(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Je zde zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele, paní zpravodajky? Ne, není. Než přistoupíme k projednání přikázání návrhů výborům, tak se musíme vyrovnat s tím, že pan poslanec Staněk v obecné rozpravě předložil návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Přivolám kolegy, kteří nejsou v sále, a budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasujeme o zamítnutí předloženého materiálu v prvém čtení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 176 poslanců, pro 78, proti 77. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání. Nejprve se budeme zabývat určením garančního výboru. Organizační výbor navrhl, aby garančním výborem byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přítomno 177 poslanců, pro 166, proti nebyl žádný. Konstatuji, že garančním výborem bude výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Není zde z organizačního výboru návrh na to, abychom přikázali tento návrh nějakému jinému výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje, aby se návrhem zabýval ještě jiný výbor. Ano, paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den. Dovolím si navrhnout, aby dalším výborem, kterým by měl být tento návrh zákona projednán, byl výbor sociální. Přípravné třídy totiž byly záležitostí nejenom vzdělávacího systému, ale svým způsobem sociálním opatřením.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě, prosím, někdo navrhuje nějaký jiný návrh? Ne.

 

Tak budeme hlasovat o tom, aby se tímto návrhem zabýval sociální výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 177 poslanců, pro 45, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční výbor a žádnému jinému výboru jsme návrh nepřikázali. Tím končím prvé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce.

Než otevřu projednávání dalšího bodu, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 16 hodin z důvodu jednání, pan poslanec Lukáš Kolářík se omlouvá z rodinných důvodů z celého jednacího dne, pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá z dnešního jednání v době od 9 do 11 z důvodu jednání ve volebním kraji, pan poslanec Vlastimil Válek se omlouvá z jednání z pracovních důvodů v době mezi 9.30 a 11.30, pan poslanec František Vácha se omlouvá z osobních důvodů z jednání v době mezi 9.04 a 9.30 a pan poslanec Pavel Bělobrádek se omlouvá od 16.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

 

Zahajuji projednávání bodu

35.
Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského,
Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Stanovisko vlády k tomuto tisku vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 123/1. U stolku zpravodajů je již zástupce navrhovatelů pan poslanec Vít Rakušan, kterého prosím, aby nám předložený návrh za navrhovatele představil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády České republiky, vážené kolegyně -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám. Dámy a pánové, je zde představován další návrh zákona. Prosím vás o klid, aby navrhovatel měl možnost vám to, co navrhuje, v odpovídající atmosféře a podmínkách představit. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Tedy kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představil návrh zmíněných poslanců, který se týká zákona č. 183/2006 Sb.

Dovolte mi na začátku obecný úvod. Všichni víme, že se nachází Česká republika v době konjunktury, že se nacházíme v době, kdy je obrovský zájem nejenom developerských společností, ale i jednotlivců, fyzických osob, stavět, kdy v současné době řešíme v České republice i velikánskou bytovou krizi, kdy se lidé jen těžko dostávají k dostupnému bydlení. Myslím si, že v kontextu těchto dvou řečených předpokladů bychom se měli snažit umožnit občanům v České republice nastavení takových podmínek, aby skutečně stavba, její realizace, resp. čekání na nejrůznější stavební povolení probíhala v co nejrychlejším režimu. Když jsem se díval na argumentaci, která padala při poslední novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., mimochodem on platí teprve od ledna letošního roku, tak právě tímto bylo argumentováno. Nastavme stavební zákon tím způsobem, aby se dalo v České republice rychle stavět. Nyní máme tento zákon v platnosti a ono se ukazuje, že v mnoha svých bodech účel splnil, ale ukazují se i místa té poslední novely, která prostě nefungují a která reálně způsobují velké problémy při snaze realizovat svůj stavební záměr.

Tím problematickým bodem, který my vidíme, je § 96 daného zákona. V poslední novelizaci totiž bylo řečeno, že závazné stanovisko k územnímu řízení musí podávat odbor územního plánování obce s rozšířenou působností. Možná jste sami zaregistrovali, jaké praktické problémy - a bavme se skutečně o těch praktických problémech na městech a obcích - toto nařízení způsobilo. Asi nejkřiklavějším případem, který byl mediálně mnohokrát odprezentován, je obec Černošice, kde v současné době na závazné stanovisko tohoto orgánu územního plánování čeká žadatel o stavební řízení 55 týdnů. Vezměte si, že chcete stavět garáž a čekáte 55 týdnů na to, než vám úřad vydá stanovisko, zda je váš záměr v souladu s územním plánem, či není. Nejsou to ovšem jenom Černošice, jsou to např. Rokycany, komunikoval jsem čile s vedením města Polička a musím říci, že tyto názory se ozývají ze všech koutů naší republiky a jsou podpořeny i jasným stanoviskem Sdružení místních samospráv, ale i Svazu měst a obcí České republiky.

Náš návrh je velmi jednoduchý, a to, že ve zmíněném § 96 v odst. 1 dáváme větu, že k vydání je určen příslušný stavební úřad, čímž by se vypustil zcela odst. 7, kde se říká, že "závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem". Tedy tento odstavec by byl zcela vypuštěn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP