(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, k jejich projednání, tak poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeju kolegyním a kolegům dobré odpoledne a spokojené trávení. Moje vystoupení dnes bude velmi krátké, protože volební body byly pouze tři a ve většině jsme byli dnes jako Sněmovna úspěšní a povedlo se volby dokončit, za což chci poděkovat.

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

První volební bod je volba člena Rady České tiskové kanceláře. V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 167 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo u této volby 84 hlasů. To kvorum je stejné pro všechny tři volební body, tedy 84.

U České tiskové kanceláře navržená kandidátka Jana Gáborová získala 91 hlas a byla tedy zvolena, stává se členkou Rady ČTK. Pan Kristián Chalupa získal 54 hlasů. Paní Gáborová tedy byla zvolena. Tím je volba ukončena. Také konstatuji, že Rada ČTK je tímto krokem kompletní.

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Ve druhém volebním bodu jsme doplňovali Dozorčí radu Státního zemědělského intervenčního fondu. Opět odevzdáno a vydáno 167 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení opět 84.

Vybírali jsme dva kandidáty a výsledky jsou následující: Petr Havel 52 hlasů, nebyl zvolen, Monika Oborná 94 hlasů a byla zvolena, Ladislav Velebný 40 hlasů, nebyl zvolen, a Jitka Věková 19 hlasů, také nebyla zvolena. Bylo to druhé kolo té volby, obsadili jsme tedy jedno místo, paní poslankyni Moniku Obornou.

Znamená to, že volba v tuto chvíli končí a my jako volební komise budeme vyhlašovat novou lhůtu na novou volbu. Už jsme se při sčítání s kolegy z volební komise dohodli, takže v tuto chvíli pro předsedy klubů informace: vyhlašuji novou lhůtu na doplnění jednoho člena Státního zemědělského intervenčního fondu. Ta lhůta je, kolegyně a kolegové, do pondělí 11. června do 12 hodin. Následně by nominaci projednala volební komise, uběhne desetidenní lhůta a v tom posledním červnovém týdnu bychom tuto volbu mohli provést.

96.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslední byla volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Opět 167 přítomných u volby, kvorum 84. Pan Jan Jirák obdržel 49 hlasů a Zdeněk Mahdal 86 hlasů, byl tedy zvolen, členem Rady Českého rozhlasu se stává pan Zdeněk Mahdal. Tímto i tato rada je kompletní a je v tuto chvíli plně obsazena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo, za seznámení s výsledky voleb. Než přikročíme k projednávání pevně zařazených bodů, tak vás ještě seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Kalousek se omlouvá z dnešního jednání od 9.00 do 14.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře. Od 14.45 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Dan Ťok. Pan poslanec Milan Pour se omlouvá od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů a z rodinných důvodů se od 14.30 do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Zahajuji projednávání bodu

29.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 105/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 105/1. Já zde vítám jak paní senátorku Alenu Dernerovou, tak pana senátora Vladimíra Plačka a poprosím paní senátorku Dernerovou, aby nám předložený návrh uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní ministryně, páni ministři, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s návrhem senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Tento návrh zákona je naprosto jednoduchý. Vlastně vyjímá z tohoto zdravotnického zákona dvě profese, a to profesi terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Důvod, proč tomu tak je, je jednoduchý: proto, že tradiční čínská medicína není medicína jako taková. Medicína je jenom jedna. Je to ta medicína, která je postavena na vědeckých základech, a to tradiční čínská medicína není. Jsou to baňky, akupunktura, čaje.

Předem předesílám, že nejsme proti tradiční čínské medicíně jako takové, my ji nechceme zrušit, my jen říkáme, že nemůže být ve zdravotnickém zákoně. Je to nonsens. Stejné stanovisko sdílejí jednak všichni děkani lékařských fakult, sdílí Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně v čele s prof. Svačinou, vědecká rada České lékařské komory.

Musím říci, že jsme dělali i průzkum, zdali neexistuje nějaké akreditované pracoviště, které by vlastně vyučovalo už tuto TČM, toto léčitelství, a zjistili jsme, že nikoliv. To znamená, že my nerušíme něco, co je v běhu, ale něco, co je pouze na papíře.

Tradiční čínská medicína je vlastně léčitelský obor a jako takový musí být v podstatě posléze předána do zákona, který se připravuje, a to je zákon o léčitelích. Tam zcela patří a tam by jí to slušelo. Někdo by mohl namítnout, že je to věc starobylá. Ano, starobylá je astrologie a alchymie a také to z nich nedělá vědecké disciplíny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní senátorko. Vyzývám pány poslance a paní poslankyně k tomu, aby tady byl větší klid, abychom všichni, kteří o to máme zájem, mohli slyšet vaše zdůvodnění. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Už jen v krátkosti. Prosím vás o podporu tohoto návrhu zákona, který opravdu dává smysl. Prostě léčitelé patří do léčitelského zákona a nepatří do medicíny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní poprosím paní zpravodajku pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Jana Pastuchová, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Nemyslela jsem si, že zákon č. 96 se nám tady objeví tak brzy potom, kdy jsme ho v minulém volebním období uzavřeli, nicméně si dovolím jako zpravodajka nějaké doplnění.

Jak řekla paní předkladatelka, návrh odstraňuje obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Už jenom to samotné je vlastně důvodem. Tato povolání byla do zákona zařazena na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu novelou z roku 2017, která podle předkladatelů sněmovního tisku 105 nesystematicky vyčleňuje a zvýhodňuje čínskou medicínu oproti jiným léčitelským metodám. K včlenění oboru čínské medicíny do zákona o nelékařských zdravotnických povoláních zaujala negativní stanoviska Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně i děkani lékařských fakult, což už tady zmínila i paní předkladatelka.

Povolání terapeuta a specialisty čínské medicíny byla do zákona o nelékařských povoláních vložena bez vyhodnocení všech dopadů novely a bez vyjasnění, jak mají být zařazena do systému zdravotních služeb. Chybí zde například vymezení podmínek pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP