavních soudců. Dosud, když ústavní soudce spáchá přestupek, tak musí jít pouze přímo před Ústavní soud, kde může dostat výtku. V případě přijetí novely by tak měl stejné podmínky jako každý občan. Normálně by byl řešen přestupek v přestupkovém řízení. Pouze kdyby si on sám vyžádal, tak by šel před kárný senát u Ústavního soudu, ale i tam by byl řešen podle pravidel pro přestupky. Podobná novela byla kdysi přijata pro poslance a senátory, bylo to v roce 2002, a osvědčila se. Takže pochopitelně budu velice rád, když tato novela bude přijata a schválena.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP