(10.00 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Je to návrh jednoduchý a my si uvědomujeme, že nikoli komplexní. My nemáme ambici podávat v této fázi komplexní novelu stavebního zákona, který byl novelizován k 1. 1. 2018, resp. nabyl účinnosti. My máme ambici odstranit z tohoto zákona jedno funkční ustanovení, které pro občany v České republice znamená nebývale dlouhé čekání na vyjádření dotčených orgánů.

Co je za další velkým problémem, který si možná předkladatelé ani neuvědomili. My v současné době nemáme dostatek úředníků na obcích s rozšířenou působností, kteří by tato stanoviska vydávali. Mimochodem kvalifikační předpoklad pro takového pracovníka jsou tři roky praxe. Jako kolínský starosta vám zcela zodpovědně říkám, že do výběrového řízení na toto místo se nám nepřihlásil ani jeden člověk, který by splňoval kvalifikační předpoklady dané zákonem. Jsme tady přeci v situaci, kdy se snažíme vytvářet zákony, které budou pomáhat lidem v České republice. A já netvrdím, že celá novela stavebního zákona byla špatná, ale upozorňujeme na jednu jeho objektivně nefunkční část, hovoříme z komunální praxe, která lidem v České republice znesnadňuje výrazně život.

Vláda ve svém negativním stanovisku mimochodem uvádí, že to, že by soulad s územním plánem posuzoval úředník daného stavebního úřadu, že by tady mohlo hrozit, že bude nejednotnost praxe v daném regionu. Ale vždyť to přece není pravda. Přeci úředník z obcí z rozšířenou působností neví lépe než úředník daného stavebního úřadu v místě vydávání povolení, zda je, či není daná stavba, záměr v souladu s územním plánem. Důvěřujme přeci úředníkům, kteří pracují v daném regionu, držme se principu subsidiarity, že rozhodovat se má co nejblíže lidem, a plňme naše závazky, které dlouhodobě ve svých volebních programech dáváme, tedy že se budeme snažit snižovat byrokratickou zátěž občanům České republiky. Tímto nařízením ji zvyšujeme. Budou se nabírat noví úředníci, možná dokonce stovky nových úředníků, zpomaluje se celý proces vydávání stavebních povolení a rozhodně nezaručí nějaká supervize obce s rozšířenou působností větší přesnost a preciznost rozhodování v oblasti územního plánování. (V sále je velký hluk, poslanci postávají v uličkách v hloučcích a hlasitě debatují, u vládní lavice stojí několik diskutujících ministrů.)

Za další namítáme -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče, na chvíli vás přeruším, protože podmínky pro vaše vystoupení nejsou dobré. Prosím i členy vlády, aby svoje porady konali mimo jednací sál, protože ruší ostatní poslance. Všechny ostatní prosím, aby debaty mezi sebou buďto uskutečňovali potichu, nebo ne v jednacím sále, protože zde opravdu nemůžeme poslouchat to, co pan navrhovatel říká. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vít Rakušan: Také děkuji. Za další jsme upozorňovali v našem předkládaném návrhu i na to, že územní plány jsou nařízením obecné povahy, které prostě spadá do samosprávné kompetence dané obce. Ve chvíli, kdy daný soulad s územním plánem bude posuzovat nadřízený orgán, resp. obec s rozšířenou působností, její úředník na územním plánování, tak by se dokonce dalo mluvit o tom, že tady zasahujeme do samosprávného působení daných obcí.

Vláda hovořila o tom, že předkládá a bude předkládat s další velkou novelou stavebního zákona. Často se mluví o tom: Vždyť ten zákon platí teprve od 1. 1. Proč ho tak rychle měnit? Nechme, aby chvilku fungoval v tomto znění, a potom se rozhodněme. Ale vždyť to je nesmyslný přístup, dámy a pánové. Pokud prostě po půl roce zjistíme, že zákon v jednom ze svých bodů nefunguje, tak ten bod vypusťme a buďme nápomocni občanům v České republice, aby mohli rychleji realizovat své stavební záměry, a umožněme jim dostupnost bydlení. Dělejme pro to maximum.

V odpovědi vlády se dokonce uvedlo i to, že komplexní novela by měla přijít v roce 2020. Tady se tedy napřímo ptám i paní ministryně, zda skutečně necháme občany v tomto stavu, který je objektivně špatný. Podívejte se na stanoviska Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv. Unisono hovoří o tom, že tento stav je neudržitelný, nepřijatelný. A je jedno, že je v účinnosti pouze několik měsíců. Tak pojďme to ustanovení vypustit. Stavební zákon bude jinak funkční ve znění takovém, v jakém je funkční od 1. 1. 2018. A jestli má vláda ambici přijít s komplexnější novelou stavebního zákona, dobře, nechť si dá na čas, zabývá se danou materií určitě dopodrobna, a určitě jsou tam věci k vylepšování, ale jeden nefunkční odstavec, který navrhujeme vypustit, vypusťme už nyní.

Proto vás žádám, abyste minimálně tu debatu k našemu návrhu pustili do druhého čtení. Ono se argumentuje i tím, že tam není dostatečná provazba na další zákonná ustanovení. Pokud budeme upozorněni na to zcela konkrétně, což v té zprávě nebylo, kde ta provazba není, tak já tady místopřísežně říkám, že to do druhého čtení napravíme. Ale ta materie je natolik důležitá pro obce v České republice, že nepropuštění do druhého čtení znamená jisté pohrdání tím, co naše občany, obce a města v České republice v současné době objektivně trápí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Milan Pour. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Pour: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé poslankyně, milí poslanci, dovolte mi, abych dnes přednesl zpravodajskou zprávu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk číslo 123, jehož navrhovateli jsou poslanci STAN.

Navrhovatelé navrhují úpravu ustanovení § 96b stavebního zákona. Toto ustanovení obsahuje výčet případů, kdy je třeba jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný výkon v řízení vydat závazné stanovisko orgánu územního plánování. Ve stávajícím znění zákona je tento výčet široký, kdy se vztahuje na všechna rozhodnutí a úkony podle části III dílu 4 a 5 § 126, § 127 a § 129, nebo podle zvláštního zákona, pokud závisí na posouzení změny takovým rozhodnutím nebo úkonem vyvolané v území. Navrhovatelé navrhují tento výčet zúžit pouze na případy, kdy se jedná o společné povolení podle § 94j nebo rozhodnutí podle zvláštního zákona, je-li k vydání příslušný speciální stavební úřad. Potřebnost tohoto návrhu odůvodňují možným zásahem do samostatné působnosti obce a dále prodloužením správního řízení a zatížením územně plánovacích orgánů.

Navrhovatelé dále uvádějí, že lze předpokládat ochromení správních řízení a možné následné vymáhání škody způsobené nesprávným úředním postupem. Podle navrhovatelů je vydání závazného stanoviska územně plánovacím orgánem opodstatněno pouze v případech společného územního a stavebního řízení, kdy bude stavebním úřadem příslušným k vedení řízení speciální stavební úřad, který nemá k dispozici územně plánovací dokumentaci a chybí mu znalost území v širších souvislostech.

Navrhovatelé dále navrhují zcela zrušit ustavující ustanovení § 96 písm. b) odst. 7 stavebního zákona, podle kterého je územně plánovací orgán, který stanovisko vydal, povinen nahradit takové stanovisko z moci úřední, to znamená bez návrhu v případě, pokud se dostane do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, pokud již nebylo vydáno rozhodnutí nebo jiný úkon, ke kterému bylo toto stanovisko jako podklad vydáno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP